Kontakt

Září proti plýtvání

Věděli jste, že 29. září je Mezinárodním dnem proti plýtvání jídlem? Výzva Září proti plýtvání vznikla v roce 2020, kdy OSN zasvětila předposlední zářijový den tomuto tématu. U nás se této kampani věnuje spolek Zachraň jídlo.

Nabízí se úvaha, že největší plýtvání jídlem mají na svědomí velké obchodní řetězce, ale podle údajů Evropské komise z roku 2019 nejvíce potravinového odpadu vzniká u spotřebitelů a to až 52 %. Nespotřebované potraviny a jídlo končí nejčastěji v odpadkovém koši, kompostu nebo odpadních trubkách. To se ostatně potvrdilo i v Novém Jičíně, když v roce 2020 z analýzy směsného komunálního odpadu vyplynulo, že téměř 18 % odpadu v černém kontejneru tvořil potravinový odpad.

gastronádobaPotravinový odpad (gastroodpad) se tedy od března 2022 stal další složkou odpadů z domácností v Novém Jičíně, které mohou občané města třídit zvlášť do hnědých popelnic s těsnícím víkem. Po 10 měsících sběru tohoto odpadu do 40 nádob, kterého občané odevzdali 46 tun, město službu rozšířilo o dalších 20 nádob. Od ledna do konce srpna tohoto roku tak občané do 60 nádob vytřídili téměř 44 tun potravinového odpadu.

Je třeba mít na paměti, že kromě nespotřebovaných potravin, vařeného jídla, potravin po datu spotřeby, lze do nádob odkládat i rostlinné a živočišné zbytky, nahnilé ovoce a zeleninu, kávovou sedlinu, atp. I tak je ale 44 tun za 8 měsíců obrovské množství (5,5 tuny měsíčně). Určitě by podstatná část tohoto odpadu nemusela vzniknout a mohla být spotřebována (snězena) nebo darována.

A tady jsme zpět u plýtvání jídlem. Věděli jste, že dražšími potravinami se plýtvá méně a těmi rychle se kazícími více? A co termíny „spotřebujte do“ nebo „minimální trvanlivost“? Po skončení doby minimální trvanlivosti je přitom zboží obvykle zcela v pořádku a nemusí se vyhazovat. Termín „spotřebujte do“ značí, že jídlo už může být po datu zdravotně závadné. Stačí ho jen zkontrolovat vizuálně a očichat.

V neposlední řadě je plýtvání jídlem spojeno s jeho finanční hodnotou. Vysoká škola ekonomická v Praze a Mendelova univerzita v Brně odhadují, že v roce 2023 se vyhodí potraviny v hodnotě 3.519 Kč na obyvatele. To je u průměrné domácnosti (dle ČSÚ 2,33 člověka) 8.199 Kč za rok 2023.

Tipy a rady jak neplýtvat, ať už správným nakupováním nebo uchováváním potravin, nabízí iniciativa Zachraň jídlo na svém webu http://zachranjidlo.cz.

Desatero jak NEplýtvat potravinami

Eva Rusková, odbor životního prostředí

Zdroj: zachranjidlo.cz


Sběr nápojového kartonu

Použitý nápojový karton – co s ním? S tímto logem se mohli setkat občané, když koncem roku 2006 nalezli ve svých schránkách letáky, upozorňující na zavedení separace nápojových kartonů. Ve stejném období byly na sklolaminátové nádoby na separovaný odpad – papír – umístěny oranžové nálepky „nápojové kartony“. Tyto nádoby tak slouží nejen pro separaci papíru, ale rovněž pro ukládání krabic od džusů, mléčných výrobků, vín apod.

Nápojové kartony je možné dále zpracovávat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici. Možné využití kartonů je důvodem, proč i naše obec zahájila jejich separaci.

Karton je třeba vypláchnout troškou vody, rozložit rohy a stlačit jej, aby byl zmenšen jeho objem a nezabíral místo jak doma v odpadkovém koši, tak i v nádobě na separovaný odpad.

