Odpadové hospodářství – ostatní


Obecně závazná vyhláška

pdf Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (pdf, 1 MB)

Pravidla pro naplňování OZV města, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

pdf Pravidla pro naplňování OZV města, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (pdf, 66 KB) byla stanovena s cílem: informovanosti, zjednodušení a zefektivnění nakládání s odpady pro občany, zajištění nakládání s odpady dle platné legislativy, tj. z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).


ZP-odpadove-hospodarstvi-seznam-zarizeniSeznam zařízení

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je umístěn na webových stránkách https://krz.msk.cz/krz/Main/Mapa

 


Metodická pomoc

Evidence odpadů a IČZ/IČP – sdělení a metodický návod k používání identifikačních  čísel provozoven (IČP) více na

http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Evidence a ohlašování kalů (zemědělci) – sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití  upravených kalů na zemědělské půdě více na

http://mzp.cz/cz/kaly_zemedelska_puda_sdeleni

Sdělení k ohlašování přepravy NO v roce 2017 více na

http://www.mzp.cz/cz/povinnosti_pri_preprave_odpadu_2017


Den Země

Dne 26.  4. jsme na Masarykově náměstí slavili Den Země, a to ve společnosti EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., Občanského sdružení Bludička, Městské policie Nový Jičín, místních škol, SmVak, Střediska volného času Fokus, odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín a Technických služeb města Nového Jičína apod.. K vidění byla živá zvířátka, každý se mohl procvičit v třídění odpadů, sběru elektrozařízení, zajezdit na koloběžce, případně vyzkoušet další nabízené aktivity. Počasí nám přálo, což dokládají veselá fota.


Nejlepší škola v oblasti environmentální výchovy v roce 2019

Dne 30. 5. se v kině Květen uskutečnilo slavnostní vyhodnocení akce s názvem „Nejlepší škola v oblasti environmentální výchovy“.  Soutěž uspořádalo město ve spolupráci se  SVČ Fokus. Školy se utkaly v jedinečné soutěži o hodnotné ceny. Akce o nejlepší eko školu hodnotila celou škálu aktivit, které školy ve školním roce uskutečnily v oblasti životního prostředí. Je až neuvěřitelné kolik akcí v této oblasti činí, což doložily rozsáhlými projety. Poděkování patří všem, kteří se zapojili. Cenu nejvyšší obsadila ZŠ Komenského 68, druhou příčku obsadila ZŠ Komenského 66 + ZŠ Jubilejní, třetí místo  ZŠ Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56.

Co je součástí odpadového hospodářství města Nový Jičín?

 • pravidelný vývoz popelnic a kontejnerů podle svozového plánu minimálně 1 x týdně,
 • provoz separačního dvoru na Palackého třídě – s rozšířenou provozní dobou na šest dnů v týdnu, provoz separačního dvoru na ul. Propojovací,
 • každoroční zvyšování počtu barevně odlišených kontejnerů na využitelné složky odpadu – papír, plasty, sklo bílé a sklo barevné,
 • mobilní sběr nebezpečných odpadů ve všech pěti místních částech (dvakrát ročně),
 • možnost objednání odvozu odpadů (velkoobjemového a BRO) z místa bydliště na separační dvůr za přátelskou cenu (malý kontejner 100,- Kč, velký kontejner 200,- Kč),
 • pytlový sběr plastů v místních částech,
 • zavedení odděleného nápojových kartónů (společně s papírem),
 • zpětný odběr elektrozařízení (na separačních dvorech pro velké i malé domácí elektrospotřebiče, zařízení IT, spotřebitelská zařízení, hračky, osvětlovací zařízení ), zpětný odběr drobného elektrozařízení do červenách kontejnerů (NJ + místní částí),
 • sběr obnošeného šatstva a obuvi do bílých kontejnerů (NJ + místní částí),
 • organizace ekologické likvidace autovraků ve městě,
 • dotované kompostéry – od roku 2006 akce pro občany (spoluúčast 300,-Kč) : 2006 – 470 ks, 2007 – 450 ks, 2009 – 300 ks, 2011 – 100 ks, 2013 – 120 ks, 2014 – 500 ks bez spoluúčasti
 • sběr biologicky rozložitelných odpadů (hnědé kontejnery, jednokubíkové vany),
 • úklid černých skládek z veřejného prostranství – pozemků v majetku města a ze stanovišť odpadních nádob (popelnic 110 litrů a kontejnerů 1100 litrů),
 • zajištění odpadních nádob a jejich vývoz při mimořádných akcích pořádáných městem (např.slavnosti města, jarmarky, veletrh, projekt Zelené město,.),
 • tašky na tříděný odpad pro domácnosti, rozdáno cca 8 000 tis. kusů,
 • ekologická výchova pro školy a školy (např. zajištění soutěží ve sběru elekrozařízení, apod.),
 • odpadní nádoby pro občany k pravidelnému vyvážení – cca 4430 (údržba, opravy, obnova,…).

Plán odpadového hospodářství obce na období 2017 – 2022

Plán odpadového hospodářství obce vychází z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a je v souladu s jeho závaznou částí dle § 44 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. doc POH_Novy_JicinZM (doc, 12 MB) .

 


Průvodce odpadů z domácností na Novojičínsku

Víš, jaký odpad v domácnosti vytváříš a kam patří? Více se dozvíš v příručce pdf Průvodce odpadů z domácností na Novojičínsku (pdf, 3 MB) .