Kontakt

Projekt : Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II. (zkrácený název : Nový Jičín – vstříc sociálním službám II.)

Registrační číslo projektu : CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006540

Doba trvání projektu:
Zahájení: 1. 1. 2018
Ukončení: 31. 12. 2019
Doba trvání: 24 měsíců

Hlavní záměr:
Projekt je nastaven jako synergický rozvoj kompetencí obce Nový Jičín v procesu plánování sociálních služeb s přesahem do jeho působnosti v rámci výkonu sociální práce tj. do kompetencí obce s rozšířenou působností, tj. do oblasti zapojení dalších obcí ve správním obvodu a nastavení a posílení spolupráce s Moravskoslezským krajem. Efektivním nástrojem k tomuto rozvoji byl zvolen systém komunitního plánování.

Cílem projektu je zpracování dalšího strategického materiálu v oblasti plánování sociálních služeb, který bude nejen v rámci své dynamické části materiálem rozvojovým, zároveň budeme deklarovat tzv. síť sociálních služeb, které budou napojeny na systém financování ze strany města, kdy dojde k vyjednání finanční participace na této síti s obcemi ve správním obvodu. Aktivity projektu chceme nastavit od roku 2018 tak, aby dalším zpracovaným Komunitním plánem na další období jsme časově a logicky navazovali na stávající situaci.

Klíčové aktivity:

 • KA 02 – Spolupráce s obcemi
 • KA 03 – Vzdělávání
 • KA 04 – Dny sociálních služeb (DSS)
 • KA 05 – Diskusní fóra (Práce v pracovních skupinách)
 • KA 06 – Odborné pracovní platformy

Projekt je financován z ESF Operačního programu Zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 770 437,50 Kč.

Struktura organizace:

Řídící skupina

Řídící skupina je tvořena metodickým členem vedení města, vedoucím odboru sociálních věcí, vedoucími jednotlivých diskusních fór a koordinátorem komunitního plánování. Řídící skupina pracuje s výstupy z diskusních fór a odborné pracovní platformy. Vybírá prioritní návrhy zpracované ve formě jednotlivých výstupů plánu k řešení, které pak předkládá radě a zastupitelstvu. Jednání řídící skupiny je neveřejné.

Odborná pracovní platforma

Odborná pracovní platforma je pracovní skupina tvořena vedoucími diskusních fór, starosty zapojených obcí ve správním obvodu ORP Nový Jičín, vedoucím odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín, zástupcem vedení/metodickým místostarostou Nového Jičína, řediteli/vedoucími poskytovatelů sociálních služeb, zástupci Moravskoslezského kraje, zástupcem platformy MAS působícím na Novojičínsku a koordinátorem komunitního plánování. Zaměřuje se na navázání spolupráce s obcemi, na získávání informací o financování zařízení obcemi a nastavení systému financování služeb v rámci OPR.

Diskusní fórum

Diskusní fórum je skupina funkčně vytvořená řídící skupinou k řešení problémů dané oblasti, členové diskusního fóra jsou zástupci triády. Zadavatelé – samospráva, poskytovatelé služeb, uživatelé služeb a veřejnost s konkrétní potřebou.

Základní listina komunitního plánování
Jednací řád KP


Projekt KOMPLAN – KA 02 – Spolupráce s obcemi

Cílem KA 02 je posílení informovanosti autonomních obcí ve správním obvodu o změnách v oblasti sociálních služeb, o procesech komunitního plánování (dále jen KP) a jejich následné aktivní zapojení do této sociální oblasti. Tuto základní informovanost povýšíme o erudované postoje obcí k efektivnímu způsobu financování této oblasti v rozpočtové sféře a samotné finanční cash flow za poskytované soc.sl. Tímto způsobem připravíme prostor pro následnou úspěšnou realizaci Diskusních fór (KA 05) a Odborných pracovních platforem (KA 06).


Projekt KOMPLAN – KA 03 – Vzdělávání

Cílem KA 03 je proškolení osob všech čtyř CS zapojených do projektu, a to vždy v oblastech jejich avízovaných potřeb (provedená analýza formou dotazování).

Cílová skupina 01 – zadavatelé se zúčastní těchto školení: 

 1. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách – 1denní – legislativní změny, novelizace
  rok 2018 – 10 osob (5 obce I. + 5 ORP)
  rok 2019 – 10 osob (5 obce I. + 5 ORP)
 2. Vyrovnávací platba – 1denní – sounáležitosti, podmínky a cash flow finančních toků při poskytování soc.sl. (kraj – obec ORP – obec)
  rok 2019 – 10 osob (obce I. + ORP)
 3. Cílené řízení diskusí – 1denní – zvládnutí různorodých forem diskusí, které vládnou vytváření nových procesů, produktů, spoluprací, fór, jednání apod. Je nutno se naučit tyto diskuse efektivně řídit, aby byly splněny cíle setkávání v dané časové dotaci a přinesly konstruktivní výsledek. Forma interaktivního vzdělávání vč. tréninků dovedností. Tyto dovednosti budou využívány i v rámci dalších KA projektu (04, 05, 06)
  rok 2018 – 10 osob = 1 skupina á 10 osob

Cílová skupina 02 – poskytovatelé se zúčastní těchto školení:

 1. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách – 1denní – legislativní změny, novelizace
  rok 2019 – 30 osob (30 spolupracujících zařízení)
 2. Cílené řízení diskusí – 1denní – zvládnutí různorodých forem diskusí, které vládnou vytváření nových procesů, produktů, spoluprací, fór, jednání apod. Je nutno se naučit tyto diskuse efektivně řídit, aby byly splněny cíle setkávání v dané časové dotaci a přinesly konstruktivní výsledek. Forma interaktivního vzdělávání vč. tréninků dovedností. Tyto dovednosti budou využívány i v rámci dalších KA projektu (04, 05, 06)
  rok 2018 – 10 osob = 1 skupina á 10 osob

Projekt KOMPLAN – KA 04 – Dny sociálních služeb (DSS)

Cílem aktivity je seznámit a zapojit veřejnost, uživatele a potencionální uživatele v rámci ORP do sociální oblasti  procesu komunitního plánování.