Kontejnery s tříděným odpadem pravidelně vyprazdňuje svozová firma a vytříděný odpad předává k dalšímu dotřídění. Na dotřiďovací lince jsou odpady rozděleny na jednotlivé druhy. Odtud putují nápojové kartony k dalšímu zpracování do papíren.


ZP-odpadove-hospodarstvi-pytlovy-sber-PETPytlový sběr PET lahví

Město ve spolupráci s Technickými službami města Nového Jičína rozšířilo od dubna v lokalitách ul. Skalky, Na Stráni, Svojsíkova alej, Lesní a Boženy Benešové pytlový sběr separovaného plastového odpadu – PET lahví. Do současné doby byl realizován svoz v místních částech města. Nad rámec ukládání do barevně odlišených nádob (zvonů) je možno ve výše uvedených lokalitách využít rozšířený systém pro třídění PET lahví, tj. jejich umístění do žlutých igelitových pytlů. Cílem rozšíření sběru PET lahví je zlepšit podmínky pro třídění plastových odpadů a jejich další využití.

Postup při separaci plastů:

  • každý první týden v měsíci umístí pracovníci Technických služeb města Nového Jičína ve svozový den pod víko každé vysypané popelnice žlutý igelitový pytel na PET lahve,
  • do pytle ukládejte pouze PET láhve stlačené nebo sešlápnuté (různobarevné),
  • naplněný a zavázaný pytel umístěte vždy poslední pátek v daném měsíci před dům, doba svozu je od 6 do 14 hodin,
  • v případě slepých ulic, např. ul. Lesní, uložte pytel k okraji průběžné ulice.

Sběr obnošeného šatstva a obuvi

Město Nový Jičín ve spolupráci se společností TextilEco, a.s. zajistilo od roku 2012 pro své občany 26 speciálních kovových kontejnerů určených ke sběru obnošeného šatstva, obuvi, bytového textilu a použitých hadrových a plyšových hraček.

Ze statistik vyplývá, že každý z nás ročně vyprodukuje cca 15 kg starého šatstva, které je však převážně ukládáno do nádob na směsný komunální odpad a následně odváženo na skládku.  Odevzdáním nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů bude mimo příznivého ekologického dopadu, zároveň prodloužena i životnost skládky ASOMPO, a.s., kde jsou odpady v současné době ukládány (přimíchány ve směsném komunálním odpadu nebo jako odpady – oděvy samostatně).
TextilEco, a. s. zpracovává 400 až 500 tun oděvů, bot a jiných textilních materiálů měsíčně. Z tohoto množství část textilu slouží opětovně ke svému původnímu účelu, část je recyklována dle druhu (peří, svetrovina, denim, bavlna…) a dále zpracována do ekologického produktu – např. čistících tkanin, stavebních izolací, které mají průmyslové využití. Jen poměrně malý zbytek se termicky zhodnocuje. Oděvy a obuv v množství 400 až 500 tun/měsíc jsou následně zpracovávány v třídícím závodu v Boskovicích, kde se touto činností zabývá 100 lidí. Z celkového množství se 50% oblečení dále vrací k původnímu účelu. Dalších 35% se zpracuje pro průmyslové využití. Zbylých 15% je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.

Staré šatstvo, boty a hračky mohou občané odkládat do kontejnerů na níže uvedená místa:

Nový Jičín, Na Valech (parkoviště u tržnice), vedle nádob na separovaný odpad,
Nový Jičín, Jugoslávská (Ford Cartip), vedle nádob na separovaný odpad,
Nový Jičín, ul. Lesní,vedle nádob na separovaný odpad,
Nový Jičín, Bezručova, vedle nádob na separovaný odpad,
Bludovice č. 13 (u benzínové čerpací stanice), vedle nádob na separovaný odpad,
Žilina U Partyzána, vedle nádob na separovaný odpad,
Loučka před domem č.35, vedle nádob na separovaný odpad
Loučka – Jičínská, vedle nádob na separovaný odpad,
Straník,naproti obchodu, vedle nádob na separovaný odpad,
Separační dvůr na Palackého třídě,
Separační dvůr ul. Propojovací
Bulharská 1629/5,
Smetanovy sady,
Fibichovo nám. 1421/28,
Bohuslava Martinů,
Za Korunou 197,
Na Lani 217,
Dlouhá 1760/25,
Dlouhá u garáží,
Gregorova 142/39,
Vančurova 451/21,
Vančurova 694/1,
Dvořákova parkoviště,
Dvořákova točna,
Riegrova 1945/9.

