Odpadové hospodářství – elektrozařízení

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 1 518 televizí, 712 monitorů a 17 206,01 kg drobného elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 1 518 televizí, 712 monitorů a 17 206,01 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 722,75 MWh elektřiny, 36 324,04 litrů ropy, 3 309,07 m3 vody a 30,65 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 157,04 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 680,76 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. pdf Certifikat (pdf, 372 KB)


kontejner-cerveny-1Červené kontejnery na malé spotřebiče

Město Nový Jičín obdrželo počátkem června 2013 od společnosti ELEKTROWIN a.s. (v rámci podpory Motivačního programu) 8 červených stacionárních kontejnerů na malé elektrospotřebiče. Celková přiznaná výše podpory společností ELEKTROWIN a.s. byla ve výši 103 tis. Kč.
Kontejnery byly umístěny na ulicích Bezručova, U Stadionu, Štursova, Dlouhá, Vančurova, Lesní a Fibichově náměstí. Shromažďovací prostředky byly umístěny vedle barevných nádob (zvonů) na separovaný odpad. Do veselých kontejnerů s potiskem slunečnice bylo možno vkládat vysloužilé elektrospotřebiče např. mixéry, žehličky, varné konvice, kráječe, fény apod.


kontejner-cerveny-2Rozmístění červených kontejnerů na elektrozažízení

V Novém Jičíně a jeho místních částech bylo umístěno šest červených kontejnerů na elektrozařízení od společnosti ASEKOL, a.s.. Kontejnery mají občanům ulehčit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.

Červené kontejnery jsou na klávesnice, mobily i baterie
Do červených kontejnerů mohou občané vyhazovat drobná elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony nebo elektrické hračky. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Právě vyjmenovaná elektrozařízení podle údajů kolektivního systému ASEKOL, který kontejnery zdarma instaluje, končí v popelnici mnohem častěji než větší druhy elektroodpadu. Kontejnery mají i samostatný otvor na baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje společnost ECOBAT. Z průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček, nebo mobilních telefonů.

Velké elektrospotřebiče mohou lidé odvážet na sběrné dvory
Větší elektrozařízení – například televizory nebo monitory – mohou občané i nadále bezplatně odevzdávat na sběrném dvoře nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.

Po vytřídění se elektrozařízení odvážejí k recyklaci. Ve specializovaných dílnách se elektrospotřebiče rozebírají na jednotlivé díly, které se dále třídí, zvlášť se oddělují plasty, dřevo, kabeláž, železo, ale také barevné kovy jako jsou měď, hliník nebo zlato. Pouhých 15 % odpadu ze starých elektrozařízení není možné dále recyklovat. Na Novojičínsku se v minulém roce podařilo zpětně odebrat a předat k recyklaci téměř 156,5 tun elektrozařízení, což představuje více než 12 % objemu elektra odebraného v celém Moravskoslezském kraji.

Rozmístění červených kontejnerů na Novojičínsku
– Nový Jičín, Úzká x Resslova
– Nový Jičín, Bludovice 13
– Nový Jičín, Kojetín
– Nový Jičín, Straník 148
– Nový Jičín, Žilina
– Nový Jičín, Loučka 35


krabicka-na-pouzite-bateriePoužité baterie

Vybité baterie nebo akumulátory lze bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“. Použité články a baterie je možno odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na Palackého třídě a ulici Propojovací, na MěÚ Nový Jičín na Masarykově náměstí (v přízemí na informacích) a na druhé budově úřadu na ulici Divadelní (lze uložit do zeleného boxu v zádvěří). Odběr baterií je realizován rovněž v některých specializovaných prodejnách.

Proč baterie do koše nepatří ?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv.těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Kam s vybitými bateriemi ?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory lze bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“. Použité články a baterie (např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor s mobilních telefonů), můžete odevzdat v provozní době na separačním dvoru na Palackého třídě, na MěÚ Nový Jičín na Masarykově náměstí (v přízemí na informacích) a na druhé budově úřadu na ulici Divadelní (lze uložit do zeleného boxu v zádvěří. Odběr baterií je realizován rovněž v prodejnách (maloobchodech s potravinami např. SD JEDNOTA, KAUFLAND, Lidl, TESCO; v prodejnách a hypermarketech elektro např. OKAY, ELEKTROWORLD; v prodejnách s drogistickým a jiným zbožím např. dm-drogerie, ROSSMANN).

Jak probíhá recyklace baterií?
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další. Více informací.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.


krabicka-na-pouzite-baterie-2Krabička ECOCHEESE na baterie zdarma

Novou osvětovou akcí chce kolektivní systém ECOBAT podpořit sběr vybitých baterií. Projekt, jenž je zaměřený na širokou veřejnost, má za cíl motivovat rodiny, ale i jednotlivce sbírat vybité baterie v domácnostech. K tomu má posloužit malá barevná nádoba, která je vzhledem ke svému designu nazývána ECOCHEESE. Prohledejme doma šuplíky. Kolik v nich najdeme vybitých, nepoužívaných baterií? V tuto chvíli se někde takto povaluje 10 baterií v každé domácnosti. I když bychom do odpadkového koše nejspíš nehodili monitor či rtuťový teploměr, jedna či dvě baterie se tam přece snadno ztratí. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Jak se můžete i vy aktivně zapojit do sběru a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. K dispozici jsou zdarma na MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, kancelář.č. 306.

doc Seznam sběrných míst baterií (doc, 100 KB)

Sběr elektrozařízení – vítězové soutěže 2017

V kině Květen byla dne 30. 5. 2017 vyhodnocena akce „Velká ekosoutěž 2017“.  Děti soutěžily o hodnotné ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče přinesly do své školy. Soutěž vznikla za podpory města Nového Jičín, SVČ Fokus a Technických služeb. Při akci se nasbíralo celkem 5 997 kusů elektrozařízení.

Vítězové:

ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ  Jubilejní ZŠ Jubilejní,
pracovištěDlouhá 56
Celkem: 903 ks  Celkem: 1 247 ks Celkem: 768 ks Celkem: 391  ks Celkem: 2 186 ks
3. místo  6.C 107 ks
2. místo 5.B 118 ks
1. místo 4.B 238 ks
 3. místo  7.C 145 ks
2. místo 5.A 203 ks
1. místo 2.B 297 ks
3. místo 7.A 97  ks
2. místo 8.B 129 ks
1. místo 3.A 254 ks
3. místo 1.A 110 ks
2. místo 5.A 119 ks
1. místo 5.B 162 ks
3. místo 4.C 157 ks
2. místo 2.C 554 ks
1. místo 3.C 965 ks

Sběr elektrozařízení – vítězové soutěže 2016

Dne 31. 5. 2016 se uskutečnilo v kině Květen slavnostní vyhodnocení akce s názvem „Velká ekosoutěž 2016“. Školáci se utkali v jedinečné soutěži o hodnotné ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče přinesli do své školy. Letošní šestý ročník podpořila společnost ASEKOL, a.s., která poskytla 20 000 Kč na „Informační kampaň zpětného odběru elektrozařízení“. Díky dotaci byl absolutní vítěz, a to třída 1. C ze ZŠ Dlouhá, poslán na celodenní výlet do Kovozoo ve Starém Městě a vodního světa v Modré. Soutěž vznikla za podpory města Nového Jičín, SVČ Fokus a Technických služeb. Akce byla opět velmi úspěšná, neboť se podařilo nasbírat celkem 5242 kusů elektrozařízení.

Vítězové:

ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Jubilejní,
pracoviště Dlouhá 56
Celkem: 893 kusů Celkem: 1516 kusů Celkem: 1662 kusů Celkem: 1171 kusů
3. místo 1.C 66 kusů
2. místo 4.B 118 kusů
1. místo 3.B 194 kusů
3. místo 4.A, 5.A 149 kusů
2. místo 1.B 164 kusů
1. místo 6.C 242 kusů
3. místo 2. A 175 kusů
2. místo 7. B 194 kusů
1. místo 6.B 442 kusů
3. místo 2. C 61 kusů
2. místo 4.C 210 kusů
1. místo 1. C 639 kusů

sber-elektrozarizeni-soutez-2015Sběr elektrozařízení-vítězové soutěže 2015

Město Nový Jičín společně se Střediskem volného času Fokus ocenilo dne 15.6.2015 vítěze soutěže s názvem „Velká ekosoutěž 2015″. Žáci místních škol se utkali v jedinečné soutěži o hodnotné ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče přinesli do své školy. Oceněna byla i nejlepší škola. Tuto kategorii mohla podpořit veřejnost i firmy, kdy odevzdané elektrozařízení bylo možno přidělit na konto své oblíbené základní školy. Celkem se při akci nasbíralo neuvěřitelných 6 791 kusů elektrozařízení.

Výherci soutěže tříd na jednotlivých školách:

ZŠ Tyršova 1 ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Jubilejní,
pracoviště Dlouhá 56
3. místo 3.B 159 kusů
2. místo 5. A 226 kusů
1. místo 6. B 307 kusů
3. místo 5. B 121 kusů
2. místo 4. A 162 kusů
1. místo 9.C 325 kusů
3. místo 1. A 152 kusů
2. místo 9. A 557 kusů
1. místo 9.B 746 kusů
3. místo 4. B 94 kusů
2. místo 4.C 747 kusů
1. místo 3. C 800 kusů

Město získalo ELEKTROOSKARA

Město Nový Jičín získalo 1. místo v Moravskoslezském kraji v soutěži Elektrooskar 2016 za třídění elektrozařízení v soutěži měst nad 20 tisíc obyvatel. Certifikát za sběr vysloužilých elektrospotřebičů a finanční odměnu ve výši 20 tisíc korun převzali zástupci města ve čtvrtek 25. 5. 2017 na slavnostním vyhlášení v Hradci nad Moravicí.

„Cenu jsme získali za sběr vysloužilých velkých i drobných domácích elektrospotřebičů jako jsou například pračky, myčky, ledničky, ale také žehličky, fény, kulmy, mlýnky, toustovače a celá řada dalších v domácnostech využívaných elektrozařízení,“ uvedl Ondřej Syrovátka, místostarosta města, který má v gesci Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín. Celkově bylo v Novém Jičíně v roce 2016 posbíráno a vytříděno 83,48 tun elektrospotřebičů.  „Velké poděkovaní patří občanům města, kteří odpad třídí a své vysloužilé elektrospotřebiče dopraví na naše sběrné dvory na Palackého a Propojovací ulici. Přispívají tím ke zlepšování životního prostředí, ale také ke snižování nákladů na odpadové hospodářství města,“ uzavřel Syrovátka.


zpetny-odber-elektrozarizeniZpětný odběr elektrozařízení

V roce 2011 se Město Nový Jičín umístilo na 1. místě v rámci Moravskoslezského kraje ve sběru elektroodpadu. Soutěž „ Keramické sluchátko“ vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, který hodnotil výtěžnost zpětného odběru elektrospotřebičů jednotlivých měst a obcí. Vysoké výtěžnosti bylo dosaženo dobrou osvětou, umístěním šesti červených kontejneru na elektro a rovněž novým E-domkem, který je umístěný na separačním dvoru. Jedná se o uzamykatelný ocelový přístřešek pro skladování elektrozařízení, která se nevejdou do kontejneru. Jsou to například vyřazené televizory, počítače, videohry, kamery, rádia a podobně. E-domek chrání odpad určený k recyklaci před povětrnostními vlivy i před krádežemi. Sběr, šetrná likvidace a následné využití elektroodpadu k druhotnému zpracování mají přínos pro životní prostředí a šetří přírodní zdroje.


Vysloužilé  úsporné  žárovky  patří  do  sběrných nádob,  aby nezamořily životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Město Nový Jičín má malou sběrnou nádobu umístěnou na ulici Divadelní 1. Dále je možno tyto úsporné světelné zdroje ukládat v provozní době na sběrné dvory na ulici Palackého a Propojovací.