Kontakt

Vnitřní oznamovací systém Města Nový Jičín

Město Nový Jičín v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie zřizuje vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům města Nový – Jičín a osobám v pracovním kontextu, dále jen oznamovatelům, kteří se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti města Nový Jičín dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit.

Oznámení lze podat pouze příslušné osobě:

Příslušná osoba pro vnitřní oznamovací systém Města Nový Jičín je: Ing. Milan Jandora, tel: +420 602553813

K podání oznámení může oznamovatel využít následující způsoby:

 1. listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám Příslušné osoby“,
 2. e-mailovou adresu oznamovatel@novyjicin.cz,
 3. telefonní linku +420 602553813, v pracovních dnech od 8:00 – 17:00,
 4. osobní jednání (je třeba dohodnout s příslušnou osobou – Ing. Milan Jandora předem telefonicky na +420 602553813).

Před oznámením a do písemného podání si připravte následující informace:

 1. Jméno a příjmení oznamovatele.
 2. Email oznamovatele.
 3. Datum narození oznamovatele.
 4. Telefon oznamovatele.
 5. Poštovní kontaktní adresa oznamovatele.
 6. Text oznámení. Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.
 7. Případně důkazní materiál. Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení. Povolené jsou následující typy souborů .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf, txt, .wav, .mp3, .mp4, docx, .mpg, .mov, .wmv, .7zip, .rar, .xls, .xlxs . Maximální velikost nahrávaných souborů je 10 MB.
 • Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení a ochranu oznamovatele.
 • Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti města Nový Jičín, nebo nemají důvěru k vnitřnímu oznamovacímu systému VOS je určen externí oznamovací systém VOS dostupný na adrese ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 • Před podáním oznámení si ve vlastním zájmu řádně přečtěte níže uvedené „Informace pro oznamovatele před podáním oznámení“.

Informace pro oznamovatele před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle § 345 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník vnímáno jako křivé obvinění.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/ .

V jakých oblastech lze protiprávní jednání ohlásit?

Ve veřejném prostoru se velmi často hovoří o „oznamování korupce“, ale jedná se o fakticky velmi nepřesné zúžení oblasti, kterých se oznámení oproti právním jednání může týkat a u nichž je jejich oznamovatelům dle Směrnice poskytována ochrana.

Směrnice pro tento účel uvádí tyto oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí; radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • veřejné zdraví

Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Do této kategorie oznámení tak může spadat celá škála porušení technických či hygienických norem, ale také norem z oblasti bezpečnosti práce.

 • ochrana spotřebitele;

Bude se jednat o jednání, celé škály jednání, které detailněji vymezuje Zákon o ochraně spotřebitele  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634

 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

Pozn.: „Oznámení“ skutečnosti, které by se netýkali jedné z těchto uvedených oblastí může „oznamovatel“ oznámit, v případě podezření na spáchání trestného činu, přímo orgánům činným v trestním řízení.

Ochrana oznamovatele

Na jakém právním základě je oznamovatelům poskytována ochrana a čeho by se oznámení měla týkat?   

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17.12.2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937). Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Přepokládá se, že v Parlamentu ČR bude schválen návrh zákona, který ochranu oznamovatelů detailněji vymezí.

Kdo je oznamovatel a komu je poskytována ochrana?

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu. V tomto směru tedy návrh zákona o ochraně oznamovatelů ochranu oproti Směrnici nijak nerozšiřuje.

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do oznámení má přístup pouze výše uvedená „příslušná osoba“, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.  

Jediná situace, kdy zveřejnění totožnosti oznamovatele není podmíněna jeho předchozím souhlasem, může nastat tehdy, když odhalení jeho totožnosti bude nezbytné pro orgány činné v trestním řízení. V tomto případě ovšem oznamující osoby musí být o zveřejnění jejich totožnosti informovány před tím, než k němu dojde, ledaže by tyto informace ohrozily související vyšetřování nebo soudní řízení. Při informování oznamujících osob o postoupení jejich identity (např. Policii ČR) jim příslušné orgány zašlou písemné odůvodnění.

Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatření vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně. Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinna zabránit tomu, aby oznamovatel byl vystaven odvetnému opatření, kterým se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek odvetným opatřením může být zejména:

 • zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,
 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatel má právo na přiměřené zadostiučinění, bylo-li mu odvetným opatřením způsobena výše uvedená újma. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

Jak probíhá prošetření oznámení

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. V případě, že oznámení bude vyhodnoceno jako neodůvodněné nebo nepravdivé bude oznamovatel informován neprodleně.

Jak bude oznámení prošetřováno? 

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou organizaci či právnické osobě, které se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízené nebo inspektorátům práce.

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému přiděleno pouze „příslušné osobě“, která bude mít povinnost oznámení v stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku prošetření vždy vyrozumět „oznamovatele“.

Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy by totožnost oznamovatele bylo nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.