Kontakt

Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2022

Občané města Nový Jičín v roce 2022 vyprodukovali 8.001,28 t odpadu (komunálního a stavebního). Z celkového množství tvořil směsný komunální odpad 45,22 % a objemný 12,66 %. 

Možnosti systému odpadového hospodářství města, množství a druhy odpadů včetně nákladů a příjmů  jsou shrnuty v souboru Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2022.

Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2022

Vývoj množství směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO) odevzdaného občany města do systému odpadového hospodářství v letech 2018 – 2022.


Obecně závazná vyhláška

ZM vydalo 13.03.2023, byla zveřejněna ve Sbírce a vyvěšena na úřední desce.  OZV je tedy platná a účinnosti nabude 01.04.2023. Tím skončila OZV 6/2021.

Obecne_zavazna_vyhlaska_mesta_Novy_Jicin_o_stanoveni_obecniho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi (3)_schvalena

Pravidla pro naplňování OZV města, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Pravidla pro naplňování obecního systému odpadového hospodářství

Pravidla byla schválena s cílem přesněji konkretizovat nakládání s komunálním odpadem, který produkují občané na území města – např. kde se žádá o popelnici, pro kolik občanů jedna nádoba slouží, jak se legálně zbavit objemného odpadu apod.


ZP-odpadove-hospodarstvi-seznam-zarizeniSeznam zařízení

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu  je umístěn na webových stránkách https://krz.msk.cz/krz/Main/Mapa


Den Země

Dne 24. 9. jsme na Masarykově náměstí slavili opožděný Den Země, a to ve společnosti EKO-KOM, ASEKOL, Občanského sdružení Bludička, Hvězdárny Valašské Meziříčí, papírové krajky, kejklíře,Střediska volného času Fokus, odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín a Technických služeb města Nového Jičína. K vidění byla živá zvířátka, každý se mohl procvičit v třídění odpadů, sběru elektrozařízení, zajezdit na koloběžce, případně vyzkoušet další nabízené aktivity a podívat se na analýzu odpadů (jak jsme na tom ve městě s tříděním odpadů). Počasí nám přálo, dobrá nálada nechyběla.

Součástí akce byla tipovací soutěž o množství odpadů, které bylo možno ještě dále využít (recyklovat) ze vzorku, který podléhal analýze. Směsný komunální odpad byl odebrán z jednoho nejmenovaného sídliště. Správná odpověď zněla 73,2 % odpadů, který měl skončit v nádobách na tříděný odpad. Soutěžící, která tipovala 73%, byl předán nerezový designový koš na tříděný odpad. Gratulujeme. Níže výsledky vzorkovaného odpadu.

Tříděný vzorek: 412,95 kg

DRUH ODPADU váha [kg]  podíl [%]
ZAHRADNÍ ZELEŇ 62,15 15,1
GASTRO ODPAD 73,40 17,8
CELKEM BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 135,55 32,8
PLAST MĚKKÝ 9,60 2,3
PLASTOVÉ FOLIE  6,90 1,7
PET LAHVE 8,85 2,1
HDP TVRDÉ PLASTY 16,85 4,1
CELEKEM PLAST 42,20 10,2
PAPÍR, TISKOVINY 19,05 4,6
LEPENKA, KARTON 13,85 3,4
CELKEM PAPÍR 32,90 32,90 8,0
SKLO18,304,4
ELEKTROODPAD 0,65 0,2
DŘEVO, DŘEVOTŘÍSKA11,452,8
TEXTIL37,309,0
KOV8,952,2
NÁPOJOVÉ KARTONY2,750,7
NEBEZPEČNÝ ODPAD10,152,5
STAVEBNÍ ODPAD 2,000,5
CELKEM VYUŽITELNÝ ODPAD 302,20 73,2
INFEKČNÍ/NEINFEKČNÍ ODPAD54,1513,1
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD56,6013,7
CELKEM SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 110,75 26,8

