Kontakt

Úsek komunikace a marketingu

 1. zabezpečuje tvorbu a koordinaci komunikační strategie města včetně propagace města,
 2. spolupracuje se sdělovacími prostředky, poskytuje jim aktuální informace o veškerých činnostech města, organizuje tiskové konference, připravuje tiskové zprávy,
 3. monitoruje mediální obraz města, zajišťuje fotografickou dokumentaci (vytváří základní fotogalerii),
 4. spravuje sociální sítě města, vkládá příspěvky na web města,
 5. organizačně zabezpečuje vydávání Novojičínského zpravodaje, zpracovává příspěvky do Novojičínského zpravodaje a je členem redakční rady,
 6. předává náměty a příspěvky do kroniky města,
 7. v rámci koordinace řešení krizových situací zajišťuje pravidelný informační servis pro sdělovací prostředky a občany.

Úsek právní

 1. eviduje soudní spory vedené městem, vyjma soudních sporů evidovaných Úsekem pohledávek Odboru finančního,
 2. vypracovává, spolupracuje při tvorbě nebo právně posuzuje návrhy obecně závazných vyhlášek, nařízení města a vnitřních předpisů města,
 3. provádí pravidelnou kontrolu materiálů předkládaných do orgánů města z hlediska jejich souladu s právními předpisy,
 4. právně posuzuje návrhy smluv nebo se podílí na vypracovávání smluv, jejichž smluvní stranou je město,
 5. zajišťuje právní služby pro potřeby městského úřadu a města,
 6. zajišťuje součinnost s externí právní kanceláří v případech, kdy je tato zmocněna město zastupovat před soudem nebo správním orgánem, nebo s níž je uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci,
 7. podává jménem města soudní žaloby a návrhy na zahájení správního řízení včetně opravných prostředků,
 8. pověření zaměstnanci zastupují město v řízeních před soudy a správními orgány všech stupňů,
 9. pravidelně informuje o vydávání nových právních předpisů vztahujících se k činnosti města Nový Jičín a jeho orgánů,
 10. vede centrální evidenci stížností a petic a koordinuje a sleduje jejich vyřízení,
 11. vede centrální evidenci žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, koordinuje a sleduje jejich vyřízení a zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu v oblasti poskytování informací,
 12. v roli koordinátora pro práva subjektu údajů plní v součinnosti se zodpovědnými osobami a pověřencem podle GDPR úkoly v oblasti ochrany osobních údajů,
 13. zajišťuje činnosti a plní úkoly podpůrného orgánu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
 14. poskytuje poradenství, konzultace a metodickou pomoc odborům na jednotlivých úsecích výkonu státní správy v přenesené působnosti, zejména při aplikaci správního řádu,
 15. zajišťuje výkon agendy dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Úsek RM, ZM, výborů, komisí

 1. komplexně zajišťuje agendu RM a ZM,
 2. vede evidenci členů ZM, RM, výborů ZM, komisí RM a zvláštních orgánů města,
 3. vede evidenci zápisů komisí RM a výborů ZM,
 4. kontroluje plnění úkolů plynoucích z usnesení RM, zpracovává o tom zprávy a předkládá je RM k projednání,
 5. zabezpečuje administrativní práce související s činností osadních výborů.

Úsek sekretariátu

 1. podílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města,
 2. přijímá zprávy a zabezpečuje hlášení městského rozhlasu,
 3. vede evidenci rezervací zasedacích místností města a pracovní kalendář,
 4. vede evidenci právních a vnitřních předpisů města,
 5. podílí se na vyřizování veškeré korespondence členů vedení města,
 6. zabezpečuje pro potřeby orgánů města a občanů města Sbírky zákonů ČR,
 7. zabezpečuje přípravu a organizaci porad vedení města, porad vedoucích odborů, pořizuje zápisy a vede jejich evidenci,
 8. zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 9. administruje žádosti o udělení záštity města, starosty města a místostarosty města.

Úsek řízení lidských zdrojů

 1. komplexně zpracovává, eviduje a koordinuje agendu personalistiky zaměstnanců města a členů zastupitelstva města, veškeré činnosti související s výběrem a přijímáním zaměstnanců, vedením osobních spisů a pracovně právní agendy vyplývající z pracovního poměru včetně jeho ukončení,
 2. zabezpečuje agendu výběrových řízení na pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem, komplexně zajišťuje agendu odměňování,
 3. organizuje a metodicky usměrňuje výběrová řízení na volná pracovní místa zaměstnavatele, včetně výběrových řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 4. podílí se na tvorbě personální koncepce organizace, zejména systemizace pracovních míst a rozvoji v oblasti organizačních vztahů s vazbou na záměry a rozvoj organizace,
 5. zpracovává koncepci vzdělávání, koordinuje a komplexně zajišťuje vzdělávání všech zaměstnanců organizace, včetně úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vede komplexní evidenci vzdělávání zaměstnanců,
 6. vede evidenci studujících při zaměstnání, včetně evidence poskytovaných a čerpaných studijních výhod, vede evidenci studentů jazykových kurzů apod.,
 7. zajišťuje komplexní výkon platové agendy zaměstnanců města Nový Jičín a agendy odměn členů zastupitelstva města, včetně uplatňování požitků vyplývajících z kolektivní smlouvy,
 8. zpracovává výstupy pro Informační systém o platech za město Nový Jičín, zajišťuje do tohoto systému sběr dat z jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městem a zasílá společně příslušnému ministerstvu,
 9. eviduje vstupní, periodické a případně výstupní lékařské prohlídky, zajišťuje lékařské prohlídky zaměstnanců v souladu s uzavřenou smlouvou, eviduje dokumenty s těmito prohlídkami související.