Kontakt

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – ze společného souhlasu vydaného zdejším stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p na stavbu „Rekonstrukce RD“ v k. ú. Hodslavice dne 26.07.2022 pod sp.zn.:14074/2022Ko.

Poskytnutá informace:
Dne 24.11.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 24.11.2022


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Seznam zvolených zástupců v rozsahu titul, jméno, příjmení, zastávaná funkce v orgánech, politická příslušnost, rok narození, vše v aktuálním stavu.
 2. Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení v rozsahu titul, jméno, příjmení, vznik a zastávaná funkce.
 3. Organizační struktura, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše v aktuálním znění.
 4. Plán rozpočtu na rok 2023 aktuální projekty a programy na další období v úplném znění.
 5. Koaliční smlouva, kolektivní smlouva, fond podpory a rozsah pomoci občanům Ukrajiny po 24.2.2022, a to bytové, finanční i materiální pomoci.
 6. Seznam dodavatelů energii (teplo, teplá voda, plyn, voda, elektrická energie, jiné zdroje) od roku 2020 do současnosti v rozsahu název, IČO, sídlo, odpovědná osoba dodavatele, sjednaný objem a lhůty plnění, jednotková cena, celková cena plnění, možnost zaslat kopie příslušných smluv s dodavateli energií.
 7. Seznam zřizovaných subjektů v členění podle druhů v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět činnosti a aktuální kontakty.
 8. Členství v orgánech i organizacích na tuzemské, evropské i mezinárodní úrovni v rozsahu název, IČO, sídlo, odpovědný zástupce, výše příspěvku.

Poskytnutá informace:
Žádost byla v části odložena, v části byl žadatel odkázán na zveřejněné informace a v části mu byly informace poskytnuty. Jako přílohy zveřejňujeme pouze informace, které byly zpracovány  v elektronické podobě, a to přílohy  1., 2., 4., 5., 6 Dopisu ad 2.

Přílohy:
Odložení a odkazy
Odpověď
Přehled zastupitelů vedoucích
Seznam kulturních zařízení
Seznam školských zařízení
Účast města v

Zpracoval:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 18.11.2022


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí těchto informací:

1) Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku pro volby do zastupitelstva v roce 2022.

2) Rozsah služby. Jednalo se pouze o zapůjčení techniky, nebo i služby s tím spojené?

3) Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky.

4) Cenu pronájmu techniky a služby s tím spojené pro volby do zastupitelstva v roce 2022.

Poskytnutá informace:
Dne 9. 11. 2022 byly žadateli datovou schránkou poskytnuty požadované informace.

Přílohy:
Odpověď pod č. j. MUNJ-117819/2022/OSA-Kel

Zpracoval:
Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend, 09.11.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslání v elektronické formě:

 1. Vyčíslení nákladů spojených s blokovým čištěním místní části Nový Jičín – Straník, prováděno dne 21.10.2022, tj. nákladů na přípravu, realizaci a kontrolu odvedené práce, a to včetně nákladů mzdových.
 2. Kolik pracovníků se blokového čištění účastnilo.

z doručené žádosti ze dne 01.11.2022 pod č.j. 114331/2022.

Poskytnutá informace:
Dne 07.11.2022 byly žadateli zaslány požadované dokumenty, viz Přílohy.

Přílohy:
Odpověď
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Zpracoval:
Ing. Aneta Fojtíková, Odbor správy majetku, dne 07.11.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.07.2022 do 30.09.2022.

Poskytnutá informace:
Dne 10.10.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracoval:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.10.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci o množství projednaných a odsouzených přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí za období roku 2015 do současnosti. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Příloha:
Odpověď

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, 30.08.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval doplnění informace poskytnuté MěÚ  k jeho žádosti ve věci Strategického plánu rozvoje města, Akčního plánu , Koncepce sociální dopravy a budování parkovacích míst ve městě.

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Dopis č.j.  MUNJ-78851/2022/OKVM-Ve

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 10.08.2022


Předmět žádosti:
Vážení, v souvislosti se stavem ztráty našich asi 101 miliónů Kč mě zajímá, jaké důsledky bude mít tato ztráta – v podstatě skoro celého našeho čistého ročního příjmu – na naše město, co konkrétně –  ze SPRM na roky 2021 – 2027 a Akčních plánů na roky 2022 a 2023, případně další roky – bude muset býti posunuto, odloženo nebo dokonce zrušeno?

