Kontakt

Město Nový Jičín je často uváděno v literatuře jako čistý příklad středověkého urbanismu druhé poloviny 13. století. Klasická dispozice centra města se čtvercovým náměstím s podloubími a pravoúhlým systémem přilehlých ulic odpovídá období zakládání měst za vlády Přemysla Otakara II. Základem jeho koncepce se stalo čtyřicet pět nejstarších domů na náměstí a v ulicích, dnes pojmenovaných – 28. října, Dobrovského, Havlíčkova a 5. května. Jedná se o tzv. “šenkovní domy“, jimž bylo již při založení uděleno právo vařit a čepovat pivo, později rovněž víno a pálenku. Domy představovaly nejvýstavnější architekturu ve městě, a to zvláště po druhé polovině 16. století, kdy dochází k výstavbě kamenného podloubí a přestavbě do této doby většinou dřevěných budov. Při založení a vyměřování města bylo počítáno se dvěma oblastmi, jejichž charakter se dosud nezměnil. Západní část byla předurčená pro kamenné sídlo majitele panství – dnešní Žerotínský zámek. Stavebně historický průzkum doložil, že se jedná o nejstarší kamennou architekturu města a místo, odkud bylo započato s výstavbou kamenných hradeb kolem 80. let 14. století. Kamenný dům s opevněnou věží se postupně měnil v průběhu 15. a 16. století až do dnešní podoby, zvláště za vlády Viktorína a Bedřicha ze Žerotína. S východní částí města bylo počítáno pro duchovní účely. Zde byl založen dnešní chrám Nanebevzetí Panny Marie spolu s církevními stavbami. Jeho aditivní charakter je dodnes patrný ze dvou přístaveb uzavírajících kostelní náměstíčko. To sloužilo až do 18. století coby nejstarší hřbitov města. V samotném historickém jádru – dnešní území městské památkové rezervace (dále jen MPR) zůstalo, až na malé výjimky, zachováno – samostatnost parcel, charakter zástavby, tradiční dispozice, historické konstrukce i scelující prvek loubí. Díky výrazným kulturně historickým a architektonicko výtvarným hodnotám patří historické jádro Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně–barokního města se zachovalým středověkým urbanismem.

Historické centrum Nového Jičína prohlášeno městskou památkovou rezervací výnosem Ministerstva kultury ze dne 21.12.1987, č. j.: 16417/87-VI/1, nahrazující výnos MKI, č. j.: 4762/67-II/2 ze dne 18.1.1967, zapsanou 21.6.1967 pod č. j.: 1706 do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

 

mapka MPR střed městaMPR celkový pohled - letecký snímek