Kontakt

Občanský průkaz je povinen mít:

 • občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky,
 • občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

Občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud

 •  je mladší 15 let,
 • je omezen ve svéprávnosti, nebo
 • nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.


Lhůty pro vydání občanského průkazu

 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, byla-li žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je uveden pověřený úřad,
 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti,
 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti; tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu.

Vydání občanského průkazu

 •  Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.
 • Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník.
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

Při podání žádosti je žadatel vždy povinen prokázat svoji totožnost. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list popř. další doklady. Všechny doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo v ověřené kopii.

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit:

 • originál rodného listu, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • platný cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen předložit:

 • originál rodného listu a doklad o státním občanství České republiky

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • originál rodného listu a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • platný cestovní pas

Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní platný občanský průkaz.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit:

 • originál rodného listu, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • platný průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • originál rodného listu a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • platný doklad totožnosti.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž originál rozhodnutí o omezení svéprávnosti s nabytím právní moci.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti předložit:

 • originál rodného listu a doklad o státním občanství, nebo
 • platný cestovní pas.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit potřebné doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

Za vydání občanského průkazu z důvodu uplynutí doby, na kterou byl vydán a z důvodu změny povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, se správní poplatek neplatí. Správní poplatky se vybírají v těchto případech : ( položka 8 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)


Správní poplatky

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 1.000,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř. působností – 500,- Kč

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř.  působností – 300,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let ve lhůtě 30 dnů – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč

Umožnění převzetí občanského průkazu u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností než byla podána žádost, a který osoba uvedla v žádosti – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

 • osobám, které dosáhly věku 15 let – 200,- Kč
 • osobám mladším 15 let – 100,- Kč

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností – 100,- Kč