Odpadové hospodářství – elektrozařízení

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?

 Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.  

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.  Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé našeho města mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře (ul. Palackého, ul. Propojovací), na Divadelní 1 (malá sběrná nádobou) nebo v elektro obchodě při nákupu nových.  Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách). Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých světelných zdrojů, což představuje více než 20 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.  Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.     

 


Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 61 079,47 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané v loňském roce vyřadili 61 079,47 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 650,77 MWh elektřiny, 31 736,10 litrů ropy, 3 075,96 m3 vody a 30,08 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 142,86 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 641,05 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.


kontejner-cerveny-1Červené kontejnery na malé spotřebiče

Město Nový Jičín obdrželo počátkem června 2013 od společnosti ELEKTROWIN a.s. (v rámci podpory Motivačního programu) 8 červených stacionárních kontejnerů na malé elektrospotřebiče. Celková přiznaná výše podpory společností ELEKTROWIN a.s. byla ve výši 103 tis. Kč.
Kontejnery byly umístěny na ulicích Bezručova, U Stadionu, Štursova, Dlouhá, Vančurova, Lesní a Fibichově náměstí. Shromažďovací prostředky byly umístěny vedle barevných nádob (zvonů) na separovaný odpad. Do veselých kontejnerů s potiskem slunečnice bylo možno vkládat vysloužilé elektrospotřebiče např. mixéry, žehličky, varné konvice, kráječe, fény apod.


kontejner-cerveny-2Rozmístění červených kontejnerů na elektrozažízení

V Novém Jičíně a jeho místních částech bylo umístěno šest červených kontejnerů na elektrozařízení od společnosti ASEKOL, a.s.. Kontejnery mají občanům ulehčit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.

Červené kontejnery jsou na klávesnice, mobily i baterie
Do červených kontejnerů mohou občané vyhazovat drobná elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony nebo elektrické hračky. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Právě vyjmenovaná elektrozařízení podle údajů kolektivního systému ASEKOL, který kontejnery zdarma instaluje, končí v popelnici mnohem častěji než větší druhy elektroodpadu. Kontejnery mají i samostatný otvor na baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje společnost ECOBAT. Z průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček, nebo mobilních telefonů.

Velké elektrospotřebiče mohou lidé odvážet na sběrné dvory
Větší elektrozařízení – například televizory nebo monitory – mohou občané i nadále bezplatně odevzdávat na sběrném dvoře nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.

Po vytřídění se elektrozařízení odvážejí k recyklaci. Ve specializovaných dílnách se elektrospotřebiče rozebírají na jednotlivé díly, které se dále třídí, zvlášť se oddělují plasty, dřevo, kabeláž, železo, ale také barevné kovy jako jsou měď, hliník nebo zlato. Pouhých 15 % odpadu ze starých elektrozařízení není možné dále recyklovat. Na Novojičínsku se v minulém roce podařilo zpětně odebrat a předat k recyklaci téměř 156,5 tun elektrozařízení, což představuje více než 12 % objemu elektra odebraného v celém Moravskoslezském kraji.

Rozmístění červených kontejnerů na Novojičínsku
– Nový Jičín, Úzká x Resslova
– Nový Jičín, Bludovice 13
– Nový Jičín, Kojetín
– Nový Jičín, Straník 148
– Nový Jičín, Žilina
– Nový Jičín, Loučka 35


krabicka-na-pouzite-bateriePoužité baterie

Vybité baterie nebo akumulátory lze bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“. Použité články a baterie je možno odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na Palackého třídě a ulici Propojovací, na MěÚ Nový Jičín na Masarykově náměstí (v přízemí na informacích) a na druhé budově úřadu na ulici Divadelní (lze uložit do zeleného boxu v zádvěří). Odběr baterií je realizován rovněž v některých specializovaných prodejnách.

Proč baterie do koše nepatří ?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv.těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Kam s vybitými bateriemi ?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory lze bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“. Použité články a baterie (např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor s mobilních telefonů), můžete odevzdat v provozní době na separačním dvoru na Palackého třídě, na MěÚ Nový Jičín na Masarykově náměstí (v přízemí na informacích) a na druhé budově úřadu na ulici Divadelní (lze uložit do zeleného boxu v zádvěří. Odběr baterií je realizován rovněž v prodejnách (maloobchodech s potravinami např.  KAUFLAND, Lidl, TESCO; v prodejnách a hypermarketech elektro např. OKAY, ELEKTROWORLD; v prodejnách s drogistickým a jiným zbožím např. dm-drogerie, ROSSMANN).

Jak probíhá recyklace baterií?
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další. Více informací.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.


krabicka-na-pouzite-baterie-2Krabička ECOCHEESE na baterie zdarma

Novou osvětovou akcí chce kolektivní systém ECOBAT podpořit sběr vybitých baterií. Projekt, jenž je zaměřený na širokou veřejnost, má za cíl motivovat rodiny, ale i jednotlivce sbírat vybité baterie v domácnostech. K tomu má posloužit malá barevná nádoba, která je vzhledem ke svému designu nazývána ECOCHEESE. Prohledejme doma šuplíky. Kolik v nich najdeme vybitých, nepoužívaných baterií? V tuto chvíli se někde takto povaluje 10 baterií v každé domácnosti. I když bychom do odpadkového koše nejspíš nehodili monitor či rtuťový teploměr, jedna či dvě baterie se tam přece snadno ztratí. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Jak se můžete i vy aktivně zapojit do sběru a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. K dispozici jsou zdarma na MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, kancelář.č. 306.


