Kontakt

Úkoly společné

 1. zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností k nemovitostem ve správě odboru,
 2. zajišťuje podklady pro realizaci majetkoprávních záměrů, orgánům města předkládá návrhy na nakládání s movitým a nemovitým majetkem a dále zajišťuje, případně koordinuje tyto činnosti:
  – převod majetku z vlastnictví města,
  – nabývání majetku do vlastnictví města,
  – užívání, pronájem, pacht a výpůjčka majetku,
  – zřizování věcných břemen,
  – zřizování zástavních práv na majetku města,
 3. zabezpečuje dodávky energií a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, vede evidenci nákladů a přijatých záloh na služby, provádí vyúčtování těchto služeb nájemníkům dle platných zákonů a vyhlášek,
 4. zajišťuje převod příspěvku provozovateli krytého bazénu, zimního stadionu a provádí administrativní kontrolu vyúčtování těchto příspěvků,
 5. provádí kontrolu nakládání, neoprávněného užívání s bytovými a nebytovými prostory v majetku města, zabezpečuje vystěhování a exekuce,
 6. vede sklad pro věci vyklizené při výkonech rozhodnutí v bytové oblasti,
 7. vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení na úseku bytové politiky, podílí se na jejich zpracování,
 8. vede a archivuje dokumentaci k bytovým a nebytovým prostorům v majetku města ve správě odboru.

Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností

 1. vede agendu bytového fondu, zabezpečuje jeho správu, provoz a údržbu,
 2. zajišťuje zúčastněnou osobu za město při exekucích,
 3. spolupracuje s odborem sociálních věcí při zajišťování sociálního bydlení,
 4. eviduje seznamy žadatelů o byt,
 5. zabezpečuje nakládání s byty v bytových domech a domech s byty zvláštního určení, zejména jejich pronájem a činnosti související,
 6. vykonává ekonomickou činnost – poskytuje službu zpracování účetnictví externím subjektům na základě uzavřených smluv, zabezpečuje potřebné revize, drobné opravy a údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví třetích osob,
 7. vypracovává předpis plateb nájemného a služeb, provádí vyúčtování, eviduje přeplatky a nedoplatky.

Oddělení technických a ekonomických činností

 1. vede agendu nebytového fondu, zabezpečuje jeho správu, provoz a údržbu,
 2. ve své působnosti plní úkoly odvětvového odboru vůči TSM,
 3. kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytů a nebytových prostor, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů a nebytových prostor a zpracovává podklady pro plán investic a oprav bytového a nebytového fondu,
 4. zajišťuje údržbu, opravy a potřebné revize bytových a nebytových prostor a vede jejich evidenci,
 5. provádí vyúčtování energií a služeb pro objekty v majetku města ve správě odboru.

Úsek energetika

 1. zajišťuje vypracování a aktualizaci energetických strategických dokumentů,
 2. podílí se na vytváření aktivní energetické politiky města za účelem snížení negativního dopadu spotřeby energie,
 3. vede energetické hospodářství města (tepelné hospodářství, nákup energií, zajištění zpracování energetických štítků budov v majetku města, evidence energetické náročnosti budov v majetku města apod.),
 4. plní funkci koordinátora k dodavateli energií pro byty a nebytové prostory,
 5. prostřednictvím nájemce (provozovatele) tepelného hospodářství zajišťuje u schválených akcí realizaci investičních záměrů, rekonstrukce a údržbu teplené sítě na území města,
 6. provádí prohlídky energetických zařízení, zajišťuje zadávání požadavků na provádění údržby a všech druhů oprav těchto zařízení,
 7. spolupracuje v oblasti energetické koncepce a při výběru dodavatelů energií s příspěvkovými organizacemi města.