Kontakt

Odbor kancelář vedení města

Volba přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně

Odbor finanční

Komunální odpady

Psi

Odbor správy majetku

Odbor bytový

Odbor sociálních věcí

Odbor školství, kultury a sportu

Odbor správních agend

Evidence obyvatel

Občanské průkazy

Cestovní doklady

Obecní živnostenský úřad

Elektronické formuláře naleznete na níže uvedené adrese, v části přílohy ke stažení:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular—234081/

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství

Myslivost

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana zemědělského půdního fondu

Vodní hospodářství

Výše jsou uvedeny nové verze formulářů pro vodoprávní řízení zpracovaných Ministerstvem zemědělství, které umožňují jejich uživatelsky přívětivější elektronické vyplňování, včetně připojení elektronického podpisu. Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

Ostatní

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Stavební řád

Územní plánování

Památková péče

Územně analytické podklady

Odbor dopravy

Silniční hospodářství

Taxislužba

Návštěvnické centrum Nový Jičín