Kontakt

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci, jak bylo ukončeno řízení týkající se přestupku proti veřejnému pořádku v areálu Výstaviště na ul. Hřbitovní.

Poskytnutá informace:
Požadovaná informace byla poskytnuta. Viz příloha.

Přílohy:
Sdělení k žádosti

Zpracoval: Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 03.12.2020


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala seznam platných obecně závazných vyhlášek pro město Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Byl poskytnut seznam OZV-viz příloha spolu s odkazem na  část webu města, kde jsou OZV veřejně přístupné.

Přílohy:
Seznam platných OZV

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 25.11.2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 31.01.2020 doposud. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje
o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká; sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Poskytnutá informace:
Dne 23.11.2020 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracoval: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 23.11.2020


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se prodeje akcií SmVak ve vlastnictví města.

Poskytnutá informace:
Dle dostupných dohledaných písemností:

K 29.10.1993 město Nový Jičín vlastnilo 3.151 ks kmenových akcií (s nominální hodnotou 1000 Kč) Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s. Ostrava. Městské zastupitelstvo dne 24. 2. 2000 schválilo prodej 3.150 ks těchto kmenových akcií za minimální cenu 750,- Kč. Následně došlo v měsících březnu a květnu 2020 k prodeji těchto akcií a město Nový Jičín získalo prodejem částku 2.677.500 Kč.

Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

Zpracoval: Ing. Jarmila Straková, vedoucí odboru finančního, 11.11.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informaci ve věci:

O zaslání kopií dokumentů týkajících se záměru prodeje částí pozemků parc.č. 190/15 a parc.č. 190/16 v k.ú. Straník, obec Nový Jičín- MPZ 3313:

 • stanoviska, či jiného vyjádření týkající se předmětu záměru, který byl vydán ze strany Osadního výboru Straník
 • stanovisek, či jiných vyjádření týkajících se předmětného záměru, které byly vydány ze strany jednotlivých odborů Městského úřadu Nový Jičín
 • seznam všech dokumentů, které povinný subjekt má ve věci daného záměru k dispozici

Odpověď: Město Nový Jičín, Vám zasílá Vámi požadované dokumenty v rozsahu  4 příloh, ze kterých jsou patrné všechny požadované údaje.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty e-mailem – viz příloha

Přílohy:
Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Straník ze dne 17.9.2020 č.j.ORI/78507/2020/Po
Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Straník ze dne 10.9.2020 č.j.ÚPSŘ/78506/2020/Ri
Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Straník ze dne 9.9.2020 č.j.OŽP/78768/2020/BO
Zápis č.6/2020 ze schůze Osadního výboru Straník, konaného dne 3. září 2020

Zpracoval: Iveta Škapová, odbor správy majetku, dne 11.11.2020


Předmět žádosti:
Informace z hlediska povolení stavby č. p. 5 na ulici Šenovská na pozemku parc. č. 811 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas/nebo kolaudační rozhodnutí případně oznámení o užívání stavby/ nebo zda byla řádně povolena změna v užívání stavby).

Poskytnutá informace:
Dne 05.11.2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracoval: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 05.11.2020


Předmět žádosti:
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 14.10.2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve kterém byly požadovány informace o rozhodnutích vydaných našim stavebním úřadem na pozemní stavby, jejichž žadateli byly právnické osoby v období od 01.07.2020 až 30.09.2020.

Poskytnutá informace:
Dne 21.10.2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracoval: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 21.10.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci – právní analýzu zpracovanou v souvislosti s akcí „Psí útulek“.

Poskytnutá informace:
Právní analýza byla žadateli dle jeho požadavku poskytnuta v písemné podobě a obsahovala právní stanovisko k odpovědnosti za škodu).

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 21.10.2020


Předmět žádosti:
Zaslání všech rozhodnutí, kterými povinný subjekt povolil vyjmenované záměry, nebo usnesení, kterými povinný subjekt řízení o žádostech o povolení takových záměrů zastavil, a to v posledních 5 letech, případně sdělení, že žádné takové rozhodnutí povinný subjekt ve vztahu k vyjmenovaným záměrům nevydal.
Vyjmenované záměry:
– vestavba čistírny odpadních vod do povoleného funkčního septiku,
– výměna potrubí položením nového potrubí pro zasakování odpadních vod ve stejné trase,
– oprava zasakovacího systému v původní trase a s využitím stejné technologie, jediným rozdílem je položení zasakovacích tunelů.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta požadována informace.

