Kontakt

Úkoly společné

 1. oznamuje odboru přestupkových agend k zápisu do Informačního systému evidence přestupků:
  – pravomocná rozhodnutí u přestupků dle níže uvedených zákonů,
  – udělené blokové pokuty za přestupky rybářskou stráží podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,
  – za přestupky mysliveckou stráží podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
  – za přestupky lesní stráží podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
 2. ve své působnosti plní úkoly odvětvového odboru vůči TSM.

Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti

 1. komplexně zajišťuje péči o zeleň na pozemcích města Nový Jičín, včetně koncepční činnosti, pravidelných kontrol dřevin z hlediska provozní bezpečnosti, ošetření, úpravy zeleně, likvidace nepůvodních druhů apod.,
 2. zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu, podílí se na přípravě a finančním zajištění akcí a projektů v rámci ekologické výchovy a osvěty,
 3. zajišťuje proplácení čipování a současné kastrace psů majitelům zvířete, organizuje povinné očkování psů proti vzteklině,
 4. spolupracuje s Odborem životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice jako správcem útulku pro psy a zajišťuje dohled nad útulkem pro psy,
 5. připravuje návrh deratizačních opatření na území města, zajišťuje odchyt toulavých koček a jejich kastraci, zajišťuje odchyt holubů na území města, zajišťuje neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů na náklady města, pokud není chovatel znám nebo se jedná o volně žijící živočichy,
 6. zajišťuje komplexně výkon hospodaření na lesním majetku města, včetně vybavenosti lesa, zadává a koordinuje vypracování lesního hospodářského plánu,
 7. navrhuje osobu odborného lesního hospodáře a zajišťuje součinnost dle smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře,
 8. uděluje souhlas vlastníka lesa podle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
 9. působí jako správce daně ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v části pro místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství na zelených plochách,
 10. působí jako orgán ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 11. zajišťuje výkon státní správy a projednává přestupky v 1 stupni podle:
  – zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
  – zákona č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými živočichy,
  – zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
  – zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,
  – zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
  – zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
  – zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
  – zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
 12. vykonává přenesenou působnost pro orgány obce Hladké Životice na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu

 1. postupuje, vykonává činnosti a projednává přestupky v 1 stupni dle:
  – zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých zákonů,
  – zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
  – zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 2. zajišťuje, řídí a kontroluje systém nakládání s komunálními odpady na území města,
 3. ve spolupráci s Odborem finančním připravuje návrh místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Oddělení vodního hospodářství

 1. poskytuje konzultace k investičním záměrům a souvisejícím činnostem města v oblasti vod, (např. k návrhům nakládání s podzemními, povrchovými a odpadními  vodami, k návrhům provozních, havarijních a kanalizačních řádů, povodňového plánu města),
 2. postupuje, vykonává činnosti a projednává přestupky v 1 stupni dle:
  – zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
  – zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích,
  – zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v části pro vodní díla.