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Dopis č.j.MUNJ-77955/2022/OF-St (anonymizovaný)

Zpracovala:
Ing. Jarmila Straková, vedoucí Odboru finančního, 08.08.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace:

 • ke stavbě vedle kostela na k.ú. Loučka u Nového Jičína
 • k poskytnutým dotacím ve volebním období 2018-2022, o nichž rozhodlo Zastupitelstvo města.

Poskytnutá informace:
Informace byla v části ad 1) poskytnuta (soukromý pozemek, stavba RD), v části ad 2) byl žadatel odkázán na zveřejněné informace – viz usnesení ZM : https://www.novyjicin.cz/zasedani-zm-2018-2022/

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková Dagmar, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 08.08.2022


Předmět žádosti:
Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká; sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu; zaslání kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 01.02.2022 doposud. 

Poskytnutá informace:
Dne 01.08.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín dne 01.08.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.04.2022 do 30.06.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 13.07.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 13.07.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace týkající se ukrajinských uprchlíků a parkování ve městě.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty viz příloha 

Přílohy:
Dopis č.j. MUNJ-67812/2022/OKVM-Ve
Příloha – docházka ukrajinských dětí do MŠ NJ k 23.06.2022

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 13.07.2022


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí rozhodnutí č.j. MUNJ-16812/2022/OPA.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Přílohy:
Odpověď
Příkaz

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 04.07.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Jaké jsou průměrné náklady našeho města na 1 zastupitele za celé čtyřleté volební období v letech 2018-2022?
 2. Jaké byly výnosy z uložených „volných finančních prostředků“ ve Sberbank za rok 2020 a 2021?
 3. Na co byly tyto výnosy použity?
 4. Kolik dělaly a dělají úroky, které jsme museli zaplatit za úvěr ve výši 100 mil. Kč od jeho uzavření? Kolik peněz z tohoto úvěru už bylo vyčerpáno a na co?
 5. Má naše město uzavřenu smlouvu s firmou Techem?

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Sdělení k žádosti

Zpracovala:
Mgr. Lucie Štěpánová, odbor kancelář vedení města, dne 04.07.2022


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace :

 1. Jak velké budou plochy bytů v nově zrekonstruovaném objektu bývalého „Domu sester“, ve kterém mají být tzv. „startovní byty“ pro mladé ??
 2. Jaká je aktuální tržní cena za m² obytné plochy v tomto roce – 2022.
 3. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci „Kontrolního výboru“ a „Finančního výboru“ ZM za toto volební období ??
 4. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci ostatních komisí, výborů a poradních orgánů v tomto volebním období ??
 5. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci Zastupitelstva města Nového Jičína v tomto volebním období ??
 6. Jaké jsou výše platů starosty a místostarostů Městú v tomto volebním období ???

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Sdělení k žádosti č.j. MUNJ-46557/2022/OKVM-Ve ze dne 13.05.2022

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 13.05.2022


Předmět žádosti:
Dotaz se týkal prováděné opravy místní komunikace ve Straníku a hospodaření se vzniklým recyklátem. 

Poskytnutá informace:
V návaznosti na Váš dotaz ze dne 12. 4. 2022 sdělujeme následující:

Ad1) Asfaltový recyklát vyfrézovaný ve Straníku byl v souladu se smlouvou o dílo č. V2021-394/OR částečně použit na vytvoření zpevněných krajnic a zbytek byl – v souladu se smlouvou – odvezen na skládku.

Ad2) V dodavatelském rozpočtu je uvedena položka na odvoz recyklátu a jeho skládkování. V loňském roce jsme na základě dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo část recyklátu uložili na pozemcích města a ponechali k lokálním opravám místních komunikací. Tato skutečnost byla zohledněna v dodatku odečtením poplatku za skládkování.

Zpracovala:
Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic, 03.05.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace  k internímu auditu ve věci nakládání s volnými finančními prostředky města NJ v letech 2020-2022. 

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty viz příloha.

Přílohy:
Dopis č.j. MUNJ-38599/2022/OKVM-Ve

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 25.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2022 do 31.03.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 11.04.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 11.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – výsledky odběrů vzorků pitné vody v Novém Jičíně – v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Dne 07.04.2022 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zaslány kopie protokolů o odběru odpadních vod. Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
Protokol o pitné vodě

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, referent Odboru správy majetku, 07.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – výsledky odběrů vzorků z kanalizační sítě v Novém Jičíně – v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Dne 06.04.20022 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zaslány kopie protokolů o odběru odpadních vod. Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
Protokol o odběru odpadních vod

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, referent Odboru správy majetku, 06.04.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v poskytnutí informací týkající se dopravního přestupku, kterého se dopustil vedoucí odboru města Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta dne 30.03.2022.

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 06.04.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 28.03.2022


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace ke statickým radarům na území města, vybraným pokutám. Dále požadovala informaci k počtu nezaměstnaných ve městě a  žádala o zaslání sazebníku úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutá informace:
Žádost byla v části odložena, protože žadatelka požadovala informace, které nespadají do působnosti povinného subjektu. V ostatním byly informace poskytnuty-viz příloha.

Přílohy:
Dopis č.j. MUNJ-27658/2022/OKVM-Ve ze dne 23.03.2022
Příloha

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 23.03.2022


Předmět žádosti:
Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká; sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu; zaslání kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 01.11.2021 doposud. 

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc.Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 18.03.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 02.03.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím. 

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 02.03.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace pro účely zpracování studie o financování sportu městy a obcemi. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Přílohy:
Sdělení č.j. MUNJ_17729_2022_OŠKS

Zpracovala:
Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 22.2.2022


Předmět žádosti:
Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

2. Pokud takové zařízení existuje.

2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)
2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)
2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu
2.2.1. GPS pozice
2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace
2.2.3. Rok uvedení do provozu

Stanoviště:1
2.1.    Jedná se o okamžité měření rychlosti.
2.1.1. Radar měří v obou směrech
2.2.1. Souřadnice: 49.5897620N, 18.0165612E
2.2.2. Revoluční u čp. 2214, Nový Jičín
2.2.3. Březen 2020

Stanoviště:2
2.1.    Jedná se o okamžité měření rychlosti.
2.1.1. Radar měří v obou směrech
2.2.1. Souřadnice: 49.5925000N, 17.9988800E
2.2.2. Palackého u domu č.p. 1987/76, Nový Jičín
2.2.3. Leden 2021 

Přílohy:
Odpověď 106, radary 2022

Zpracoval:
Bc. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín, dne 23.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace :

 • týkající se výše měsíčních odměn starosty a místostarostů
 • platový výměr ředitelky Základní školy Komenského 68, Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace ad 1) byly poskytnuty – viz příloha.

Informace ad 2) poskytnuta nebyla a žádost o informace v této části byla  rozhodnutím č.j.MUNJ-17677/2022/OKVM-Ve ze dne 22.02.2022 odmítnuta s odůvodněním, že nebyly splněny všechny čtyři podmínky pro poskytnutí informace po proběhlém testu proporcionality v souladu s platovým nálezem Ústavního soudu ze dne 17.10.2017, sp.zn.IV. ÚS 1378/16.

Přílohy:
Sdělení č.j. MUNJ-17604/2022/OKVM-Ve
Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín (09.03.2020)

Zpracovala:
JUDr.Veličková Dagmar, odbor kancelář vedení města, 22.02.2022 


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace týkající se tzv. šikanózních žádostí.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty – viz příloha.

Přílohy:
Sdělení č.j. MUNJ-17604/2022/OKVM-Ve

Zpracovala:
JUDr.Veličková Dagmar, odbor kancelář vedení města, 22.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci o počtu vydaných rozhodnutí o spáchání přestupků podle krizového zákona v roce 2020 nebo v roce 2021.

Poskytnutá informace:
Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující informace: V roce 2020 bylo vydáno 41 rozhodnutí a v roce 2021 pak 70 rozhodnutí podle krizového zákona

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 21.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci k investičním plánům pro rok 2022 týkající se pozemních staveb (budov).

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta-viz příloha.

Přílohy:
Dopis Č.j.MUNJ-2773/2022/OKVM-Ve

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, dne 11.01.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2021 do 31.12.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 10.01.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.01.2022