Kontakt

Město Nový Jičín má dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zřízenou úřední desku. Na úřední desce lze nalézt důležitá rozhodnutí, oznámení, vyrozumění a další informace jednotlivých odborů MěÚ Nový Jičín.

Elektronická úřední deska je umístěna za sklem radnice ve směru na Masarykovo náměstí pod podloubím a je nepřetržitě veřejně přístupná.

Obsah úřední desky je také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).

  • Elektronická úřední deska
  • Programy – dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    Poznámka: Tyto programy byly v souladu s § 10c odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněny na úřední desce Města Nový Jičín po dobu 90 dnů ode dne jejich zveřejnění (vyhlášení), a to pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Informace o provozu podatelny