Sběr elektrozařízení – vítězové soutěže 2019

Dne 30. 5. se v kině Květen uskutečnilo slavnostní vyhodnocení akce s názvem „Velká  ekosoutěž 2019“.  Soutěž uspořádalo město ve spolupráci se  SVČ Fokus a za finanční podpory společnosti ELEKTROWIN a. s. ve výši 38 136 Kč. Vítězové: ZŠ TYRŠOVA – 3. místo – MB – 154 kusů, 2. místo – 3.B – 270 kusů, 1. místo – 4.B – 300 kusů. Celkem za školu 1226 kusů. ZŠ KOMENSKÉHO 66 – 3. místo – 4.C – 224 kusů, 2. místo 1.B – 328 kusů, 1. místo   2.A – 736 kusů. Celkem za školu 2353 kusů. ZŠ KOMENSKÉHO 68 – 3. místo 4.B – 119 kusů, 2. místo 6.A – 234 kusů, 1. místo   5.A – 311 kusů, Celkem za školu 1. 130. ZŠ JUBILEJNÍ, PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ 56 – 3. místo 2.C –   532 kusů, 2. místo 4.C –   539 kusů, 1. místo   5.C – 1028 kusů. Celkem za školu 2865 kusů. ZŠ JUBILEJNÍ – 3. místo 2.B –   145 kusů, 2. místo 3.A –   152 kusů, 1. místo   4.A – 177 kusů, Celkem za školu 1323 kusů. V letošním roce nasbíraly školy neuvěřitelných 10. 123 kusů.

Sběr elektrozařízení – vítězové soutěže 2018

Při příležitosti Dne životního prostředí se v kině Květen uskutečnilo slavnostní vyhodnocení akce s názvem „Velká  ekosoutěž 2018“.  Soutěž uspořádalo město ve spolupráci se  SVČ Fokus a za finanční podpory společnosti ELEKTROWIN a. s. ve výši 45 tis. korun. Akce je již tradiční, neboť se letos uskutečnila po sedmé. U sběru elektra byl letos zaznamenán obrovský skokový nárůst, kdy v letošním roce se nasbíralo 9 577 kusů.  Do soutěže se zapojila ZŠ Tyršova (nasbírala celkem 1 319 kusů, 3. místo  –  5.C, 2. místo –  3.B, 1. místo –  5.B), ZŠ Komenského 66 (1 792 kusů, 3. místo – 3.B, 2. místo 4. C, 1. místo 1.A), ZŠ Komenského 68 (1 798  kusů, 3. místo 9.B, 2. místo 5.A, 1. místo   4.A), ZŠ Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56 (3 307 kusů, 3. místo  1.C, 2. místo  4.C, 1. místo   3.C – absolutní vítěz soutěže  mimo peněžní odměnu obdržel i jednodenní výlet pro celou třídu do zpracovatelského zařízení a návštěvu KOVOZOO), ZŠ Jubilejní (1 361 kusů, 3. místo  6.A, 2. místo  3.A, 1. místo   4.A).
 
 

Město získalo dalšího ELEKTROOSKARA

Město Nový Jičín získalo další ocenění za nejlepší obec v Moravskoslezském kraji v soutěži Elektrooskar 2018 za třídění elektrozařízení. Stejné ocenění bylo městu uděleno i za rok 2017 a 2016.  Velké poděkovaní patří občanům města, kteří odpad třídí a své vysloužilé elektrospotřebiče dopraví na naše sběrné dvory na Palackého a Propojovací ulici. Přispívají tím ke zlepšování životního prostředí, ale také ke snižování nákladů na odpadové hospodářství města.

 


zpetny-odber-elektrozarizeniZpětný odběr elektrozařízení

V roce 2011 se Město Nový Jičín umístilo na 1. místě v rámci Moravskoslezského kraje ve sběru elektroodpadu. Soutěž „ Keramické sluchátko“ vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, který hodnotil výtěžnost zpětného odběru elektrospotřebičů jednotlivých měst a obcí. Vysoké výtěžnosti bylo dosaženo dobrou osvětou, umístěním šesti červených kontejneru na elektro a rovněž novým E-domkem, který je umístěný na separačním dvoru. Jedná se o uzamykatelný ocelový přístřešek pro skladování elektrozařízení, která se nevejdou do kontejneru. Jsou to například vyřazené televizory, počítače, videohry, kamery, rádia a podobně. E-domek chrání odpad určený k recyklaci před povětrnostními vlivy i před krádežemi. Sběr, šetrná likvidace a následné využití elektroodpadu k druhotnému zpracování mají přínos pro životní prostředí a šetří přírodní zdroje.