Tuto KA vnímáme jako prostředek ke zvýšení informovanosti veřejnosti a propagaci projektu, cílové skupiny projektu o nastavení sociálních a spolupracujících služeb v daném území, díky realizaci KA dojde k posílení sounáležitosti zainteresovaných subjektů. Celkem po dobu realizace projektu se budou konat dva DSS, na Masarykově náměstí v Novém Jičíně a to i za nepříznivého počasí.

Dílčími aktivitami budou:

 • Tvorba a cílená distribuce letáků a plakátů za účelem zapojení široké veřejnosti
 • Možnost pomoci a konzultace v sociální oblasti
 • Nabídka a prezentace sociálních služeb a aktivit zájmových sdružení pro občany
 • Poradenství – dávky sociální péče, kompenzační pomůcky atd.,
 • Informační panely – nástěnky
 • Představení procesu komunitního plánování, sběr informací do tohoto plánování
 • Workshopy ergoterapií apod., doprovodný kulturní program místních zájmových skupin
 • Po celou dobu pořádání průběžné přestavování jednotlivých subjektů zapojených do oblasti sociálních služeb ve správním území
 • V průběhu celého dne budou v rámci medializace a propagace projektu a celého procesu k dispozici propagační a informační materiály

Dílčím cílem je snaha přilákat na dny soc. služeb i občany ze správního území ORP, neboť organizace  dnů soc. služeb by byla v jednotlivých obcích časově i finančně náročná.


Projekt KOMPLAN – KA 05 – Diskusní fóra (Práce v pracovních skupinách)

Cílem této KA je nejdříve na startu projektu revize struktury Pracovních skupin, sestavených mimo standardní proces komunitního plánování, z pracovníků obecních úřadů různých úrovní. Tyto pracovní skupiny budou poté pracovat na bázi Diskusních fór (DF), a to velmi úzce, aktivně a erudovaně s ústředním jednacím tématem – definicí potřeb v komunitní oblasti – tj. sociálních a souvisejících.  V práci DF preferujeme svobodné vyjadřování, koncensus  tzn. základní principy komunitního plánování.

V rámci procesu komunitního plánování fungují v Novém Jičíně 4 PS a takto budou nastavena i DF projektu:

 • péče o handicapované,
 • péče o seniory,
 • péče pro sociální začleňování,
 • péče o rodinu.

DF jsou tvořeny na principu triády – tj. 1. zastoupení zadavatele (vedoucí skupiny, sociální pracovník), 2. určení pracovníci poskytovatelů, 3. samozřejmě také uživatelů, případně dalších zájemců hájících zájmy uživatelů. DF řeší konkrétní problémy a úkoly, navrhuje priority a dává podněty a připomínky. Jednotlivé obce budou vyzvány, aby v případě zájmu, staly řádnými členy DF.

Dále bude na principu triády zřízena řídící skupina (ŘS), která je tvořena vedoucími jednotlivých pracovních skupin, koordinátorem KP, vedoucím odboru soc. věcí a metodickým místostarostou (starostou).

Řídící skupina bude vrcholným schvalujícím orgánem procesu KP, bude zastřešovat jak Diskusní fóra, tak Odbornou platformu, z jejich výstupů budou vycházet veškeré výstupní dokumenty procesu komunitního plánování pro rozhodnutí v orgánech města.


Projekt KOMPLAN – KA 06 – Odborné pracovní platformy

Cílem aktivity je vytvoření a zavádění systému spolupráce na plánování a financování sociálních služeb. Obce ve správním území obce Nový Jičín s rozšířenou působností budou opět osloveny prostřednictvím starostů (ve správním území obce Nový Jičín se nenachází žádná obec s pověřeným obecním úřadem) a bude s nimi v případě zájmu uzavřena smlouva o spolupráci na úseku plánování a financování sociálních služeb.

Tento proces bude zaštítěn odborným pracovníkem koordinátorem s tím, že přenos informací z obcí na kraj a obráceně a z MAS vnímáme jako jeden ze stěžejních požadavků na efektivní systém veřejné správy.

Členy odborné pracovní platformy budou vedoucí pracovníci Diskusních fór v KA 05 a dále:

 • starostové obcí
 • vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín
 • zástupce vedení města – metodický místostarosta
 • ředitelé/vedoucí poskytovatelů sociálních služeb
 • zástupci Moravskoslezského kraje, přizvaní v rámci diskuse nad určitým tématem
 • zástupce platformy MAS působící na Novojičínsku
 • koordinátor komunitního plánování

Náplň činnosti Pracovní platformy:

 • na základě zjištěných potřeb v rámci DF (KA 05) návrh cílů a opatření do rozvojové části nového KP s využitím místních zdrojů, potenciálu poskytovatelů a zásad zdravého finančního řízení
 • nastavení pro-klientské praxe v rámci výkonu sociální práce – principy case managementu
 • nastavení reálné a ufinancovatelné sítě sociální služeb na období 2019 až 2022
 • propojení nastavené koncepce na zdroje financování a jednotlivé finanční toky zúčastněných subjektů na této participaci
 • přenos informací ( o potřebách, projektových záměrech… a pod) v rámci stávajících struktur veřejné správy (obce, kraj) a dalších forem (MAS apod.)
 • sounáležitost a výstupy k tvorbě Katalogu sociálních služeb

Zpracovaný komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 108/2006.