Kontakt

Úkoly společné

 1. projednává v 1. stupni přestupky dle:
  – zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které jsou v kompetenci obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
  – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
 2. je věcně příslušným odborem (administrátorem) pro dotační program v oblasti  podpory estetizace objektů.

Úsek územního plánování

 1. připravuje pro ZM podklady pro vydání územního plánu – opatření obecné povahy,
 2. eviduje žádosti na změnu územně plánovací dokumentace města Nový Jičín,
 3. je úřadem územního plánování ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve správním území ORP Nový Jičín:
  – pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytně nutném pro pořízení územních plánů a regulačních plánů,
  – pořizuje územně plánovací podklady,
  – pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie pro město Nový Jičín,
  – pořizuje územní plán, regulační plán, územní studie a vymezení zastavěného území obce na žádost obce ve svém správním obvodu,
  – vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování k záměrům,
  – vydává územně plánovací informace.

Oddělení stavebního řádu

 1. zajišťuje úkoly spojené s přidělováním čísel popisných a čísel evidenčních budov ve městě Nový Jičín, předává informaci o požadovaném formátu těchto čísel,
 2. poskytuje technickou pomoc při přípravě staveb, jejichž stavebníkem je město,
 3. zpracovává na požádání samosprávných orgánů města informace o vydaných významných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města,
 4. vkládá údaje o adresních místech nově vzniklých a dokončených staveb do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
 5. je obecným stavebním úřadem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro svůj obvod,
 6. je obecným stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín, v případě navazujících řízení z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
 7. je speciálním stavebním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín,
 8. plní funkci vyvlastňovacího úřadu ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
 9. provádí kontroly a posuzuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi (úřadu práce) standarty kvality bydlení jiného než obytného prostoru stavby pro individuální či rodinnou rekreaci dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 10. na žádost orgánu státní sociální podpory poskytuje informace o počtu bytů v konkrétní stavbě (v souvislosti s žádostí),
 11. vykonává působnost orgánu státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
 12. vykonává přenesenou působnosti na úseku zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, pro obec Mořkov tyto činnosti vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy.