Kontakt

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.07.2023 do 30.09.2023.

Poskytnutá informace:
Dne 06.10.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 06.10.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Počet a součet (celková výše) pokut a blokových pokut, uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019.
 2. Stejný údaj jako v bodě 1), avšak pouze u mladistvých pachatelů.
 3. Počet napomenutí, uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019.
 4. Stejný údaj jako v bodě 3), avšak pouze u mladistvých pachatelů.
 5. Počet a součet (celková výše) pokut a blokových pokut, uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky podle § 8 zák. č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019.
 6. Stejný údaj jako v bodě 5, avšak pouze u mladistvých pachatelů.
 7. Počet a součet (celková výše) pokut a blokových pokut, uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b) a písm. c) zák. č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019.
 8. Stejný údaj jako v bodě 7, avšak pouze u mladistvých pachatelů.

Poskytnutá informace:
Dne 12.09.2023 byla žadateli poskytnuta jím požadovaná informace, a to zasláním odpovědi na jeho e-mailovou adresu.

Příloha:
Odpověď

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, 13.09.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace o počtu žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které Městský úřad Nový Jičín v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 odmítl. 

Poskytnutá informace:
Dne 18.08.2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty.

Přílohy:
Odpověď

Zpracovala:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 25.08.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace o elektronických úředních deskách na budově radnice, a dále o informace o provozu Charitního domu Matky Terezy.

Poskytnutá informace:
Dne 14.08.2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty.

Přílohy:
Odpověď

Zpracovala:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 21.08.2023


Předmět žádosti:
Žádost o veškerou dokumentaci, kterou město NJ disponuje ve věci výstavby bytových domů lokalita Bocheta (MPZ 3065) – případně zaslání přehledu této dokumentace.

Poskytnutá informace:
Vzhledem k velkému množství dokumentů, zasíláme nejprve přehled dokumentů ve spise k výběru.

Přílohy:
Odpověď k žádosti o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.
(zasláno DS spisovou službou)

Zpracovala:
Barbora Hradilová, odbor správy majetku, 14.08.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace o statistickém vyhodnocení měření rychlosti prováděné Městskou policií Nový Jičín v letech 2022 a 2023. 

Poskytnutá informace:
Dne 03.08.2023 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta

Přílohy:
Odpověď
Statistika měření vozidel MP NJ – 6/2022-5/2023

Zpracovala:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 11.08.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o kopie všech rozhodnutí stavebního úřadu – stavebního povolení, společného povolení stavby, územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby na pozemkových parcelách číslo 630/1, st.108 a st.109 v k.ú.Petřkovice u Starého Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 01.08.2023 byly žadateli jím požadované informace poskytnuty. 

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 11.08.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích za období 2020-2022 v Novém Jičíně, a dále o finanční přehled vybraných pokut za období 1. IV. 2023 a 2. IV. 2023 při použití automatizovaných technických prostředků používaných bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích obsluhovaných městem Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Dne 04.08.2023 byly žadateli jím požadované informace poskytnuty. 

Příloha:
Odpověď

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 11.08.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí interní řídící dokumentace, která řeší ochranu oznamovatelů protiprávního jednání dle Směrnice EU v prostředí Městského úřadu Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Dne 28.07.2023 byl žadateli poskytnut jím požadovaný vnitřní předpis Městského úřadu Nový Jičín.

Přílohy:
Předpis 3/2022 – Ochrana oznamovatelů

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 03.08.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací, které se týkají povolení staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším  v období roku 2022 doposud.

Poskytnutá informace:
Dne 18.07.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 18.07.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.04.2023 do 30.06.2023.

Poskytnutá informace:
Dne 07.07.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 07.07.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace o tom, jakým způsobem Městský úřad Nový Jičín chrání osoby, které oznamují porušení práva Evropské unie (ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937).

Poskytnutá informace:
Dne 23.06.2023 byly žadateli jím požadované informace poskytnuty.  

Přílohy:
Odpověď – 20/23
Předpis 3/2022 – Ochrana oznamovatelů

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 03.07.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace o podkladech, na základě kterých rozhodl orgán města Nový Jičín o pojmenování veřejného prostoru u Žerotínského zámku Nádvořím Václava Havla.

Poskytnutá informace:
Dne 31.05.2023 byly žadateli jím požadované informace poskytnuty.  

Příloha:
Odpověď – 19/106

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 07.06.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace ohledně smlouvy, kterou v r. 2020 město Nový Jičín uzavřelo za účelem provedení kontroly správnosti uveřejnění smluv v registru smluv.

Poskytnutá informace:
Dne 18.05.2023 byly žadateli jím požadované informace poskytnuty.  

Příloha:
Odpověď – 18/106

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 22.05.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace ohledně způsobu nabytí a pozdějšího prodeje akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. městem Nový Jičín v r. 2000.  

