Kontakt

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Suchdol nad Odrou, Kletné


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Suchdol nad OdrouÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD ODROU (VÝROK)

I.A Textová část

Grafická část
I.B.1 Výkres základního členění území
I.B.2 Hlavní výkres
I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD ODROU

II.A Textová část odůvodnění
včetně přílohy č. 1

Grafická část
II.B.1 Koordinační výkres
II.B.2 Výkres širších vztahů
II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

DÁLE JE ZPRACOVÁNO
Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – SEA
Posouzení vlivu koncepce ÚP Suchdol nad Odrou na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
05.01.2022č. j. 01/2021
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Úřad městyse Suchdol nad Odrou
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Do dokladové části dokumentace (spisu) lze nahlížet na Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou