Kontakt

Základní informací je skutečnost, zda památka nebo historické území je chráněné podle platných právních předpisů, a je proto evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Právním důvodem ochrany kulturních památek je zápis do státního seznamu kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách v době od 3. 5. 1959 do 31. 12. 1987, nebo prohlášení za kulturní památku podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění v době od 1. 1. 1988.

Základním právním předpisem je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zákon rozeznává ochranu objektů (kulturní památka, národní kulturní památka) a ochranu území (památková rezervace, památková zóna). Kulturní památky a všechny stavby na území památkové rezervace nebo památkové zóny jsou památkově chráněny. Rozdíl mezi různými formami památkové ochrany se projeví až při posouzení. Památkový zákon dále obsahuje ochranná pásma. Ochranné pásmo není památkově chráněné území a stavby v něm nejsou památkově chráněny. Ochrana je vztažena k památce nebo území, kterým bylo ochranné pásmo vyhlášeno. Posuzování stavebních úprav je upraveno § 14 cit. zákona. Ochrana je založena na zákonné povinnosti vlastníka předem projednat zamýšlené úpravy nebo záměry. Rozhodují výkonné orgány památkové péče, což jsou obce s rozšířenou působností, krajské úřady a ministerstvo kultury. Úlohou Národního památkového ústavu je navrhované úpravy konzultovat s vlastníkem a projektantem, zpracovávat písemná vyjádření pro rozhodnutí výkonného orgánu a spolupracovat i při dohledu nad realizací.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Příručka pro vlastníka kulturní památky

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisech, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni. Zpracována je dle právního stavu ke dni 1. ledna 2014.

Příručka pro vlastníka kulturní památky (doc, 354 KB)

V případě dotazů jak postupovat při obnově kulturní památky kontaktujte prosím odbor územního plánování a stavebního řádu, Slováčková Eva tel. 556 768 272, e-mail: eva.slovackova@novyjicin.cz.