Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Občanovi se vydává

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Požádat o bezplatné vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním čipem je možné maximálně půl roku před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho podpis.


Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává s dobou platnosti 6 měsíců, 3 měsíce a 1 měsíc.

Občanský průkaz leze vydat a na dobu 6 měsíců  a to z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,

Občanovi, který požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství se vydává OP s platnosti 3 měsíce.

S platnosti 1 měsíc se vydává občanovi z  důvodu výkonu volebního práva.

OP bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je povinen předložit:

2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, vyplněný formulář a potřebné doklady. Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


DOBA PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU

a) 10 let;
b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let;
c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.


DOKLADY POTŘEBNÉ K VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Vydání prvního občanského průkazu

 • Žádost i s fotografií je zpracována elektronicky, nevypisuje se formulář.
 • Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost.
 • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.
 • O vydání 1.OP žádá občan starší 15 let.
 • Za občana mladšího 15 let žádá o OP jeho zákonný zástupce, který se dostaví společně s dítětem.

K žádosti o vydání 1.občanského průkazu je potřeba doložit:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • doklad o státním občanství ČR, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. (tj. cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství, pokud není k dispozici, bude státní občanství ověřeno prostřednictvím správního orgánu na žádost u krajského úřadu příslušného podle trvalého pobytu občana ).

K žádosti o vydání 1. občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt, je třeba předložit

 • rodný list,
 • další doklady, osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

K žádosti o vydání 1. občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je zapotřebí předložit :

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • další doklady, osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem.

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je potřeba doložit:

 • Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost.
 • Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.
 • V případě, že občan předkládá před vydáním nového OP občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předložit rodný list.
 • Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl v občanském průkazu, doloží doklad o jejich získání (diplom).

Požádat o bezplatné vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem je možné maximálně půl roku před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed.

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit:

 • Potvrzení o občanském průkazu,
 • nebo jiný obdobným doklad, který je veřejnou listinou,
 • nebo jiným hodnověrným způsobem,
 • další doklady, osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rodný list).

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.

Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství.


Správní poplatky

Za vydání občanského průkazu z důvodu uplynutí doby, na kterou byl vydán a z důvodu změny povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, se správní poplatek neplatí. Správní poplatky se vybírají v těchto případech : ( položka 8 sazebníku zákona č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneužitý – 100 Kč,
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti  3 a 6 měsíců – 100 Kč,
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu – 200 Kč,
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu – 200 Kč,
 • odblokování bezpečnostního osobního kódu (BOK) – 100 Kč.
 • Převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč.

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč,
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč.

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč,
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč,
 • podání a převzetí  u obecního úřadu s rozšířenou působností – 500 Kč.

Vyzvednutí OP ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na MV.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – 50 Kč.

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč,
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč.

Vyzvednutí OP ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na MV.

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300 Kč,
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300 Kč,
 • podání u podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 200 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 100 Kč.

PŘEVZETÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Při převzetí občanského průkazu je občan povinen prokázat svou totožnost, ověřit správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověřit funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu a zadat bezpečnostní osobní kód (slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání totožnosti, dále jen BOK). Skládá se z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel, občan se jej sám zvolí.

Pokud občan chce využívat elektronickou část občanského průkazu, musí si při převzetí občanského průkazu zvolit identifikační osobní kód (slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele při komunikaci s veřejnou správou, dále jen IOK) a deblokační osobní kód (slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu, dále jen DOK). Oba kódy se skládají z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel, občan si je sám zvolí.

Po dobu platnosti občanského průkazu lze všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

BOK, IOK a DOK při převzetí nezadává:

 • občan mladší 15 let,
 • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná,
 • občan, který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům.

Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní) nebo měl k dispozici interní čtečku karet. Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál veřejné správy dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

Pro využívání elektronické části OP je nezbytné stáhnout si do počítače aplikaci  eObčanka z webové stránky http://www.info.eidentita.cz/eop.


VÝMĚNA OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO NÁVRATU Z CIZINY

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Více informací na stránkách MVČR


STAV PODANÉ ŽÁDOSTI O OP

Při podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas  je občan informován o předpokládaném vyhotovení ve lhůtě cca 20 až 30 dnů.

Tato informace nemusí být vždy aktuální. Lhůty pro vyřízení žádostí o tyto doklady se mění podle volných kapacit Státní tiskárny cenin, která doklady vyrábí.

Aktuální stav vyřízení žádosti o biopas a eOP lze sledovat přímo na webu města  „Stavy podaných žádosti „.


INFORMACE PRO IMOBILNÍ OBČANY k vyřízení eOP
(Řešení máme v tzv. off-line procesech)

Výhodou u nově vydávaných eOP je skutečnost, že občan nepředkládá fotografii, ale přímo na úřadě je vyfotografován v rámci procesu zpracování žádosti .

I pro občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad a potřebují si vyřídit občanský průkaz, máme řešení.

Pracoviště občanských průkazů odboru správních agend MěÚ Nový Jičín je vybaveno digitálním fotoaparátem pro případ výjezdu a navazující technologií, která umožňuje zpracovat žádost nabranou mimo koncové pracoviště.

Úředník MěÚ Nový Jičín navštíví žadatele přímo v místě pobytu (v obci v jeho správním obvodu), pořídí obraz jeho obličeje a podpis na pracovní žádosti.

Další zpracování žádosti je již prováděno na úřadě bez přítomnosti občana. Vyhotovený občanský průkaz je občanovi stejnou cestou osobně předán. I v těchto případech platí, že si občan musí před předáním eOP zvolit tzv. BOK (bezpečností osobní kód složený ze 4-10 čísel sloužící k autentizaci držitele eOP při elektronické identifikaci v případě komunikace s informačními systémy veřejné správy).

Obce správního obvodu MěÚ III (16 obcí):
Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

V případě potřeby volejte úsek EO,OP a CD odboru správních agend MěÚ Nový Jičín: tel: 556 768 321, 556 768 322, 556 768 210


pdf ◦Poučení pro držitele občanského průkazu (pdf, 141 KB)
pdf informace-k-bok (pdf, 37 KB)
pdf ◦Informace pro držitele občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem (pdf, 33 KB)