Kontakt
 1. provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 2. plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 3. vykonává kontrolní činnost nad zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v části svěřené živnostenským úřadům zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 4. rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, přijímá ohlášení hazardní hry a poskytuje informace nezbytné pro výkon dozoru ministerstvu (financí), dohlíží na převod daně z hazardních her,
 5. provádí živnostenskou kontrolu dle živnostenského zákona a kontrolu souvisejících předpisů, provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele,
 6. vykonává, poradenskou činnost v oblasti živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele
 7. provádí cenovou kontrolu podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
 8. při zjištění porušení povinností ukládá podnikatelům pokuty formou příkazového bloku nebo připravuje podklady a vede správní či přestupkové řízení, včetně uložení úhrady nákladů řízení,
 9. při porušení zvláštních předpisů podnikatelem při provozování živnosti vypracovává podněty dotčeným orgánům, zejména orgánům dozírajícím na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgánům České obchodní inspekce,
 10. připravuje podklady pro správce daně, zejména přijímá a kontroluje ohlášení, vede evidenci, kontroluje výši uhrazeného poplatku za užívání veřejného prostranství k provozování obchodu a služeb (vyjma prostoru městské tržnice), sportovních a kulturních akcí a umístění zábavních atrakcí,
 11. postupuje a vykonává činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zúčastňuje se územního a stavebního řízení,
 12. plní funkci centrálního registračního místa (CRM),
 13. zajišťuje výkon samosprávy – vyjádření vlastníka (k využití komunikací či jiných ploch pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických, společenských či náboženských akcí, zábavné atrakce apod.), zejména se vyjadřuje k dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace či jiné plochy, stanovuje podmínky užívání veřejného prostranství a kontroluje jejich plnění a uvedení komunikace či jiné plochy do původního stavu,
 14. projednává přestupky v 1. stupni podle:
  • zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  • zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
  • zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
  • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
  • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v části svěřené živnostenským úřadům
  • zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v části svěřené živnostenským úřadům,
  • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
  • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v části svěřené živnostenským úřadům,
  • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v části svěřené živnostenským úřadům,
  • zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v části svěřené živnostenským úřadům,
  • č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v části svěřené živnostenským úřadům,
  • zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v části svěřené živnostenským úřadům,
  • zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v části svěřené živnostenským úřadům.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) poskytuje bezplatné poradenství pro spotřebitele každou třetí středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin. Místo poradny pro spotřebitele je Městský úřad Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad, Divadelní 8, Nový Jičín (budova Městské policie), kancelář č. 15 (do poradny není třeba se předem objednávat). Spotřebitelé zde mají možnost konzultovat konkrétní spotřebitelské problémy.