Odpadové hospodářství – směsný komunální odpad


ZP-odpadove-hospodarstvi-svoz-odpadu

Svozový plán odpadů

V dokumentu xls SVOZ_SKO (xls, 33 KB) je uveden svozový plán odpadů – popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad platný od 5.4.2018.


Výměna poškozených nádob

Nádoby na směsný komunální odpad, které již ukončily svoji životnost, tj. jsou poškozené, zkorodované nebo děravé, lze vyměnit. Nutno kontaktovat pracovníky Technických služeb města Nového Jičína (pan Slotík, tel. 556/764835, paní Kozáková, tel. 556/764832) a poškození nádoby nahlásit. Popelnice bude následně vyměněna.


Přidělování QR kódu

Město označilo sběrné nádoby  QR kódy. Pokud nádoba nebyla lepkou označena je možno požádat viz ZadostQR. Při vlastním označování došlo ke kontrole nádob přidělených k jednotlivým nemovitostem, tj. dle schválených pravidel RM platí, že pro 5 trvale přihlášených osob na adrese je přidělena 1 popelnice o objemu 110 l, v případě kontejneru o objemu 1 100 platí 23 – 46 osob na 1 nádobu. Výjimku bude možno udělit pouze v ojedinělých případech. Pokud nádoba nebyla označena z důvodu překročení uvedeného limitu, je  nutno požádat na odboru životního prostředí se zdůvodněním překročení limitu. Další informace budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č.306, kontaktní osoba  Mgr. Marta Kiššová, tel.:556 768 365, e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz).


Přidělování odpadních nádob – postup

V případě zájmu o přidělení nové odpadní nádoby je nutno podat doc Žádost o přidělení odpadní nádoby (doc, 30 KB) na odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, kde je rovněž tento formulář k dispozici v tištěné podobě.

Orientační poměr činí u nádob o obsahu 110 litrů 1:5, tzn. že při frekvenci vývozu komunálního odpadu 1 x týdně je občanům bezplatně přidělována 1 popelnice pro 5 osob. U kontejnerů obsahu 1100 litrů je tento poměr 1:46. Žádost je na odboru ŽP zaregistrována a chronologicky řazena za každý kalendářní rok zvlášť. Pro urychlení vyřízení se doporučuje nezapomenout vyplnit kontaktní telefonní číslo.

Žádost je pracovníkem odboru ŽP posouzena, v případě nutnosti je provedena bezprostředně před vývozem kontrola na místě a pořízena fotodokumentace. Po vyhodnocení mohou nastat tyto varianty:

 1. požadavek je oprávněný
  • Žadatel není o kladném vyřízení vyrozuměn písemně, neboť za vyřízení žádosti se považuje fyzické předání nádoby spolu s písemným potvrzením tohoto převzetí
  • Požadavek je odborem ŽP postoupen na TSM, které fyzické předání odpadních nádob občanům provádějí
  • Postoupení požadavku se provádí vždy elektronickou poštou a podle uvážení i telefonicky
  • TSM potvrdí přijetí požadavku elektronickou poštou a bezprostředně po dodání nádoby žadateli, nejpozději následující den informují odbor ŽP e-mailem
  • Odbor ŽP minimálně jednou za 14 dní provede kontrolu dodávání nádob a tuto skutečnost vyznačí písemně na žádosti
 2. žádost je zamítnuta
  • skutečnost je žadateli odborem ŽP sdělena písemně i s krátkým odůvodněním
  • žadatel je upozorněn na povinnost odpad třídit

Množství směsného komunálního odpadu za období 2012 – 2018

Rok  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018
SKO/t 4143,36 3924,19 3853,79 3791,58 3881,07  3858,06  3920,25