Kontakt na svozovou firmu: TextilEco, a. s., Dřevařská 1418, 608 01 Boskovice; Aleš Peka, tel.: 516 411 765.


ZP-odpadove-hospodarstvi-kontejnery-na-trideny-odpad-1Proč třídit odpady?

Jelikož se občané stále dotazují, zda má smysl třídit odpady, nastal čas na malou rekapitulaci. Třídění odpadu smysl má a rozhodně není zanedbatelný, kdy  vyseparované odpady na skládce opravdu nekončí!!!

Důvodů je několik, zastavme se u těch podstatných. Mezi významné patří ekologické hledisko. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Chráníme  tak neobnovitelné zdroje. Vytříděné odpady jsou surovinou, kdy z recyklovaných plastů se vyrábějí různé stavební prvky (např. ploty, dlaždice, palety, funkční oblečení pro sportovce, obaly apod.).  Totéž platí pro papír, který je recyklován a dále použit např. k výrobě novin, časopisů a hygienických potřeb. V případě skleněných střepů dochází k jejich roztavení a opětovné výrobě skleněných lahví atd..

V dnešní době je již mnoho technologií, které dokáží zpracovat vytřízený odpad. Většinu lze znovu použít, přesto však miliony tun kvalitních materiálů každoročně končí na skládkách a nebo se pálí. Každou takto zbytečně vyhozenou tunu musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné těžby z dolů a lomů, mýcení lesů, emise z továren, vznik toxických odpadů a spotřeba uhlí (ropy) k výrobě energie.

Pokud se však doma odpady třídí a následně ukládají do barevných kontejnerů, umožníme jejich recyklaci. Za rok tak může každý vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Zanedbatelný není ani ekonomický důvod, čím více odpadů vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpátky, ušetříme a snížíme tak náklady na odpadové hospodářství.  Ceny za svoz a ukládání komunálních odpadů na skládky jsou vysoké a i nadále se budou zvyšovat, což se promítá do výše poplatku vybíraného od občanů. Čím více separovaného odpadu tedy skončí v barevných kontejnerech, tím méně se jej uloží na skládky a navíc za ně dostaneme zaplaceno.


ZP-odpadove-hospodarstvi-kontejnery-na-trideny-odpad-2Stanoviště nádob na separovaný odpad a termíny svozu

Seznam míst, kde jsou umístěny nádoby pro tříděný odpad (plast, papír, bílé sklo, barevné sklo) v Novém Jičíně včetně místních částí je uveden v dokumentu Stanoviště.

Termíny svozu nádob je uveden v dokumentu Odvoz_SO_zvony.


Separace odpadů za období 2013 – 2022

Rok 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022
Papír/t  133 137   161  200 233  249  262 344 360 313
Plast/t 178 210 228 241 257 277 316 306 345 316
Sklo/t 231 234 215 242 266 253 292 291 310 280
Kov/t 12 19 28 56 67 65 78 82 83 79

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 63 189 572 MJ energie viz  udělený certifikát Certifikat.


ZP-odpadove-hospodarstvi-trzeni-odpadu-diplomSkokan roku v separaci odpadů

Nový Jičín opět obdržel ocenění za separaci odpadů v kategorii „Skokan roku 2015“. Z rukou pořadatelů soutěže, a to obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezského kraje, převzali zástupci města Keramickou popelnici. Cenu město získalo za meziroční výsledky celkového množství tříděného sběru využitelných odpadů. V rámci Moravskoslezkého kraje byla hodnocena všechna města a obce, u kterých došlo k navýšení množství tříděného odpadu na jednoho občana v jednotlivých tříděných komoditách – plastu, papíru, skla a kovů.
Poděkování za získání tohoto ocenění patří opět těm občanům, kterým není lhostejné životní prostředí. Děkujeme. Má to smysl třídit odpad.