Přílohy:
Odpověď ze dne 19.10.2020 pod č.j. OŽP/105861/2020/Pk

Zpracoval:
Mgr. Martin Petrusek, odbor životního prostředí, dne 19.10.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Proč odbor bytový nepřistoupil neprodleně k nápravě zjištěných nedostatků tak, aby zákonná povinnost byla u domů ve vlastnictví města naplněna nejpozději do konce roku 2019 a kdo za to odpovídá.
 2. Proč není prováděna kontrola dodržování zákonné povinnosti u budov, které jsou ve vlastnictví jiných vlastníků a kdo za to odpovídá?
 3. Kolik vlastníků budov bylo individuálně (ústně nebo písemně) upozorněno na povinnost označit nemovitost, a kdo byl tímto úkonem pověřen?
 4. Došlo v první polovině roku 2020 k vyhodnocení účinnosti opatření uvedených v dopise ze dne 08.08.2019 ?
 5. Bylo přistoupeno k sankcionování, pokud ano, v kolika případech a v jaké výši byla sankce uložena a uhrazena?
 6. K jakým dalším opatřením bylo přistoupeno (jméno nositele, termíny plnění)?
 7. Jaké závěry byly vyvozeny vůči těm, kteří nesplnili uložené povinnosti (ad 2).

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 15.10.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto  informace:

 1. Zda je město Nový Jičín dosud držitelem tzv. vodárenských akcií nebo tyto byly prodány, pokud ano, kdy?
 2. Jaké byly náklady na zbourání a odvezení domu, který stál mezi ulicemi Hoblíkova a Žižkova, a který byl letos zbourán (jedná se o dům, který kdysi patřil rodině Hašpicových a který město za starostování starosty Wesselyho na jeho návrh koupilo kvůli propojení obou ulic, které se za skoro 20 let nerealizovalo)?

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 15.10.2020


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byla žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace k pozemku parc. č. 811 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 09.10.2020 byla žadateli z hlediska územně plánovací dokumentace poskytnuta informace v celém požadovaném rozsahu.

Zpracoval: Ing. Hana Macháčková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 09.10.2020


Předmět žádosti:
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 19.07.2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve kterém byly požadovány informace o rozhodnutích vydaných našim stavebním úřadem na pozemní stavby (tedy budovy – např. stavby domů, skladů a hal; nikoli stavby infrastruktury) v období od 01.04.2020 až 30.06.2020.

Poskytnutá informace:
Dne 27.07.2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracoval: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 27.07.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požádal dne 12.06.2020 o informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda rozhodnutí ze dne 14.12.2006 č. j. OŽP/112520/2006 je stále platné a případně, do kdy byl termín k dokončení stavby aktuálně prodloužen.

Poskytnutá informace:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad žadateli poskytl informace o platnosti rozhodnutí a do kdy byl termín rozhodnutí prodloužen. Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:
Přiložená informace

Zpracoval: Ing. Marek Blahuš, referent veřejné správy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, 18.06.2020


Předmět žádosti:
Informace k případům se vznikem újmy na zdraví a na majetku třetích osob v důsledku činnosti obce v souvislosti s vlastnictvím obecního majetku anebo s výkonem správy majetku.

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Zpráva
Formulář

Zpracoval: Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí odboru správy majetku, 18.06.2020


Předmět žádosti:
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 03.06.2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve kterém byly požadovány tyto informace.

 1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) demoliční výměry (souhlasy s odstraněním staveb)?
 2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí demoličních výměrů, které byly Vaší obcí vydány, konkrétně těch, které byly vydány od 30.06.2019 doposud.
 3. V případě, že probíhají u Vaší obce řízení o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání demoličního výměru, žádáme o bližší informace k těmto řízením, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

Poskytnutá informace:
Dne 08. 06. 2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace s celkem 9 přílohami.

