Kontakt

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Šenov u Nového Jičína


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDObsah ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Šenov u Nového JičínaOpatření obecné povahy
platí pro celé území obce a obsahuje:

I. Územní plán – výrok

I.A. Textová část

I.B. Grafická část

I.B.1.   Výkres základního členění území

I.B.1. legenda

I.B.2.   Hlavní výkres

I.B.2. legenda

I.B.3.   Koncepce technické infrastruktury

I.B.3. legenda 

I.B.4.   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I.B.4. legenda 

II. Odůvodnění územního plánu

II.A. Textová část

II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem

II.B. Grafická část

II.B.1. Koordinační výkres

II.B.1. legenda

II.B.2. Širší vztahy

II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.B.3. legenda

Dále bylo zpracováno

Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území
27.03.2020č. j. 326.1/220/2020
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Šenov u Nového Jičína