Kontakt

Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví

 1. zajišťuje tvorbu koncepčních materiálů pro potřeby realizace a rozvoje sociální práce na území města Nový Jičín,
 2. zajišťuje úkony sociální prevence a úkony sociálního poradenství, zprostředkovává poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících a pomoc občanům vyžadujícím zvláštní pomoc a občanům ohroženým sociálním vyloučením v rámci svěřené působnosti,
 3. podává podněty správci bytového fondu a podílí se na zpracování koncepce bytové politiky z pohledu sociální práce,
 4. plní úkoly stanovené směrnicí o hospodaření s byty v majetku města navazující na sociální činnost, posuzuje žádosti osob o získání přiměřeného bydlení, včetně doporučení dalšího postupu dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a spolupracuje s Odborem bytovým v oblasti zajišťování sociálního bydlení,
 5. na základě rozhodnutí jiných správních orgánů plní funkci zvláštního příjemce v případech, kdy je město Nový Jičín ustanoveno zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění nebo nepojistných sociálních dávek,
 6. provádí sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zajišťuje úkony sociální prevence a poskytování sociálně právního poradenství, sociální podpory a pomoci,
 7. zastupuje klienta při uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 8. vykonává veřejné opatrovnictví dle ustanovení občanského zákoníku,
 9. rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 10. napomáhá výkonu práv příslušníků romské komunity a jejich integraci do komunity, plní úkoly vyplývající ze zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 1. komplexně zabezpečuje agendu sociálně právní ochrany dětí a mládeže v přenesené i samostatné působnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, včetně terénní sociální práce,
 2. provádí sociální poradenství v samostatné působnosti, zprostředkovává poskytování sociálních služeb,
 3. zabývá se protidrogovou problematikou, poskytuje součinnost v programech prevence kriminality při tvorbě a realizaci pro-rodinné politiky obce,
 4. vykonává nepřetržitou pracovní pohotovost s cílem okamžitého řešení krizových životních situací rodin s nezletilými dětmi a nezletilých dětí ohrožených na zdraví a životě,
 5. vykonává v souladu s občanským zákoníkem funkci kolizního opatrovníka a poručníka, včetně výkonu poručenství jako veřejný poručník,
 6. vyhledává a kontaktuje děti a mládež, provádí sociálně výchovnou práci s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů,
 7. spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvých pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 8. spolupracuje se soudy, orgány činnými v trestním řízení, krajskými pobočkami Úřadu práce, orgány sociálního zabezpečení, kterým poskytuje informace v rozsahu stanovené tímto zákonem,
 9. navrhuje osobám pečujícím a osobám v evidenci uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, případně rozhoduje ve správním řízení o úpravě povinností a práv pěstouna, řeší záležitosti vyplývající z dohody o výkonu pěstounské péče a další záležitosti týkající se péče o svěřené dítě a sleduje řádné naplnění této dohody,
 10. podílí se na komunitním plánování v oblasti péče o děti a mládež.

Úsek činností v sociální oblasti

 1. plní úkoly v sociální péči příslušející městu dle obecně závazných právních předpisů, jmenovitě neuvedené či nezařazené do náplně ostatních oddělení odboru sociálních věcí,
 2. ve spolupráci se samosprávou (např. komisemi) realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (koordinace tvorby, vytváření a aktualizace adresářů poskytovatelů služeb, spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě),
 3. zajišťuje a organizuje akce na úseku sociálním nebo se podílí na jejich zabezpečení (Den sociálních služeb, vyhodnocení Dobrovolníka roku, Osobnost roku v sociální oblasti, Oceňování bezpříspěvkových dárců krve apod.),
 4. je věcně příslušným odborem (administrátorem) pro dotační programy v oblasti sociální a zdravotnické,
 5. vypracovává návrhy, koncepce, rozbory, statistické přehledy na úseku zdravotnictví,
 6. spolupracuje s městskou policií na programu prevence kriminality na úseku sociálních činností,
 7. je oprávněn vyslovovat souhlas či nesouhlas s nabytím majetku bez hodnoty nebo jejich nepatrné hodnoty dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, (nevztahuje se na nabytí nemovitých věcí, byť nepatrné hodnoty),
 8. zabezpečuje kompletní agendu Baby a Senior taxi včetně povinností města vyplývajících z uzavřené smlouvy,
 9. zajišťuje provoz a činnost Klubů seniorů, spolupodílí se na náplni volnočasových aktivit pro seniory, kontroluje jejich zajištění a naplňování, metodicky vede zřízené místo Senior point,
 10. vydává stanovisko k plnění podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením dle příslušné směrnice,
 11. zajišťuje výměnu a vydávání parkovacích průkazů v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
 12. zajišťuje a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
 13. plní povinnosti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.