Kontakt

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Šenov u Nového Jičína


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Šenov u Nového JičínaOpatření obecné povahy
platí pro celé území obce a obsahuje:

I. Územní plán – výrok

I.A. Textová část

I.B. Grafická část

I.B.1.   Výkres základního členění území

I.B.1. legenda

I.B.2.   Hlavní výkres

I.B.2. legenda

I.B.3.   Koncepce technické infrastruktury

I.B.3. legenda 

I.B.4.   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I.B.4. legenda 

II. Odůvodnění územního plánu

II.A. Textová část

II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem

II.B. Grafická část

II.B.1. Koordinační výkres

II.B.1. legenda

II.B.2. Širší vztahy

II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.B.3. legenda

Dále bylo zpracováno

Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území
27.03.2020č. j. 326.1/220/2020
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Územní studie pro plochu BI-Z5 „Malostranská – sever“TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST
1. Výkres širších vztahů
2. Výkres majetkoprávních vztahů
3. Hlavní výkres
4. Návrh dopravní infrastruktury
5. Návrh technické infrastruktury
6. Koordinační výkres
7. Předběžný návrh úpravy majetkoprávních vztahů
28.02.2024

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územ­ní studie na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování