Kontakt

Odbor kancelář vedení města

Úsek komunikace a marketingu zabezpečuje tvorbu a koordinaci komunikační strategie města včetně propagace města, spolupracuje se sdělovacími prostředky, poskytuje jim aktuální informace o veškerých činnostech města, organizuje tiskové konference, připravuje tiskové zprávy, monitoruje mediální obraz města, zajišťuje fotografickou dokumentaci (vytváří základní fotogalerii), spravuje sociální sítě města, vkládá příspěvky na web města, organizačně zabezpečuje vydávání Novojičínského...

Více informací...

Odbor organizační

Úkoly společné zabezpečuje po organizačně-technické stránce akce pořádané vedením města, zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad, zveřejňuje informace o činnostech města na informačních a orientačních tabulích v budovách městského úřadu a informačních skříňkách umístěných na území města, zabezpečuje dodržování ustanovení o státních symbolech a symbolech města, spolupracuje s Odborem správních agend...

Více informací...

Odbor finanční

Oddělení rozpočtů sestavuje návrh rozpočtu, případně návrh pravidel rozpočtového provizoria a provádí rozpis schváleného rozpočtu města, vyhodnocuje a kontroluje skutečné čerpání rozpočtu, zajišťuje, spravuje a vypořádává veřejné sbírky finančního charakteru otevřené městem dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, po celou dobu jejich konání, zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem a ostatními poskytovateli transferů,...

Více informací...

Odbor správy majetku

Úsek majetkový zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností k  majetku města (pozemky, komunikace apod.) ve správě odboru, zajišťuje podklady pro realizaci majetkoprávních záměrů, orgánům města předkládá návrhy na nakládání s movitým a nemovitým majetkem ve správě odboru a dále zajišťuje, případně koordinuje tyto činnosti: - převod majetku z vlastnictví města, - nabývání majetku do vlastnictví města, -...

Více informací...

Odbor rozvoje a investic

Oddělení investic zajišťuje, metodicky vede a organizačně zabezpečuje zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách a vnitřních předpisů také pro ostatní odbory, organizační složky, městskou policii a případně příspěvkové organizace, zabezpečuje (dodavatelsky) správu elektronického nástroje pro hodnocení veřejných zakázek a profilu zadavatele města, zajišťuje přípravu, dozor a realizaci stavebních zakázek v souladu s vnitřními předpisy také pro...

Více informací...

Odbor bytový

Úkoly společné zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností k nemovitostem ve správě odboru, zajišťuje podklady pro realizaci majetkoprávních záměrů, orgánům města předkládá návrhy na nakládání s movitým a nemovitým majetkem a dále zajišťuje, případně koordinuje tyto činnosti: - převod majetku z vlastnictví města, - nabývání majetku do vlastnictví města, - užívání, pronájem, pacht a výpůjčka majetku,...

Více informací...

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví zajišťuje tvorbu koncepčních materiálů pro potřeby realizace a rozvoje sociální práce na území města Nový Jičín, zajišťuje úkony sociální prevence a úkony sociálního poradenství, zprostředkovává poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících a pomoc občanům vyžadujícím zvláštní pomoc a občanům ohroženým sociálním vyloučením v rámci svěřené působnosti, podává podněty správci bytového fondu a...

Více informací...

Odbor školství, kultury a sportu

Úsek školství a sportu vykonává správu na úseku školství, vytváří podmínky pro rozvoj mimoškolní činnosti dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání občanů, včetně odborné pomoci právnickým osobám na úseku školství, ve své působnosti plní úkoly odvětvového odboru vůči příspěvkovým organizacím školského typu a středisku volného času, zpracovává koncepci školství ve městě a její aktualizaci, podílí...

Více informací...

Odbor správních agend

Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů plní úkoly na úseku samostatné působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), plní úkoly stanovené na úseku sčítání lidu, domů a...

Více informací...

Odbor přestupkových agend

vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o  některých přestupcích a dále přestupků uvedených ve zvláštních právních předpisech, zejména podle: - zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, - zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), - zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových...

Více informací...

Obecní živnostenský úřad

provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů, plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních...

Více informací...

Odbor životního prostředí

Úkoly společné oznamuje odboru přestupkových agend k zápisu do Informačního systému evidence přestupků: - pravomocná rozhodnutí u přestupků dle níže uvedených zákonů, - udělené blokové pokuty za přestupky rybářskou stráží podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, - za přestupky mysliveckou stráží podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, - za přestupky lesní stráží podle zákona...

Více informací...

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Úkoly společné projednává v 1. stupni přestupky dle: - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které jsou v kompetenci obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, - zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,...

Více informací...

Odbor dopravy

Úkoly společné projednává v 1. stupni přestupky dle: - zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, - zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě, plní úkoly na úseku BESIP...

Více informací...

Odbor kontrolní

plní úkoly podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí a ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a provádí následnou kontrolu také u PO zřízených...

Více informací...

Interní auditor

interní auditor

Více informací...