Kontakt

(řády, směrnice, zásady, metodiky, pravidla a jiné – zveřejněno na webu města)

ID/cislo/rokNázevKe staženíPlatnostPopisderogacePlatnost OdÚčinnostPlatnost DocislorokPrávní předpis/Vnitřní předpiszodpovídázverejnitKe stažení soub
324 – 3/2024Jednací řád RMJR-3-2024.pdfplatnéRM vydává podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích“), tento jednací řád. ruší JŘ č. 17/20226/19/20247/1/202432024VP – řádOKVM1
319 – 7/2023Zadávání veřejných zakázek7-2023-vp.zipplatnéTato směrnice stanovuje základní postupy při zajištění procesu, kterým odbory Městského úřadu Nový Jičín (dále také „odbory MěÚ“), organizační složky Města (dále také „organizační složky“), MP a příspěvkové organizace zřízené Městem (dále také „příspěvkové organizace“) zabezpečují provádění stavebních prací, koupi nebo pronájem zboží a pořizování služeb ve vazbě na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), ale též v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška k zákonu o finanční kontrole“).ruší č. 3/202312/13/20231/1/202472023VP – směrniceORI17-2023-vp.zip
314 – 5/2023Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín + Dodatek č. 15-2023-vp.zipplatnéTato směrnice upravuje proces spojený s pronajímáním bytů ve vlastnictví Města Nový Jičín (dále jen „Město“).ruší č. 7/20229/20/202310/1/202352023VP – směrniceOB15-2023-vp.zip
313 – 4/2023Krátkodobé užívání nebytových prostor v majetku města Nový Jičín4-2023-vp.zipplatnéTato směrnice se vztahuje na krátkodobé užívání nebytových prostor v majetku města Nový Jičín.ruší č. 3/20165/24/20236/1/202342023VP – směrniceOB14-2023-vp.zip
307 – 1/2023Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín1-2023-vp.zipplatnéJednací řád upravuje náležitosti přípravy, svolávání a průběhu zasedání zastupitelstva, práva a povinnosti účastníků zasedání, vyhotovování zápisu ze zasedání a další organizační záležitosti související s činností zastupitelstva. Jednací řád i vlastní zasedání zastupitelstva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obcích.ruší JŘ ZM č. 22/20183/13/20234/1/202312023VP – řádOKVM – tajemník Mgr. Josef Solanský 11-2023-vp.zip
303 – 16/2022Volební řád Zastupitelstva města Nový Jičín pro obsazování vybraných funkcí volbou16-2022-vp.zipplatnéTento volební řád upravuje způsoby a postup volby starosty, místostarostů a dalších členů Rady města.ruší 21/201810/24/202210/24/2022162022VP – řádOKVM, p. JUDr. Veličková 116-2022-vp.zip
268 – 8/2021Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Nový Jičín + Dodatek č. 18-2021-vp.zipplatnéStanovení pravidel pro hospodaření s nebytovými prostoryruší směrnici č. 8/2019, včetně jeho dodatku č. 16/23/20217/1/202182021VP – směrniceOB, OKVM18-2021-vp.zip
251 – 21/2020Zásady pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území Města Nový Jičín.21-2020-vp.zipplatnéStanovení pravidel pro vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace se zvláštním užitím komunikace spočívajícím ve zřizování vyhrazeného parkování.ruší 12/201812/16/20201/1/2021212020VP – směrniceOSM121-2020-vp.zip
250 – 20/2020Organizační řád + Dodatek č. 120-2020-vp.zipplatnéStanoví dělbu působnosti a vzájemné vztahy mezi jeho jednotlivými útvary, vztahy městského úřadu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města a jiným orgánům veřejné správy.ruší 15/201912/16/20201/1/2021202020VP – řádOKVM120-2020-vp.zip
249 – 16/2020Nakládání s osobními údaji16-2020-vp.zipplatnéTuto směrnici vydává Rada města Nový Jičín za účelem plnění povinností při nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také „GDPR“ a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.ruší směrnici Nakládání s osobními údaji č. 19/2018 10/21/202011/1/2020162020VP – směrniceOKVM, OO, , Ing. Milan Jandora, pověřenec pro ochranu osobních údajů116-2020-vp.zip
246 – 13/2020Jednací řád komisí Rady města Nový Jičín13-2020-vp.zipplatnéStanovení postupu a pravidel při zřizování a obsazování komisí, přípravě a průběhu schůzí komisí RM, při ochraně osobních údajů a střetu zájmů. (Součástí složky jsou i statuty komisí RM).ruší Jednací řád komisí Rady města Nový Jičín č. 3/20196/17/20207/1/2020132020VP – řádOKVM113-2020-vp.zip
