Kontakt

Referent: Ing. Jaromír Mališka, tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliska@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Jeseník nad Odrou, Hůrka, Blahutovice, Polouvsí, Hrabětice nad Odrou

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Jeseník nad OdrouÚzemní plán Jeseník nad Odrou – opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

I. Územní plán Jeseník nad Odrou
Textová část

Grafická část
I.2.a – Výkres základního členění území
I.2.b – Hlavní výkres – urbanistická koncepce
I.2.c – Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury
I.2.d – Hlavní výkres – koncepce vodního hospodářství
I.2.e – Hlavní výkres – koncepce energetiky a spojů
I.2.f – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. Odůvodnění územního plánu Jeseník nad Odrou
Textová část včetně odůvodnění zpracované pořizovatelem

Grafická část
II.2.a – Koordinační výkres
II.2.b – Výkres širších vztahů
II.2.c – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

III. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část
Příloha A. – Vyhodnocení vlivu územního plánu Jeseník nad Odrou na životní prostředí
Příloha B. – Vyhodnocení vlivu územního plánu Jeseník nad Odrou na lokality soustavy Natura 2000
10.04.2013č. j. JES 335/2013
Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad OdrouZměna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou – opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí je:

Textová část změny č. 1 včetně odůvodnění

I. Grafická část změny č. 1 – formou průsvitek k původním výkresům
I.2.a Výkres základního členění území
I.2.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce
I.2.c Koncepce dopravní infrastruktury
I.2.d Koncepce vodního hospodářství
I.2.e Koncepce energetiky a spojů
I.2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Grafická část odůvodnění změny č. 1
II.2.a Koordinační výkres – formou průsvitek k původnímu výkresu
II.2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Příloha odůvodnění
Text s vyznačením změn
05.10.2018č. j. JES 1232/2018
Územní plán Jeseník nad Odrou – úplné znění po změně č. 1I. ÚZEMNÍ PLÁN
Textová část

Grafická část
I.2.a Výkres základního členění území
I.2.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce
I.2.c Koncepce dopravní infrastruktury
I.2.d Koncepce vodního hospodářství
I.2.e Koncepce energetiky a spojů
I.2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
II.2.a Koordinační výkres
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou2013 – 201607.12.201610/29
Zpráva o uplatňování ÚP Jeseník nad Odrou2017 – 202109.06.202122/13Z/2021

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1Textová a tabulková část
Průvodní zpráva
Grafická část
Hlavní výkres – doprava, limity
Výkres vodního hospodářství
Výkres energetiky a spojů
Vlastnické vztahy v území
Výkres širších vztahů
17.08.2017

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování