Kontakt
  1. plní úkoly podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí a ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a provádí následnou kontrolu také u PO zřízených městem a u organizačních složek města,
  2. zpracovává písemné zprávy (protokoly) z provedených kontrol, které předkládá starostovi města a o výsledcích veřejnosprávních kontrol informuje RM a podává návrhy na případné odstranění zjištěných nedostatků,
  3. zpracovává a předkládá ke schválení plány kontrolní činnosti,
  4. provádí kontrolu plnění uložených nápravných opatření,
  5. v případech stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ukládá pořádkové pokuty,
  6. v případech stanovených zákonem o finanční kontrole ukládá pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě a pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků,
  7. u příjemců veřejné finanční podpory (dotace) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu města provádí následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  8. zpracovává a zveřejňuje informace o výsledcích kontrol prováděných dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).