Kontakt

Strategický plán je základní střednědobý rozvojový dokument formulující společnou rozvojovou vizi dalšího směřování města. Aktuálně schválený dokument pokrývá období 2021–2027. Tento rozvojový materiál se zabývá velmi širokou škálou témat, které byla zpracována v rámci tří oblastí – Ekonomika a sociální oblast, Společenská oblast a Udržitelný rozvoj.

Zpracování Strategického plánu probíhalo od dubna roku 2020, kdy byla sbírána a hodnocena data v rámci analytické části dokumentu. Během června a července probíhal také sběr námětů a hodnocení kladů a záporů města v rámci dotazníkového šetření mezi širokou veřejností a podnikatelskými subjekty. Do dotazníkového průzkumu se zapojilo přes 500 občanů a přes 50 podnikatelských subjektů. Dále se na tvorbě významně podílely pracovní skupiny tvořené téměř stovkou členů z řad zástupců vedení města, zástupců koaličních i opozičních volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města pro období 2018–2022, členy odborných komisí Rady města, zástupců dotčených odborů Městského úřadu a dalších zástupců zainteresovaných subjektů z řad odborné veřejnosti.

Součástí dokumentu je také vize, jak by město mělo ideálně vypadat v budoucnu, na vizi navazuje část návrhová, která stanovuje cíle pro jednotlivé výše zmíněné oblasti, a také navrhuje opatření, jak těchto cílů dosáhnout. Pro práci s dokumentem byla vytvořena také část implementační, která stanovuje, jak by měl být strategický plán v průběhu let vyhodnocován a jak a kdy aktualizován.

Důležitou součástí dokumentu jsou Akční plán pro období 2021–2022 a Akční plán pro období 2023–2024, kde jsou již konkrétní aktivity, které mají přispět k naplnění cílů určených v dokumentu.

Střednědobý strategický dokument schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. března 2021. Aktualizaci Akčního plánu pro období 2023-2024 pak schválilo Zastupitelstvo města dne 13.03.2023.

Analytická část
Návrhová část
Implementační část
Akční plán na období 2021–2022
Akční plán SPRM 2023-2024
Brožura pro veřejnost