Kontakt

Podle zákona o ochraně ovzduší jde o stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, za podmínek uvedených v této příloze. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích.

Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Co je to smogová situace?