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 08.06.2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí kopie rozhodnutí o umístění nějaké dopravní stavby, resp. takové rozhodnutí speciálního stavebního úřadu, které bylo vydáno a týkalo se pozemku parc. č. 1068/3, 1068/7, 1068/8, 1068/9, 1068/10, 1068/22, 1068/24, 1068/26, 1068/27, 1068/28, 1068/29, 1068/30, 1068/32, 1068/33, 1072/1, 1075/1, 1404/113, 1533, 1632 v katastrálním území Hladké Životice.

Poskytnutá informace:
Žádost o informace směřuje k poskytnutí neexistujících informací. Správní orgán proto rozhodl způsobem ve výroku uvedeným, tzn., žádost odmítnul.

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracoval: Bc. Radek Vítek, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního, 08.06.2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí informace, zda byla povolena jakákoliv vodní díla na pozemcích v parc.č. 1068/3, 1068/27, 1068/8, 1068/29, 1068/33, 1068/30, 1533, 1068/32, 1632, 1068/10, 1068/22, 1068/9, 1072/1, 1075/1, 1068/7, 1068/26, 1068/24, 1404/113 v k.ú. Hladké Životice, a pokud ano, o zaslání kopie povolení (případně v anonymizované podobě).

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta požadována informace o evidovaných vodních dílech na uvedených pozemcích a zasláno jedno dohledané anonymizované povolení.

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: Mgr. Martin Petrusek, odbor životního prostředí, 04.06.2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí kopie územních rozhodnutí týkající se pozemku parc. č. 1068/3, 1068/7, 1068/8, 1068/9, 1068/10, 1068/22, 1068/24, 1068/26, 1068/27, 1068/28, 1068/29, 1068/30, 1068/32, 1068/33, 1072/1, 1075/1, 1404/113, 1533, 1632 v katastrálním území Hladké Životice.

Poskytnutá informace:
Zdejší stavební úřad zjistil, že na žádný z uvedených pozemků nevydával územní rozhodnutí pro umístění stavby, a proto postupoval podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, dle kterého neposkytne-li povinný subjekt požadované informace, je povinen rozhodnout podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informace tak směřuje k poskytnutí neexistujících informací. Správní orgán proto rozhodl způsobem ve výroku uvedeným, tzn., žádost odmítnul.

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracoval: Bc. Radek Vítek, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního, 03.06.2020


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákony č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky autoškol, viz příloha.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. xxx byly poskytnuty informace týkající se problematiky autoškol v působnosti našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností v celém požadovaném rozsahu, viz přílohy.

Přílohy:
Žádost
Odpověď
Příloha č.1

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová, referentka Odboru dopravy, dne 21.05.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace týkající se oprav volných obecních bytů – podrobněji viz příloha.

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Žádost a odpověď

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový, 20. 5. 2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci viz příloha

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Žádost a odpověď

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 14.05.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci viz příloha

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Žádost a odpověď
Příloha č.1
Příloha č.2

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 14.05.2020


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se informace k umístění stacionárního radaru pro měření rychlosti, úsekového měření rychlosti a dalších technických zařízení zajištující dozor nad dodržováním dopravních předpisů v katastru města Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta písemně, viz příloha.

Přílohy:
Žádost
Odpověď

Zpracoval: Bc. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín, dne 13.05.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci: jakým způsobem řešíme případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách, zda jsou úředníci za průtahy v řízení trestáni, zda jsou jim alespoň vytýkány, zda jsme přijali nějaká systémová opatření.

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Sdělení k žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 11.05.2020


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se provozu MHD ve městě Nový Jičín z let 2010 až 2019.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. byly poskytnuty informace týkající se provozu MHD v letech 2010 až 2019 ve městě Nový Jičín v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:
Žádost
Vyřízení žádosti

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová, referentka Odboru dopravy, dne 28.04.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o vyplacených platech, odpracovaných hodinách, počtu zaměstnanců využívajících home office a hodinách home office, a to v členění na městský úřad a za zaměstnavatele jako celku, dále pak informaci o vyplacených odměnách zastupitelům města. To vše v členění za období leden – březen 2020.

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly poskytnuty v plném rozsahu a požadovaném členění.

Přílohy:
Žádost o poskytnutí informace – vyplněná tabulka

Zpracoval: Bc. Renáta Dvořáková, Odbor kancelář vedení města, dne 08.04.2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací z rozhodnutí stavebního úřadu vydaných v období od 01.01.2020 do 24.03.2020, které byly vydány na žádost právnických osob a týkají se pozemních staveb (např. domů, skladů, hal apod. nikoliv infrastruktury).

Poskytnutá informace:
Dne 27. 03. 2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracoval: Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 27.03.2020


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byla urgence odpovědi z r. 2019 (ohledně nového územního plánu Hladké Životice). Dne 25.03.2020 byl dohledán doklad, prokazující doručení požadované odpovědi ze dne 25.03.2019.

Poskytnutá informace:
Dne 26. 03. 2020 byla žadateli poskytnuta informace v celém požadovaném rozsahu.

Zpracoval: Ing. Hana Macháčková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 26.03.2020


Předmět žádosti:

 1. S jakým subjektem město Nový Jičín uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťování navigačního systému na sloupy veřejného osvětlení, které je v majetku města.
 2. Kopii smlouvy (smluv) dle bodu 1.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty písemně – viz příloha.

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: Ing. Vladimír Bartoň, odbor správy majetku, 25. 3. 2020


Předmět žádosti:
Využití mediace v praxi OSPOD. Žadatel požadoval informaci týkající se kvantifikovaných údajů této činnosti v praxi zdejšího orgánu sociálně právní ochrany dětí, dále zjišťované informace směřovaly ke stávající zkušenosti ve využívání této techniky a na kvalifikovaný názor na stávající praxi.

Poskytnutá informace:
Informace byla, vzhledem k široce pojatým otázkám žadatelky, předána telefonicky (s odkazem na § 4a odst 3 zákona o svobodném přístupu k informacím) s tím, že žadatelka sdělila, že poskytnuté informace vnímá jako dostatečné a nepožaduje zpracování písemnou formou.

Zpracoval: Mgr. Daniela Susíková, odbor sociálních věcí, 20. 3. 2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací o výstavbě panelových domů v letech 1960 až 1990. Žadatel požadoval informace týkající se počtu postavených panelových domů na území města Nový Jičín a počtu vzniklých bytových jednotek v těchto domech.

Poskytnutá informace:
Požadované informace nejsou u zdejšího úřadu evidovány. Doporučení žadateli obrátit se na Státní okresní archiv Nový Jičín a Český statistický úřad.

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový, 11. 3. 2020


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací o přidělení bytů v domě pro seniory. Žadatel požadoval informace týkající se přidělení bytu v domě pro seniory konkrétní osobě.

Poskytnutá informace:
viz přiložená odpověď

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový, 4. 3. 2020


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se sdělení, zda pozemek parc. č. 188/10 v k. ú.  Nový Jičín – Dolní Předměstí, sousedící s ulicí Riegrova, je veřejným prostranstvím ve smyslu Čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, respektive přílohy č. 1 k této Vyhlášce.

Poskytnutá informace:
Dle města Nový Jičín není pozemek parc. č. 188/10 – ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí veřejným prostranstvím.

Zpracoval: Bc. Lucie Manďáková, Obecní živnostenský úřad, 2. 3. 2020


Předmět žádosti:

 1. Byl Vaším městem v období let 2008-2020 prodán nemovitý majetek města, u kterého byla prodejní cena tohoto majetku určena dle Zásad majetkové komise a pokud ano, v jakých konkrétních případech se tak stalo?
 2. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Vás též žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li vyúčtovány.

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Odpověď

Zpracoval: Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí odboru správy majetku, 20.02.2020


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací
Žadatel požadoval informace týkající se obecních bytů, pohledávek a pravidel přidělování obecních bytů.