Výsledky ankety ke třídění odpadů 2016

V průběhu měsíce března  se některým občanům dostal do rukou krátký anonymní dotazník, který se týkal třídění odpadů. Anketa byla vyhodnocena, kdy nyní se lze již seznámit s výsledky. Získaná data budou použita pro zlepšení hospodaření s odpady v obci. Děkujeme za Vaše inspirativní nápady.
Výsledky ankety ke třídění odpadů


ZP-odpadove-hospodarstvi-tasky-na-trideny-odpadMěsto opět rozdávalo tašky na tříděný odpad

Od roku 2012 do ledna 2020 rozdávalo město bezmála 11 000 tisíc kusů sad tašek pro třídění odpadů. Praktické omyvatelné tašky tří barev na třídění papíru, skla a plastu pro opakované použití, se dají navzájem spojit suchým zipem. Jakmile je taška naplněna příslušným odpadem (žlutá – plastem, modrá – papírem a zelená – sklem), občan ji odnese ke kontejneru odpovídající barvy a její obsah do něj vloží. Cílem této kampaně bylo podpořit obyvatele města v třídění odpadů, motivovat k aktivnějšímu přístupu a zatraktivnit cestu odpadů k barevným nádobám. Letos nově s krátkým dotazníkem k tématu odpady. Výsledky ankety budou následně zveřejněny v této sekci. Získaná data budou použita pro zlepšení hospodařební s odpady v naší obci.


ZP-odpadove-hospodarstvi-zvony-na-trideny-odpadPoděkování občanům za separaci využitelných odpadů

Naše město obdrželo významné ocenění za separaci odpadů 2013 v kategorii „Skokan roku“. Z rukou pořadatelů soutěže, tj. zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezského kraje převzalo cenu nejvyšší „Keramickou popelnici“. V soutěži sledující meziroční výsledky celkového množství tříděného sběru využitelných odpadů jsou hodnocena všechna města a obce, u kterých došlo k porovnávání množství tříděného odpadu na jednoho občana v jednotlivých tříděných komoditách – plastu, papíru, skla a kovů.
Poděkování za získání tohoto ocenění patří těm občanům, kterým není lhostejné životní prostředí. Lidem, kteří věnují třídění odpadů svůj čas a energii a umožní tak recyklaci využitelného materiálu, ten by bez jejich přičinění skončil na skládce. Děkujeme. Má to smysl třídit odpad.


ZP-odpadove-hospodarstvi-trzeni-odpadu-diplom-2Skokan roku v množství tříděného sběru využitelných odpadů

Dne 6. prosince 2012 obdrželo naše město ocenění – první místo v kategorii „Skokan roku“ v separaci odpadů pro rok 2011. Soutěž hodnotí meziroční výsledky celkového množství tříděného sběru využitelných odpadů. K slavnostnímu předání došlo v multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovic, kde vítězové z rukou zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezského kraje převzali ceny „Keramické popelnice“. Hodnoceny byly města a obce, u kterých došlo k porovnávání množství tříděného odpadu na jednoho občana v jednotlivých tříděných komoditách.
I v letošním roce byla společně vyhlášena cena „O keramické sluchátko“ pro nejlepší obce ve výtěžnosti drobných elektrozařízení. Nový Jičín se s 75 961 kg odebraných elektrospotřebičů (3,02 kg na 1 obyvatele) umístil na desátém místě. V loňském roce jsme v této kategorii obdrželi první místo za bezkonkurenčně největší nasbírané množství elektrozařízení.
Poděkování za získání tohoto ocenění patří především občanům našeho města. Všem těm, kterým není lhostejné životní prostředí. Lidem, kteří věnují třídění odpadů svůj čas a energii a umožní tak recyklaci využitelného materiálu, ten by bez jejich přičinění skončil na skládce.