Kontakt

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Kunín


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán KunínTEXTOVÁ ČÁST

Textová část včetně odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST

Územní plán:

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu:

Širší vztahy

Koordinační výkres

Doprava, zásobování elektřinou, sítě elektronických komunikací

Zásobování vodou, odkanalizování území, zásobování plynem

Zábor ZPF a PUPFL

DÁLE BYLO ZPRACOVÁNO

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodatek č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
31.12.2015č. j. 1244/2015
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Stavební úřad Suchdol nad Odrou, pracoviště Kunín
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Kunín

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunín2015 – 201927.04.2020

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Kunín

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Územní studie pro zastavitelnou plochu US 1 – K Čarodějce, k.ú. KunínPrůvodní zpráva
Výkresy
Dokladová část
01.03.2019

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Kunín
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování