Kontakt
ZařízeníAdresa službyKontaktDruh službyPopis
Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-MístekSokolovská 9 741 01 Nový JičínIng. Adéla Výskalová
+420 734 645 927
http://www.adra.cz

Email: adela.vyskalova@adra.cz
Propojujeme lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Naši dobrovolníci a dobrovolnice přinášejí radost do života dětem, seniorům a seniorkám, lidem se zdravotním postižením, nemocným i osamělým lidem u nich doma. Jsme součástí humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi.
Bílý kruh bezpečí, z. s.Sokolovská 617/9
741 01 Nový Jičín
PhDr. Lucie Paprsteinová

http://www.bkb.cz

Email: ic.ostrava@bkb.cz
Intervenční centrumKomu je Intervenční centrum určeno?
–          Osobám ohroženým domácím násilím, které svou situaci chtějí řešit a hledají pomoc, radu a informace.
–          Osobám, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání“, tzn. že násilná osoba byla ze společného bydliště vykázána nebo jí byl zakázán vstup.
Bunkr, o.p.s.Tyršova 118/8
741 01 Nový Jičín
Nikola Vajdová, DiS.
+420 734 178 556
http://www.bunkr.cz

email: nzdm.novyjicin@bunkr.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládežPomáháme dětem a mladým lidem z Nového Jičína úspěšně zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Poskytujeme jim podporu, dáváme informace a nabízíme pomoc dětem a mladým lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, snažíme se na ně pozitivně působit a ovlivňovat jejich hodnoty a životní styl.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín
Mgr. Jan Kešelák
+420/556 709 403
http://www.czp-msk.cz/
email: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Osobní asistence Novojičínsko

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je poskytována bezplatně na pracovišti v Novém Jičíně odbornými poradci.

Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Půjčovna slouží k zapůjčení kompenzačních pomůcek na nezbytně nutnou dobu, než uživatel získá svou pomůcku hrazenou z příspěvku. 
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizaceŠtefánikova 7
741 01 Nový Jičín
Mgr. Martina Kremzerová
420 556 702 265
+420 777 499 633
http://www.cepp.cz
Email: nj@cepp.cz
Odborná sociální poradenstvíNabízíme Vám bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů.
Doprovázíme pěstounské i osvojitelské rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi. Pomáháme zvládnout náročné situace, které role náhradního rodiče přináší.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.Štefánikova 826/7
741 01 Nový Jičín
PhDr. Kateřina Melicharová
420 774 789 811
sas-novyjicin@css-ostrava.cz
Sociálně aktivizační službyCílem služby je sociální začlenění rodiny, konkrétně v těchto oblastech:
–          rodina má běžný přístup k lékařské péči, úřadům a školám (členové rodiny jsou registrováni u vybraného lékaře, kterého v případě potřeby navštěvují, mají kartičku pojištěnce, mají potřebné doklady)
–          rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnosti v oblasti lidských, občanských, sociálních práv, trestní odpovědnosti
–          rodina bydlí podle svých možností a potřeb
–          rodina má příjem z placeného zaměstnání (v pracovně-právním vztahu)
–          rodina má možnost řádně pečovat o své děti
rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech v oblasti dluhové problematiky
Domov Duha, příspěvková organizaceBezručova 419/20
Budova Máchova 1435/19
741 01 Nový Jičín“

Hřbitovní 1128/41
741 01 Nový Jičín
Mgr. Dana Jančálková
+420 730 894 808
http://www.domovduha.cz
email:
reditel@domovduha.cz

Mgr. Dana Jančálková
+420 733 611 759
Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem
Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Usilujeme o to, aby tito lidé mohli žít důstojný život. Naší snahou je udržet a podporovat jejich schopnosti. Službu poskytujeme nepřetržitě.

Našim posláním je umožnit lidem s demencí prožívat důstojný život v bezpečném prostředí, který už nezvládají ve svém domácím prostředí z důvodu nemoci, věku a ztrátě soběstačnosti. Zajišťujeme celodenní péči (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Usilujeme o kvalitu života každého člověka, ke kterému přistupujeme s úctou a s respektem jeho jedinečnosti.
Domov NaNovo, příspěvková organizaceSlovanská 1555/13
Dlouhá 1866/42
741 01 Nový Jičín
Radmila Zbranková
420 605 301 043
http://www.dnanovo.cz
e-mail: chbnovyjicin@dnanovo.cz

Mgr. Michaela Hermanová
+420 704 916 779
e-mail: michaela.hermanova@dnanovo.cz
Chráněné bydlení

Sociální rehabilitace
Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou podpory při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v pracovním nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.

Skrze sociální rehabilitaci se snažíme zamezit sociální izolaci mentálně nebo zdravotně postižených lidí a napomoci v jejich začleňování do běžného života. Podporujeme klienty v činnostech směřujících k dosažení samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu života. Napomáháme jim při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.
Fany DK s.r.o.Dlouhá 44
741 01 Nový Jičín
Dana Palacká Videnková
+420 775 27 62 54
http://www.fany-dk.cz
Email: fany-dk@seznam.cz
Pečovatelská službaPomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Charita Nový JičínDolní brána 57
Straník 39
741 01 Nový Jičín

Dolní brána 57
741 01 Nový Jičín

Dolní brána 57
74101 Nový Jičín
Eva Mrázková, DiS.
+420 556 709 240
+420 733 120 837
http://www.charitanj.cz
Email: azylovydum@charitanj.cz

Bc. Marek Procházka
+420 737 274 868
http://www.charitanj.cz
Email: ndc@charitanj.cz

Bc. Marek Procházka
+420 556 709 240
+420 731 697 881
http://www.charitanj.cz
Email: nocleharna@charitanj.cz
Azylové domy

Nízkoprahové denní centrum

Noclehárna
Posláním Charitního domu Matky Terezy – azylového domu v Novém Jičíně je poskytnout mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, dočasnou jistotu zázemí a potřebnou individuální podporu k tomu, aby mohli samostatně řešit svoji situaci a opět se začlenit do společnosti.

V nízkoprahovém denním centru v Novém Jičíně pomáháme mužům i ženám bez přístřeší v jejich nepříznivé životní situaci. Poskytneme vám takové informace, které vám pomohou v jejím překonání či vyřešení. Současně vám umožníme samostatně si připravit stravu a provést osobní hygienu. Podpoříme vás v tom, abyste si v životě dokázali lépe sami poradit.

Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě Matky Terezy v Novém Jičíně je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě.
ITY z. s.Starý Jičín 34
742 31
Mgr. Bohumír Večerek
420 731 952 181
http://www.ity-os.cz
Email: ity@centrum.cz
Odlehčovací službaNáš spolek si dal za cíl podporu rodin pečujících o děti a osoby s poruchou autistického spektra a s kombinovaným handicapem (ve věku od 6 do 26 let).
JINAK, z.ú.Brantice č. 220, 793 93Mgr. Jana Musálková
+420 736 514 666
http://www.jinakops.cz
Email: musalkova@jinakops.cz
Podpora samostatného bydleníPosláním Podpory samostatného bydlení JINAK je podpořit dospělé lidi s mentálním znevýhodněním nebo s duševním onemocněním v tom, aby mohli žít co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti, využívali všechny příležitosti v místě, kde bydlí, a žili podle svých přání, možností a představ.
KAFIRA o.p.s.Štefánikova 7,
741 11 Nový Jíčín
Jan Horák
+420 777 574 368
http://www.kafira.cz
Email: novyjicin@kafira.cz
Sociální rehabilitacePodporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které toto postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Řízenými nácviky a další činností rozvíjíme a udržujeme jejich specifické schopnosti a dovedností, které potřebují v běžném životě a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a udržení přirozených sociálních vazeb. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru a získání vhodné kompenzační pomůcky.
Krizové centrum OstravaRuská 94/29,
703 00 Ostrava – Vítkovice
Bc. David Tichý
+420 596 110 882-3
+420 732 957 193
http://www.kriceos.cz/
Email: krizovecentrum@kriceos.cz
Krizová pomocJsme zde pro Vás, kteří jste se ocitli v krizové životní situaci a psychické tísni.
Město Nový JičínPod Lipami 19
741 01 Nový Jičín
Mgr. Alice Hynčicová
+420 556 778 391
+420 734 422 105
http://www.psnj.cz
Email: alice.hyncicova@novyjicin.cz

420 556 778 300

420 731 532 932
Pečovatelská služba ProSenior

Denní stacionář

Odlehčovací služba
Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu.

Posláním denního stacionáře pro seniory Domovinka je poskytnout službu, zajistit dohled a potřebnou péči klientům, kteří jsou částečně odkázání na pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci v době, kdy jsou v zaměstnání.

Posláním odlehčovací služby Pohoda ProSenior Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících.
Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s.Hoblíkova 491/2
741 01 Nový Jičín
Ing. Adam Borek
+420 608 350 520
420 608 350 523
http://www.nj.agentura-oasa.cz/
Email: boreka@seznam.cz
Pečovatelská službaPosláním Pečovatelské služby OASA je poskytovat terénní pečovatelské služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Jedná se o individuální sociální službu podporující samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života v přirozeném sociálním prostředí uživatele. Naším posláním je, aby uživatelé nebyli nuceni odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně jejich odchod do těchto zařízení oddálit.
Podané ruce Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek
Mgr. Nina Schiller
+420 778 500 159
http://www.podaneruce.eu/
Email: podaneruce@podaneruce.eu
Osobní asistencePodporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti.
Renarkon, o.p.s.Sokolovská 9, Nový JičínBc. Alexandr Dresler
420 608 882 903
http://www.renarkon.cz
Email: poradnanj@renarkon.cz 
Terénní programPosláním Poradenského místa je poskytování služeb základního poradenství osobám ohroženým závislostí na alkoholových a nealkoholových látkách a patologickém hráčství a jejich rodičům, rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám. Poradenské místo je součástí Terénního programu na Novojičínsku.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Sokolovská 617/9
741 01 Nový Jičín
Martin Hyvnar
+420 776 488 164
Email: novyjicin-odbocka@sons.cz
Odborné sociální poradenstvíJsme spolkem sdružujícím tisíce osob s těžkým zrakovým hendikepem a zároveň organizací poskytující širokou škálu nezbytných služeb této cílové skupině.
Andělé stromu životaKostelní 71/37
741 01 Nový Jičín
Mgr. Jana Wasilová
420 553 038 016
https://zivotastrom.cz/
Email: zdravotni@zivotastrom.cz

Mgr. Lenka Košťálová
+420 732 254 793
https://zivotastrom.cz/
Email: kostalova@zivotastrom.cz

Mgr. Marie Dorazilová
+420 553 038 014
https://zivotastrom.cz/
Email: poradna@zivotastrom.cz
Zdravotní služba mobilního hospice

Terénní odlehčovací služba

Odborné sociální poradenství
Mobilní hospic Stromu života umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nechtějí trávit své dny v nemocnici, zůstat v domácím prostředí.

Terénní odlehčovací služba je určena jak pečujícímu, tak také tomu, o koho je pečováno. Obvykle se v našich službách jedná o nevyléčitelně nemocné pacienty, kterým poskytujeme rovněž naše zdravotní služby. V rámci své kapacity ale pomáháme také lidem, kteří dlouhodobě pečují o osoby s demencí nebo například o dítě s postižením.

Pomáháme vážně nemocným lidem vyrovnat se s těžkou životní situací, pečujícím zvládat jejich obavy, bezmoc a vysílení a pozůstalým zpracovat ztrátu blízkého člověka. Jsme průvodci při překonávání křehkého období a přizpůsobujeme se potřebám každého člověka. Bez ohledu na to, zda se jedná o nemocného pacienta, jeho dospělé dítě nebo partnera nebo o rodiče, který přišel o své dítě.
Slezská diakonieU Jičínky 25
741 01 Nový Jičín

Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín

Beskydská 142
741 01 Nový Jičín-Žilina

Tichá 295
742 74

Hlubčická 9
794 01 Krnov

Beskydská 274
741 01 Nový Jičín- Žilina
Mgr. Marie Pístecká
+420 704 675 734
https://www.slezskadiakonie.cz/
Email: effathanj@slezskadiakonie.cz

Ing. et Bc. Kateřina Voldánová, DiS.
+420 739 525 375
https://www.slezskadiakonie.cz/
Email: rut.nj@slezskadiakonie.cz

Radka Čapková
+420 604 228 205
+420 733 142 411
https://www.slezskadiakonie.cz/
Email: archa.nj.sp@slezskadiakonie.cz

Marie Mayerhofferová
+420 734 780 233
https://www.slezskadiakonie.cz/
Email: karmel.ticha@slezskadiakonie.cz

+420 731 191 868
https://www.slezskadiakonie.cz/

Email: matana@slezskadiakonie.cz
Bc. Eva Liďáková
+420 733 142 416
https://www.slezskadiakonie.cz/
Email: e.lidakova@slezskadiakonie.cz
Sociálně terapeutické dílny EFFATHA

Sociální rehabilitace RÚT

Chráněné bydlení ARCHA

Domov pro osoby se zdravotním postižením KARMEL TICHÁ

Poradna rané péče MATANA

Denní stacionář EDEN
EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků vedoucích k pracovnímu uplatnění. Snahou je získat nebo udržet soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých lidí.

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je posilovat soběstačnost našich klientů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života a mohli využívat běžných společenských zdrojů ve svém okolí.

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.
Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby (s mentálním nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace, a to v takových podmínkách, které se co možná nejvíce blíží přirozenému sociálnímu prostředí a zachovávají sociální vazby s okolním prostředím. V naší službě usilujeme o co nejvyšší respekt ke klientům, ochranu jejich práv a svobod, vycházíme z jejich individuálních přání a potřeb.

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a využívání příležitostí běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat a pečovat o lidi s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby prožili svůj den aktivně. S přihlédnutím k jejich potřebám rozvíjet, udržovat a naplňovat jejich dovednosti a schopnosti tak, aby je uměli využívat co nejvíce samostatně.
Společnost pro ranou péči OstravaRodinná 2719/57
700 30 Ostrava-Zábřeh
Bc. Vladimíra Salvetová
+420 774 567 236
http://www.ranapece.cz
Email: ostrava@ranapece.cz
Raná péčeRodinám s dětmi se zrakovým postižením nebo s ohroženým vývojem zraku nabízíme službu rané péče, která probíhá formou pravidelných konzultací přímo v domácnosti dítěte a jeho rodiny. Provedeme vás náročným obdobím a spolu s vámi podpoříme vývoj vašeho dítěte.

Poslední aktualizace databáze: 29.6.2023 12:36.