245 – 12/2020Způsob projednávání majetkoprávních záměrů a rozhodování o právním jednání v orgánech města12-2020-vp.zipplatnéStanovení pravidel pro projednávání majetkoprávních záměrů a rozhodování o právním jednání ve věci dispozic s vybraným nemovitým majetkem města a nabídek dispozic nemovitého majetku třetích osob městu Nový Jičínruší směrnici č. 8/20166/15/20207/1/2020122020VP – směrniceOSM112-2020-vp.zip
230 – 18/2019Pravidla pro udělení záštity.18-2019-vp.zipplatnéTato pravidla určují podmínky, za kterých je udělována záštita nad počinem nebo akcí konanou, a to i částečně, na území města Nový Jičín nebo subjektu s bydlištěm nebo sídlem v Novém Jičíně (dále jen „aktivita“). 11/13/20191/1/2020182019VP – pravidlaOŽÚ118-2019-vp.zip
229 – 17/2019Vydávání periodika turistické noviny „Novojičínsko.“17-2019-vp.zipplatnéStanovení závazných pravidel pro vydávání Turistických novin „Novojičínsko.“ 11/13/201912/1/2019172019VP – směrniceNCNJ117-2019-vp.zip
203 – 23/2018Jednací řád výborů Zastupitelstva města Nový Jičín.23-2018-vp.zipplatnéJednací řád výborů Zastupitelstva města Nový Jičín upravuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zřizování a obsazování výborů ZM,přípravu,obsah jednání a způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů výborů.ŘÁD 4/201412/19/20181/1/2019232018VP – řád123-2018-vp.zip
197 – 17/2018Udělování označení „Čestný hrob“17-2018-vp.zipplatnéTyto zásady upravují postup při udělování označení „čestný hrob“, ve kterém jsou uloženy ostatky takové osobnosti. 6/7/201810/1/2018172018VP – zásadyOMI117-2018-vp.zip
191 – 11/2018Zásady pro provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín.11-2018-vp.zipplatnéSměrnice definuje postup a podmínky pro vydání souhlasu k provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín.16/20073/14/20184/1/2018112018VP – směrniceOMI111-2018-vp.zip
132 – 1/2016Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím + Dodatek č. 21-2016-vp-s.zipplatnéTato směrnice upravuje vnitřní pravidla pro poskytování informací podle InfZ Městem jako povinným subjektem na základě žádosti nebo zveřejněním, evidenci žádostí o poskytnutí informací, sazebník úhrad za poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.13/20125/4/20166/1/201612016VP – směrniceAbsolonová, Veličková11-2016-vp-s.zip
099 – 3/2014Pravidla pro výpůjčku vývěsních skříněk v majetku města Nový Jičín.3-2014-vp-s.zipplatnéTato Pravidla upravují proces výpůjčky určených movitých věcí v majetku města Nový Jičín a pravomoci, povinnosti a odpovědnost zainteresovaných osob. 4/9/20145/1/201432014VP – směrniceOO13-2014-vp-s.zip
079 – 4/2013Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic.4-2013-vp-s.zipplatnéÚčelem směrnice je upravit způsob přijímání a vyřizování stížností a petic orgány Města Nový Jičín. Všichni zaměstnanci města jsou povinni při přijímání, evidování a vyřizování stížností a petic postupovat tak, aby byla každému zachována jeho lidská důstojnost a současně musí být respektováno právo každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života, včetně práva na ochranu osobních údajů před zneužitím.Dec-125/29/20136/1/201342013VP – směrnice14-2013-vp-s.zip
071 – 1/2013Zřízení věcného břemene a stanovení náhrady za omezení vlastnického práva města Nový Jičín + Dodatek č. 11-2013-vp-s.zipplatnéRM vydává v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů tyto zásady, které upravují postup při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vyčíslení náhrady z něj vyplývající za omezení vlastnického práva města Nový Jičín. 2/27/20133/1/201312013VP – směrniceOMRI11-2013-vp-s.zip
067 – 20/2012Metodika pro udělování čestného občanství.20-2012-vp.zipplatnéMěsto Nový Jičín může dle § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestné občanství je udělováno Zastupitelstvem města Nový Jičín dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)Zásady pro udělování čestného občanství schválené usnesením ZM ze dne 29.5.200312/17/201212/18/2012202012VP – metodikaOSČ120-2012-vp.zip

Poslední aktualizace databáze: 26.6.2024 13:10.