Poskytnutá informace: viz přiložená odpověď

Přílohy:
Žádost o poskytnutí informace
Odpověď

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový, 11.02.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci, jakým způsobem bylo naloženo se stížností Bytového družstva občanů Máj ze dne 19.12.2019.

Poskytnutá informace:
Bytovému družstvu občanů Máj bylo sděleno, že na stížnost bylo odpovězeno dne 23.01.2020, viz přiložený dokument.

Přílohy:
Žádost o poskytnutí informací
Odpověď

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový, 29.01.2020


Předmět žádosti:
Žádost o sdělení informací
Žadatel požadoval informace týkající se obecních bytů, pohledávek a pravidel přidělování obecních bytů.

Poskytnutá informace: viz přiložená odpověď

Přílohy:
Žádost o sdělení informací
Odpověď

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový, 06.02.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci – Pracovní řád, resp. jeho části obsahující veškeré povinnosti úředníka MěÚ Nový Jičín a vedoucího tohoto úředníka.

Poskytnutá informace:
Žádosti bylo vyhověno a byly poskytnuty tyto informace:

a. část vnitřního předpisu upravující povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, konkrétně čl. 26 – 32 Pracovního řádu,
b. příloha č. 3 Pracovního řádu – Další povinnosti zaměstnanců zařazených do MěÚ,
c. příloha č. 4 Pracovního řádu – Etický kodex Městského úřadu Nový Jičín včetně organizačních složek.

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 03.02.2020


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. formou vyplnění přiloženého dotazníku, které se týkají finančních investic města.

Poskytnutá informace:
Požadovaná informace (dotazník) se týkala zjišťování, do jakých investičních nástrojů/aktiv město provedlo/provádí (v letech 2017-2019) finanční investice, v jaké výši a jakého dosáhla/dosahuje výnosu.
Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

Příloha:
Dotazník

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková, vedoucí odboru finančního, 28.01.2020


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informaci ve věci: pronájmu komunikace na pozemku číslo 673/56 v katastru území Nový Jičín – Horní Předměstí o celkové výměře 15 m2 označených jako MPZ 405.
Odpověď: Město Nový Jičín má uzavřenu nájemní smlouvu P2019-334/OSM ze dne 26.11.2019, ze které jsou patrné všechny požadované údaje.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty písemně – viz příloha.

Přílohy:
Dopis č. j. OSM/3299/2020/Hrn ze dne 28.01.2020
Dopis č. j. OSM/76196/2019/Zdr ze dne 17.12.2019
Nájemní smlouva P2019-334/OSM ze dne 26.11.2019

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa, odbor správy majetku, 28.01.2020


Předmět žádosti:
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 09.01.2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“):

I.  V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018, 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

II.  V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018, 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

Žadatel dále žádá o poskytnutí následujících dokumentů:

I. Kopie 10 posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

II. Kopie 10 posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

Poskytnutá informace:
Dne 15.01.2020 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Přílohy: Poskytnutí informací zák. 106 (odpojování od CZT r. 2017-2019)

Zpracoval: Hana Passendorferová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 15.01.2020


Předmět žádosti:
Žádost o doplnění informací č.j. OD/60842/2016

Jednalo se o:

 • Kopii podání paní       s přidělením čísla jednacího – předpokládám, že systém eviduje podání od občanů a žadatelů, žádám tedy kopii z evidence takovéhoto seznamu;
 • Tvrdí-li povinný subjekt, že odpověď odboru dopravy si paní        převzala osobně, pak kopii s podpisem o převzetí.

Poskytnutá informace:
Požadované údaje nejsou u zdejšího úřadu evidovány.

Přílohy: doplnění informací

Zpracoval: Pavel Žáček, Referent odboru dopravy, 08.01.2020


Předmět žádosti:
Žádost o kopii spisové dokumentace č.j. OD/60842/2016

Poskytnutá informace:
Pod uvedeným č.j. se nacházejí dvě písemnosti ve věci umístění dopravního značení na soukromém pozemku. Informace byla poskytnuta v plném rozsahu zasláním kopií těchto písemností.

Přílohy: poskytnutá informace

Zpracoval: Pavel Žáček, Referent odboru dopravy, 03.01.2020