Kontakt

Úkoly společné

 1. projednává v 1. stupni přestupky dle:
  – zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
  – zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  – zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 2. spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě,
 3. plní úkoly na úseku BESIP (bezpečnost silničního provozu) svěřené obcím, organizuje dopravní výchovu v součinnosti s městskou policií, spolupodílí se na organizaci okrskového, okresního, krajského i celorepublikového kola soutěže mladých cyklistů BESIP.

Úsek registru vozidel

 1. vykonává přenesenou působnost v části týkající se vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 2. je editorem Centrálního registru vozidel.

Úsek registru řidičů

 1. vykonává přenesenou působnost v části týkající se řidičského oprávnění dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 2. vede registr řidičů v územním obvodu ORP Nový Jičín.

Úsek autoškol

 1. vykonává přenesenou působnost v části týkající se získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškola, zkušební komisaři) dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Úsek silničního hospodářství

 1. vykonává funkci silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 2. vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 3. vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
 4. vykonává státní správu ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.