Kontakt

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán je střednědobý dokument formulující společnou rozvojovou vizi dalšího směřování města. Aktuálně schválený dokument pokrývá období 2021 – 2027. Tento rozvojový materiál se zabývá velmi širokou škálou témat, které byla zpracována v rámci tří oblastí – Ekonomika a sociální oblast; Společenská oblast a Udržitelný rozvoj.

Do zpracování tohoto dokumentu se zapojila široká škála aktérů rozvoje – v rámci dotazníkového šetření: široká veřejnost a podnikatelské subjekty, v rámci odborných pracovních skupin: zástupci vedení města, zástupci koaličních i opozičních volebních stran, členové odborných komisí Rady města, zástupci dotčených odborů Městského úřadu a další zástupci zainteresovaných subjektů z řad odborné veřejnosti.

Dokument se skládá z analytické, návrhové a implementační části. Nedílnou součástí je Akční plán vycházející z návrhové části. Současný akční plán je navržen pro období 2021-2022.

Strategický plán schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. března 2021.

https://www.novyjicin.cz/rozvoj-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-novy-jicin-2021-2027/


Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě NJ

Součástí strategického plánu rozvoje města je Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín, tento střednědobý dokument byl zpracován na léta 2012-2015. Roku 2015 byl již podruhé aktualizován a nyní je stanoven na léta 2016-2019. Komunitní plán popisuje současný stav sociálních služeb a navrhuje vznik nových sociálních služeb v návaznosti na identifikované nedostatky. Plán konstatuje, že sociální a zdravotní služby jsou silnými stránkami města.

Každoročním výsledkem procesu monitorování a hodnocení plnění komunitního plánu je zpráva o sociálních službách, která je vždy počátkem roku předkládána Radě a Zastupitelstvu města a je přístupná veřejnosti na webu. Pracovní verze komunitního plánu byla pracovním skupinám komunitního plánování připravena k připomínkování na jednáních, která probíhala na začátku roku 2015. Dále se mohla vyjádřit také veřejnost v rámci veřejného připomínkovacího řízení s možností osobního zapojení v aule města.

https://www.novyjicin.cz/odbory-a-useky/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/


Cyklogenerel města

Dalším zpracovaným strategickým dokumentem je Cyklogenerel města, jeho cílem je plánování cyklistické dopravy ve městě pomocí postupné integrace. Jeho záměrem je vize rozvoje celého území města a kvality života. Navržená jednotlivá cyklo opatření mají přispět k bezpečnějšímu pohybu cyklistů a k plynulejší dopravě. Návrhy opatření počítají s různými typy cyklistů – rekreačními, sportovními i nezkušenými.

Do tvorby Cyklogenerelu se zapojila rovněž veřejnost v rámci veřejných projednání. Dne 20.11.2014  proběhlo první veřejné projednání k cyklogenerelu města Nový Jičín a 17.2.2015 pak druhé veřejné projednání. Veřejnost byla seznámena s výsledky terénního výzkumu a konkrétními návrhy, jak vytvořit bezpečné trasy pro dopravu na kole i v ulicích města. Zpracovatel dokumentu i občané se shodli na prioritách, které by se měly začít postupně připravovat a realizovat. Mezi nejdůležitější akce byly vybrány: napojení drážní cyklostezky KOLEJE do centra města, zprůjezdnění vybraných jednosměrných komunikací pro cyklisty v obou směrech a vytvoření cyklopruhů na ulici Palackého v Novém Jičíně. Uvedené cyklopruhy byly realizovány v roce 2017.

Generel cyklistické dopravy ve městě Nový Jičín


Územní plán Nový Jičín

Základní koncepci rozvoje města stanovuje Územní plán Nový Jičín, který je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán v podrobnostech území města dále zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán Nový Jičín byl vydán v roce 2009 a aktualizován změnami č. 1-4.

https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-podklady-obci-spravniho-uzemi-orp-novy-jicin/mesto-novy-jicin/


Regulační plán MPR 

Další rozvojovou územně plánovací dokumentací zpracovávanou na několik desítek let dopředu je Regulační plán městské památkové rezervace (MPR). Cílem je rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města. Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
Projektant zhotovil návrh regulačního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány. V červnu roku 2017 proběhlo společné jednání o návrhu regulačního plánu, kde se k návrhu mohla vyjádřit i široká veřejnost. V současné době probíhá řízení s dotčenými orgány.

https://www.novyjicin.cz/regulacni-plan-mestske-pamatkove-rezervace-novy-jicin/


Koncepce prevence kriminality města NJ

Koncepce prevence kriminality je jedním z cílů stanovených ve strategickém plánu rozvoje města. Dokument je v souladu s Koncepcí prevence kriminality Moravskoslezského kraje a Strategií prevence kriminality  v České republice. Koncepce prevence kriminality města je stanovena na období 2016-2020. Při přípravě koncepce bylo využito předchozích zkušeností, příkladů dobré praxe a výstupů z příslušné pracovní skupiny komunitního plánování města Nový Jičín.

Komise pro prevenci kriminality vytvořila za účelem zjištění problémových oblastí SWOT analýzu odrážející skutečnosti roku 2015. Hlavním cílem nové koncepce kriminality je snižování míry kriminality na území města, zvyšování pocitu bezpečí a komfortu života obyvatel města realizací již probíhajících aktivit i prostřednictvím nových sociálních, situačních či informačních projektů zaměřených především na primární a sekundární prevenci. Každý rok bývá předložena zpráva o plnění Koncepce prevence kriminality Zastupitelstvu nebo Radě města.

http://www.mpnj.cz/koncepce-prevence-kriminality/


Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu řeší stav sportovišť, působení oddílů a také potenciál sportu, který zatím není zcela využit. Na tvorbě koncepce se v Novém Jičíně podílel odbor školství, kultury a sportu, připomínkovaly jej jednotlivé kluby, ředitelé škol a také asi 1500 respondentů z řad občanů.

Obecně ze zprávy vyplývá, že je potenciál spolupráce mezi školami, sportovními spolky, ale také mezi soukromými subjekty. Značný význam mají sportovní akce pořádané jak pro veřejnost, tak pro děti a mládež. Ve zprávě se uvádí, že Nový Jičín je adekvátně vybaven sportovní infrastrukturou. Přichází ale také s myšlenkou, která je ve městě diskutována již delší dobu, a to je výstavba nové multifunkční sportovní haly.

Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín

Koncepce statické dopravy města Nový Jičín

Základním posláním Koncepce statické dopravy města Nový Jičín je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě za současného minimalizování negativních vlivů dopravy na zdraví, společnost a životní prostředí (zásahy do zeleně, hluk a znečištění). Strategický dokument zahrnuje koncepci parkovacího systému na území města Nového Jičína včetně souvisejících analýz parkování na území města a časově se zaměřuje na krátkodobý horizont (tj. do roku 2024) a dlouhodobý horizont (vize do roku 2039). KSD je dělena na analytickou část a návrhovou část, jejíž součástí je Akční plán 2020–2024 definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů a jejich prioritizaci. Akční plán byl projednán RM a následně schválen ZM dne 15. 6. 2020.

https://www.novyjicin.cz/koncepce-staticke-dopravy-mesta-novy-jicin/


Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Jičín

Strategický dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín má za cíl zvýšit připravenost města Nový Jičín na následky a projevy klimatických změn, snížit zranitelnost města a promítnout tyto otázky do organizačně–technických opatření města. Zahrnuje celkem tři části: Analýza zranitelnosti, Katalog adaptačních opatření a Akční plán adaptační strategie. Součástí je také interaktivní mapa katalogu. Všechny dokumenty byly projednány na Radě města a následně schváleny v Zastupitelstvu města 15.3.2021. Podrobnosti a všechny dokumenty ke stažení najdete na samostatné stránce:

https://www.novyjicin.cz/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu/


Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně

Studie komplexně definuje základní problémy v sídlišti a pro jejich řešení navrhuje směrně ideu optimálního cílového stavu v oblasti urbanistické, architektonické, dopravní i krajinářské. V průběhu zpracování byla konzultována a projednávána se zadavatelem a  konzultována také s občany sídliště na veřejném projednávání projektu.

Koncepční studie řeší celé sídliště a jeho potřeby v rámci regenerace jako jeden celek s urbanistickými vazbami na své okolí a navrhovaná regenerace sídliště je zde logicky rozdělena do šesti realizačních etap.

Koncepci Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně schválilo Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.3.2021.

Příloha č. 1 – Situace, návrh úprav
Příloha č. 2 – Etapy regenerace
Zápis z veřejného projednání dne 16.08.2021


Program regenerace Městské památkové rezervace Nový Jičín

Program regenerace Městské památkové rezervace Nový Jičín je souborem účelově zaměřených veřejně prospěšných opatření směřujících k záchraně historicky nejcennějších části města – Městské památkové rezervace – a k její cílevědomé kompletní a kontinuální regeneraci.

Poslední aktualizace programu regenerace MPR NJ byla v roce 2020 a je zpracovaná na období 2021 – 2025.

Program regenerace Městské památkové rezervace Nový Jičín

SMART CITY Nový Jičín

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se aktivně účastnili školení, které nám umožňovaly seznámit se s SMART řešeními pro efektivní správu municipalit. Na základě školení a metodických a strategických dokumentů jsme ve spolupráci s pracovníky HUB (komunikační středisko) SMART Česko při SMOČR a odbornými specialisty zapojenými do projektu vypracovali strategii zavedení SMART opatření a to v oblastech:

1. Financování SMART
2. Dobré vládnutí
3. Energetika
4. Digitalizace, ICT a kyber(bezpečnost)
5. Doprava a mobilita

Zapojení města do projektu napomůže systematicky zavádět SMART řešení vedoucí ke zvyšování kvality činností a služeb poskytovaných městem, v souladu se strategickým plánem rozvoje města.

Financování SMART
Energetika
Doprava a mobilita
Dobré vládnutí (Good Government)
Digitalizace, ICT a kyberbezpečnost
Analytická část