Nejlepší škola v oblasti environmentální výchovy v roce 2019

Dne 30. 5. se v kině Květen uskutečnilo slavnostní vyhodnocení akce s názvem „Nejlepší škola v oblasti environmentální výchovy“.  Soutěž uspořádalo město ve spolupráci se  SVČ Fokus. Školy se utkaly v jedinečné soutěži o hodnotné ceny. Akce o nejlepší eko školu hodnotila celou škálu aktivit, které školy ve školním roce uskutečnily v oblasti životního prostředí. Je až neuvěřitelné kolik akcí v této oblasti činí, což doložily rozsáhlými projety. Poděkování patří všem, kteří se zapojili. Cenu nejvyšší obsadila ZŠ Komenského 68, druhou příčku obsadila ZŠ Komenského 66 + ZŠ Jubilejní, třetí místo  ZŠ Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56.
 

Co je součástí odpadového hospodářství města Nový Jičín?

 • pravidelný vývoz popelnic a kontejnerů podle svozového plánu minimálně 1 x týdně,
 • provoz separačního dvora na Palackého třídě, otvírací doba:  https://tsnj.cz/index.php/nase-sluzby/odpadove-hospodarstvi-ekologie ,
 • provoz separačního dvora na ul. Propojovací – s rozšířenou provozní dobou na šest dnů v týdnu,
 • každoroční zvyšování počtu barevně odlišených kontejnerů na využitelné složky odpadu – papír, plasty, sklo bílé a sklo barevné,
 • mobilní sběr nebezpečných odpadů ve všech pěti místních částech (dvakrát ročně),
 • možnost objednání odvozu odpadů (velkoobjemových a biologicky rozložitelných) z místa bydliště na separační dvůr za přátelskou cenu,
 • pytlový sběr plastů v místních částech,
 • zavedení odděleného sběru nápojových kartónů (společně s papírem),
 • zpětný odběr elektrozařízení (na separačních dvorech pro velké i malé domácí elektrospotřebiče, zařízení IT, spotřebitelská zařízení, hračky, osvětlovací zařízení), zpětný odběr drobného elektrozařízení do červených kontejnerů (NJ + místní částí),
 • sběr obnošeného šatstva a obuvi do bílých kontejnerů (NJ + místní části),
 • dotované kompostéry – od roku 2006 akce pro občany (spoluúčast 300,-Kč) : 2006 – 470 ks, 2007 – 450 ks, 2009 – 300 ks, 2011 – 100 ks, 2013 – 120 ks, 2014 – 500 ks bez spoluúčasti,
 • sběr biologicky rozložitelných odpadů (hnědé kontejnery, jednokubíkové vany),
 • úklid černých skládek z veřejného prostranství – pozemků v majetku města a ze stanovišť odpadních nádob (popelnic 110 litrů a kontejnerů 1100 litrů),
 • zajištění odpadních nádob a jejich vývoz při mimořádných akcích pořádaných městem (např. slavnosti města, jarmarky, veletrh, projekt Zelené město,.),
 • tašky na tříděný odpad pro domácnosti, rozdáno více než 8 000 tis. kusů,
 • ekologická výchova pro školy a školy (např. zajištění soutěží ve sběru elekrozařízení, apod.),
 • odpadní nádoby pro občany k pravidelnému vyvážení – cca 4430 ks (údržba, opravy, obnova,…),
 • zavedení odděleného sběru gastroodpadů tj. biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní,
 • zavedení odděleného sběru jedlých olejů a tuků,
 • zavedení odděleného sběru kovových obalů (společně s plasty),
 • provozování re-use centra tj. místa pro předcházení vzniku odpadů, kde lze nepotřebné věci předat k dalšímu použití – separační dvůr na ul.Propojovací.

Plán odpadového hospodářství obce na období 2017 – 2022

Plán odpadového hospodářství obce vychází z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a je v souladu s jeho závaznou částí dle § 44 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. POH_Novy_JicinZM.


Průvodce odpadů z domácností na Novojičínsku

Víš, jaký odpad v domácnosti vytváříš a kam patří? Více se dozvíš v příručce Průvodce odpadů z domácností na Novojičínsku.