Kontakt

Úkoly společné

 1. zabezpečuje po organizačně-technické stránce akce pořádané vedením města,
 2. zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad,
 3. zveřejňuje informace o činnostech města na informačních a orientačních tabulích v budovách městského úřadu a informačních skříňkách umístěných na území města,
 4. zabezpečuje dodržování ustanovení o státních symbolech a symbolech města,
 5. spolupracuje s Odborem správních agend na technicko-organizačním zabezpečení voleb.

Oddělení hospodářské správy a krizového řízení

 1. zabezpečuje úkoly na úseku autoprovozu v rozsahu vnitřního předpisu o používání služebních motorových vozidel (povinné školení řidičů, opravu a údržbu služebních vozidel, převoz osob a materiálu prostřednictvím služebního řidiče apod.),
 2. zabezpečuje zpracování a aktualizaci orientačního systému města a nástěnných ploch v budovách městského úřadu,
 3. v souladu s vnitřním předpisem koordinuje činnost Pracovní skupiny pro škodní události, eviduje pracovní úrazy, pojistné události a škody na majetku města,
 4. vede evidenci osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců zařazených do městského úřadu a organizačních složek,
 5. zabezpečuje prostřednictvím pojišťovacího makléře pojištění movitého a nemovitého majetku města, pojištění odpovědnosti města, pojištění služebních vozidel města a spolupracuje na likvidaci pojistných událostí,
 6. zajišťuje chod podatelny a výpravny městského úřadu a styk s Českou poštou,
 7. zabezpečuje nákup, evidenci a výdej spotřebního materiálu pro potřeby městského úřadu a organizačních složek,
 8. zabezpečuje nákup kopírovacích zařízení a tiskáren pro městský úřad a organizační složky, včetně spotřebního materiálu, uzavírá servisní smlouvy,
 9. spravuje parkoviště a garáže pro služební vozidla, vede evidenci parkovacích míst vyhrazených pro potřeby města,
 10. spravuje objekt chaty Jičínky, zajišťuje rezervaci a vyúčtování pobytů,
 11. zajišťuje správu movitého a nemovitého majetku v kompetenci odboru (revize, servisní prohlídky, opravy, dodávky energií, úklid apod.),
 12. zajišťuje kopírovací služby pro občany,
 13. plní funkci výkonného orgánu zřizovatele v rozsahu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Straník,
 14. na základě uzavřené servisní smlouvy zabezpečuje správu varovného systému hladinových čidel a vodočetných a limnigrafických latí,
 15. zajišťuje činnost povodňové komise města a spolupracuje s povodňovou komisí ORP,
 16. plní úkoly na úseku obrany dle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
 17. plní úkoly na úseku krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
 18. spolupracuje s dalšími orgány státní správy při zajišťování varování a ochrany obyvatelstva a výkonu státní správy ve správním území ORP Nový Jičín,
 19. zabezpečuje úkoly požární ochrany, BOZP a vede evidenci osobních ochranných prostředků,
 20. ve spolupráci s Armádou ČR a orgány ORP Nový Jičín podle příslušných zákonů zajišťuje úkoly v oblasti obrany, plní úkoly při odvodech, vede evidence věcných prostředků atd.,
 21. vede evidenci válečných hrobů ve správním území ORP Nový Jičín dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
 22. zabezpečuje ochranu utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, organizuje, zabezpečuje a kontroluje opatření k ochraně dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti,
 23. zajišťuje hospodářská opatření pro krizové stavy podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 24. připravuje a koordinuje ve spolupráci s Policií ČR opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti za krizové nebo mimořádné situace,
 25. zajišťuje agendu na úseku ztrát a nálezů.

Úsek informací úřadu

 1. poskytuje informace a zajišťuje spojování telefonních hovorů,
 2. kontroluje odemykání a uzamykání budov městského úřadu v závislosti na provozních hodinách,
 3. kontroluje provoz v budovách městského úřadu pomocí kamerového systému.

Úsek informatiky

 1. zajišťuje komplexně programové a hardwarové vybavení pro městský úřad a organizační složky města, případně příspěvkové organizace zřízené městem,
 2. zajišťuje správu, údržbu a chod Technologického centra města a ORP a záložního Datového centra, provádí pravidelné zálohování dat na serverech,
 3. eviduje centrálně přístupová práva do informačních systému města, elektronické podpisy a přístupy do dalších webových aplikací,
 4. zajišťuje nasazování a údržbu centrálních databázových systémů,
 5. definuje a prosazuje standardní datové rozhraní, zajišťuje technickou stránku výměny dat s jinými organizacemi,
 6. provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení, vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení města,
 7. zajišťuje prostřednictvím webmastra správu internetových a intranetových stránek města a mobilních aplikací města,
 8. zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti obsluhy programového vybavení,
 9. zajišťuje komunikaci s příslušnými ministerstvy s vazbou na informační technologie,
 10. definuje a zpracovává strategii a koncepci rozvojových projektů v oblasti informačních technologií v rámci města,
 11. zajišťuje telekomunikační a datové služby a správu telefonní ústředny,
 12. zajišťuje činnosti a metodiku v oblasti správy základních registrů,
 13. zajišťuje registraci agend v systému RPP AIS (Registr práv a povinností agentových informačních systémů),
 14. zajišťuje administraci systému Czech POINT a Czech POINT@office a zřizuje tato pracoviště na městském úřadě,
 15. koordinuje chod spisoven na jednotlivých odborech,
 16. zajišťuje ochranu a zabezpečení budov městského úřadu s napojením na PCO městské policie.