Kontakt

Město Nový Jičín

Návrh Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín a jako úřad územního plánování pořídil na základě schváleného zadání Návrh Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín. Dle ustanovení § 50 odst. 2 a následných stavebního zákona probíhá projednávání s dotčenými orgány, se sousedními obcemi a krajským úřadem.

Společné jednání o návrhu změny územního plánu se koná 07.09.2023 v 9:00 hodin

zasedací místnosti stavebního úřadu č. 031, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Veřejnost, dotčené orgány a sousední obce mají možnost, dle ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona, seznámit se s návrhem Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 23.08.2023

  • v tištěné podobě u pořizovatele
  • v elektronické podobě:
TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 8 VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 8

1.B.a) Výkres základního členění území 1.B.a) Výřez 2 1.B.a) Výřez 3 1.B.a) Legenda I.B.b) Hlavní výkres I.B.b) Výřez 1 I.B.b) Výřez 2 I.B.b) Výřez 3 I.B.b) Legenda I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací I.B.c) Výřez 3 I.B.c) Legenda

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8

II.B.a) Koordinační výkres II.B.a) Výřez 1 II.B.a) Výřez 2 II.B.a) Výřez 3 II.B.a) Legenda 1 II.B.a) Legenda 2 Příloha odůvodnění – text s vyznačením změn

Dotčené orgány, sousední obce a každý mohou v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele písemná stanoviska resp. připomínky ve stanovené lhůtě, tj. do 09.10.2023.

K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, případně do datové schránky „ywmb4nc“.

Bližší informace ke zveřejnění návrhu změny – viz veřejná vyhláška

Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín

Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín schválilo Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 5. zasedání dne 12.06.2023, usnesením č. 170/Z5/2023.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hodslavice

Změna č. 1 územního plánu Hodslavice

Nabytí účinnosti: 22.12.2023

I./A. Textová část I./B. Grafická část II./A. Textová část odůvodnění II./B. Grafická část odůvodnění Příloha č. 1 – srovnávací text s vyznačením změn Opatření obecné povahy
Úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 1

I.A. Textová část

I.B. Grafická část

I./B.1. Základní členění území I./B.1. legenda I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce I./B.2. legenda I./B.3. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury I./B.3. legenda I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace I./B.4. legenda

II.B. Grafická část

II./B.1. Koordinační výkres II./B.1. legenda

Obec Mořkov

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Mořkov

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov (dále jen „pořizovatel“), oznamuje opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Mořkov, který bude vydán formou opatření obecné povahy. Opakované veřejné projednání proběhne pouze v rozsahu provedených úprav po prvním veřejném projednání.

Opakované veřejné projednání
upraveného návrhu Změny č. 3 Územního plánu Mořkov
se uskuteční dne 13.09.2023 v 16:00 hodin
v aule Obecního úřadu Mořkov
.

Veřejnost a dotčené orgány mají možnost seznámit se s upraveným návrhem změny územního plánu včetně odůvodnění v době ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 08.08.2023 do 20.09.2023

v tištěné podobě:

  • u pořizovatele
  • na Obecním úřadě v Mořkově

v elektronické podobě:

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘKOV (VÝROK)

A. Textová část

A. Grafická část

A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ A.1 legenda A.2 HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE A.2 legenda A.3 HLAVNÍ VÝKRES – DOPRAVA A.3 legenda A.4 HLAVNÍ VÝKRES – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A.4 legenda A.5 HLAVNÍ VÝKRES – ENERGETIKA, SPOJE A.5 legenda

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘKOV

B. Textová část odůvodnění

B. Grafická část odůvodnění

B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES B.1 legenda B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY B.3 legenda

Příloha č. 2 Odůvodnění – text s vyznačením změn

Bližší informace k veřejnému projednání – viz veřejná vyhláška


Obec Rybí

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Rybí

Požadavek na pořízení Změny č. 1 územního plánu Rybí vzešel ze Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2018 – 2022, která byla schválena Zastupitelstvem obce Rybí na jeho zasedání dne 29.06.2022, č. usnesení 323/19/2022. Projektant v současné době zpracovává návrh Změny č. 1.