Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Občanovi se vydává

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo

c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.


Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává s dobou platnosti 3 měsíce a 1 měsíc.

Občanovi, který požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství se vydává OP s platnosti 3 měsíce.

S platnosti 1 měsíc se vydává občanovi z  důvodu výkonu volebního práva. V případě vydání OP z  důvodu výkonu volebního práva se současně s žádosti o OP bez strojově čitelných údajů podává žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji.

OP bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je povinen předložit

2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, vyplněný formulář a potřebné doklady. Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu.

Požádat o bezplatné vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji je možné maximálně půl roku před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.


DOBA PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU

( se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, se strojově čitelnými údaji )

a) 10 let

b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let

c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let


DOKLADY POTŘEBNÉ K VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Vydání prvního občanského průkazu
(se strojově čitelnými údaji a se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem)

 • Žádost i s fotografií je zpracována elektronicky, nevypisuje se formulář
 • Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost.
 • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.
 • O vydání 1.OP žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o OP jeho zákonný zástupce, který se dostaví společně s dítětem.

K žádosti o vydání 1.občanského průkazu je potřeba doložit:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán
 • doklad o státním občanství ČR, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. (tj. cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství, pokud není k dispozici, bude státní občanství ověřeno prostřednictvím správního orgánu na žádost u krajského úřadu příslušného podle trvalého pobytu občana )

K žádosti o vydání 1. občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt, je třeba předložit

 • rodný list
 • další doklady, osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
  doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

K žádosti o vydání 1. občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je zapotřebí předložit :

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
 • další doklady, osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem,

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je potřeba doložit:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • V případě, že občan předkládá před vydáním nového OP občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předložit rodný list.
 • Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl v občanském průkazu, doloží doklad o jejich získání (diplom).

Požádat o bezplatné vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji je možné maximálně půl roku před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed.

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit:

 • Potvrzení o občanském průkazu
 • další doklady, osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

PŘEVZETÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

 Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu.

BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD

K převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si přichystejte bezpečnostní osobní kód.

 • je to kombinace nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí
 • slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy
 • po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní kód změnit
 • po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje
 • odblokování občanského průkazu provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti za správní poplatek 100,- Kč
 • Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

K převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem si ještě přichystejte PIN a PUK ( kombinaci 5 – 8 číslic).


VÝMĚNA OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO NÁVRATU Z CIZINY

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Více informací na stránkách MVČR


ZPRÁVA O VYŘÍZENÍ DOKLADU POMOCÍ SMS, STAV PODANÉ ŽÁDOSTI O OP

Při podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas se strojově čitelnými údaji je občan informován o předpokládaném vyhotovení ve lhůtě cca 20 až 30 dnů.

Tato informace nemusí být vždy aktuální. Lhůty pro vyřízení žádostí o tyto doklady se mění podle volných kapacit Státní tiskárny cenin, která doklady vyrábí. Proto zejména v případech, kdy občan na doklad spěchá, je služba zaslání zprávy o jeho vyřízení pomocí SMS , pokud si ji vyžádá, více než zajímavá.

Aktuální stav vyřízení žádosti o biopas a eOP lze sledovat přímo na webu města  „Stavy podaných žádosti „.


INFORMACE PRO IMOBILNÍ OBČANY k vyřízení eOP
(Řešení máme v tzv. off-line procesech)

Výhodou u nově vydávaných eOP je skutečnost, že občan nepředkládá fotografii, ale přímo na úřadě je vyfotografován v rámci procesu zpracování žádosti .

I pro občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad a potřebují si vyřídit občanský průkaz , máme řešení.

Pracoviště občanských průkazů odboru správních činností MěÚ Nový Jičín je vybaveno digitálním fotoaparátem pro případ výjezdu a navazující technologií, která umožňuje zpracovat žádost nabranou mimo koncové pracoviště.

Úředník MěÚ Nový Jičín navštíví žadatele přímo v místě pobytu (v obci v jeho správním obvodu), pořídí obraz jeho obličeje a podpis na pracovní žádosti.

Další zpracování žádosti je již prováděno na úřadě bez přítomnosti občana. Vyhotovený
občanský průkaz je občanovi stejnou cestou osobně předán. I v těchto případech platí, že si občan musí před předáním eOP zvolit tzv. BOK (bezpečností osobní kód složený ze 4-10 čísel sloužící k autentizaci držitele eOP při elektronické identifikaci v případě komunikace s informačními systémy veřejné správy).

Obce správního obvodu MěÚ III (16 obcí):
Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

V případě potřeby volejte oddělení EO,OP a CD odboru správních činností MěÚ Nový Jičín:tel: 556 768 210, 556 768 321, 556 768 322


pdf Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016 (pdf, 435 KB)
pdf LETÁK – Občanské průkazy (pdf, 588 KB)
pdf novy_OP_letak2 (pdf, 388 KB)
pdf ◦Poučení pro držitele občanského průkazu (pdf, 141 KB)
pdf informace-k-bok (pdf, 37 KB)
pdf ◦Informace pro držitele občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem (pdf, 33 KB)