Poskytnutá informace:
Dne 21.04.2023 byla žadateli poskytnuta část jím požadovaných informací na jeho e-mailovou adresu; ve zbytku bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí.

Příloha:
Odpověď – 17/106

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 24.04.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace ohledně Strategického plánu rozvoje města na roky 2021–2027, dále ohledně bytových jednotek v Domě U archivu a ohledně platů členů vedení města, vedoucích odborů Městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací města. 

Poskytnutá informace:
Dne 13.04. a 08.06.2023 byly žadateli jím požadované informace poskytnuty.

Příloha:
Odpověď – 16/106

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 20.06.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací o vydaných rozhodnutích a ohlášeních o povolení odstranění stavby podle § 128 a § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají staveb právnických osob a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2022 dosud.

Poskytnutá informace:
Dne 13.06.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín dne 13.06.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací o vydaných opatřeních podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění p. p. – k pozemkům parcela číslo 1206/4, 1210/1, 1210/2 v katastrálním území Životice u Nového Jičína

Poskytnutá informace:
Dne 21.04.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 21.04.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace ohledně poskytnutých finančních prostředků na opravy budov ve vlastnictví církví.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace, a to zasláním odpovědí na jeho e-mailovou adresu.

Přílohy:

Zpracovala:
Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, 17.04.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2023 do 31.03.2023.

Poskytnutá informace:
Dne 11.04.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 12.04.2023


Předmět žádosti:
Zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 vodoprávním úřadem při provádění zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jimiž bylo rozhodnuto: 

 1. o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona o vodovodech a kanalizacích, a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba,
 2. o přestupku právnické osoby a podnikající fyzické osoby podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích, a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta požadována informace.

Přílohy:

Zpracoval:
Mgr. Martin Petrusek, odbor životního prostředí, 05.04.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace ohledně způsobu ochrany oznamovatelů ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/193 v podmínkách Městského úřadu Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2023 byla žadateli poskytnuta jím požadovaná informace celém rozsahu, a to zasláním odpovědí na jeho dotazy na jeho e-mailovou adresu.

Přílohy:

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 16.03.2023


Předmět žádosti:
Zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním e-mailem. Viz příloha.

Příloha:

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 16.03.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o podrobnější informace o těch smlouvách uzavřených městem Nový Jičín, u nichž byly v minulosti zjištěny nedostatky týkající se jejich zveřejnění v registru smluv. 

Poskytnutá informace:
Dne 13.03.2023 byla žadateli poskytnuta jím požadovaná informace celém rozsahu, a to zasláním odpovědí a seznamu předmětných smluv na jeho e-mailovou adresu.

Přílohy:

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 13.03.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Zda přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupky“), projednává obecní úřad či obec prostřednictvím zaměstnanců, čí zda je k projednání zřízena přestupková komise?
 2. Z kolika členů se přestupková komise skládá, jestliže je zřízená?
 3. Na základě jakého právního vztahu vykonávají členové přestupkové komise činnost přestupkové komise? Zejména zda na základě pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu.
 4. Jaká byla výše odměny jednotlivých členů přestupkové komise, a to jednotlivě v letech 2021 a 2022? Samostatně označte výši odměny předsedy přestupkové komise. Pokud je tato skutečnost patrná s pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu, žádám Vás o předložení tohoto dokumentu.
 5. Kolik přestupků projednala (vč. odložených přestupků) přestupková komise v roce 2021 a v roce 2022?
 6. Kolik z projednaných přestupků skončilo odložením věci, a to jednotlivě v roce 2022 a v roce 2021?
 7. V případě, že je agenda přestupků vykonávána jinou obcí, žádám o předložení veřejnoprávní smlouvy.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Příloha:
Odpověď

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí odbor přestupkových agend, dne 24.02.2023


Předmět žádosti:
Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Nový Jičín na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů je žádána pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury).

Poskytnutá informace:
Dne 18.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním do datové schránky. Viz příloha.

Přílohy:
Poskytnutí informace na žádost čj. 8694/2023/ORI-Pos

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 18.01.2023


Předmět žádosti:
Žádost o vysvětlení pojmu vlastnictví mostního objektu z pohledu soukromého vlastníka.

Poskytnutá informace:
Odpověď (viz příloha) byla tazateli zaslána 17.01.2023 datovou schránkou dle jeho požadavku.

Přílohy:
Odpověď

Zpracovala:
Ing. Kateřina Pišteková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí kopie platného kanalizačního řádu v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu, zaslána kopie dokumentu obsahující požadovanou informaci.

Přílohy:
Odpoved_17_01_2023
Kanalizacni_rad_Stranik
Jednotná kanalizace Straník

Zpracovala:
Ing. Bc. Aneta Fojtíková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2022 do 31.12.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 05.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 05.01.2023