Kontakt

Město Nový Jičín

Návrh Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín

Veřejné projednání návrhu změny proběhlo dne 19.02.2024. Nyní pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a projektant na základě tohoto vyhodnocení návrh změny upraví.

Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín

Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín schválilo Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 5. zasedání dne 12.06.2023, usnesením č. 170/Z5/2023.


Obec Bartošovice

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bartošovice

Veřejné projednání návrhu změny proběhlo dne 29. 04. 2024. Návrh změny s odůvodněním je k nahlédnutí:

  • v tištěné podobě u pořizovatele a na Obecním úřadě v Bartošovicích,
  • v elektronické podobě:
TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ A SROVNÁVACÍHO TEXTU

GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1

I.A. Výkres základního členění území I.B. Hlavní výkres – urbanistické koncepce I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

II.A. Koordinační výkres II. B1 Výkres dopravy II.B2 Výkres vodního hospodářství II.B3. Výkres energetiky a spojů II.D. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Kunín

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunín

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Kunín (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunín v uplynulém období 2019 – 2023. Projednávaný návrh Zprávy neobsahuje pokyny pro zpracování změny územního plánu.

Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12.04.2024 do 13.05.2024

Bližší informace viz veřejná vyhláška


Obec Rybí

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Rybí

Požadavek na pořízení Změny č. 1 územního plánu Rybí vzešel ze Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2018 – 2022, která byla schválena Zastupitelstvem obce Rybí na jeho zasedání dne 29.06.2022, č. usnesení 323/19/2022. Projektant v současné době zpracovává návrh Změny č. 1.


Obec Šenov u Nového Jičína

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Šenov u Nového Jičína

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Šenov u Nového Jičína (dále jen „pořizovatel“) zahajuje projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Šenov u Nového Jičína v uplynulém období let 2020 – 2024.

Z návrhu zprávy vyplývá potřeba pořídit změnu územního plánu, proto jsou součástí návrhu zprávy pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šenov u Nového Jičína v rozsahu zadání změny. Změna č. 1 Územního plánu Šenov u Nového Jičína má být pořizována zkráceným postupem.

Návrh zprávy je zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 18.04.2024 do 20.05.2024

Bližší informace viz veřejná vyhláška.