Kontakt

 

Poslední aktualizace: 18.7.2024 8:53.

Název projektuVazba na SPRMRealizace projektuLogoProjektový manažerCelkové výdaje projektuPopis projektu
Zřízení autobusové zastávky na ul. Riegrova v Novém JičíněPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklisty duben 2024 - září 2024logo Spolufinancováno EU + MMR ČRIng. Lenka Ondřejová1.600.000 KčCílem projektu je zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy ve městě Nový Jičín, a to prostřednictvím výstavby komunikace pro pěší v trase s vysokou intenzitou dopravy. Cíle bylo dosaženo výstavbou chodníku podél ul. Riegrova včetně autobusové zastávky. Na tento projekt byla schválena finanční podpora z EU ve výši 1.093.905,82 Kč, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitně vedený místní rozvoj (poskytovatel MMR ČR).
Energetické úspory domu Hřbitovní 1655/44 Nový Jičín Prioritní oblast č. 3 – udržitelně se rozvíjející město – aktivita 3.4.2 - snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města. 04-09/2024logo Nová zelená úsporámMgr. Pavel Hurtacca 6.611.350 Kč včetně DPHObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí domu. Provedením energeticky úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu bydlení a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Rekonstrukce kuchyně pracoviště Jubilejní 3Prioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města2025logo EUMgr. Pavel Hurta21.015.367,28 Kč s DPHRealizací projektu dojde ke snížení energetické spotřeby kuchyně pracoviště Jubilejní 3, které je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3. Úspora energie bude dosažena komplexní výměnou současných technologií v kuchyni za nové, které přinesou úspornější chod provozu kuchyně. Snížení spotřeby energií bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Úspora energií bude dosažena nižším příkonem nově instalovaných technologií, časovou úsporou doby vaření a větší efektivitou vaření, kdy výkon technologií je automaticky upravován, čímž se dosahuje významné úspory energií. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového JičínaPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města10.5.2024 FVE na budově TSNJlogo EU + NPO + MPSVIng. Kateřina Nehasilová2.023.480 Kč s DPHRealizací projektu došlo ke snížení energetické spotřeby objektu, který je ve vlastnictví žadatele města Nový Jičín. V rámci projektu byla na střeše objektu na ulici Suvorovova 909/114 instalována fotovoltaická elektrárna včetně akumulace. Došlo tak k výrobě elektrické energie pro vlastní spotřebu a finanční úspoře.
Na projekt byla poskytnuta podpora z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.
Rekonstrukce kuchyně pracoviště Dlouhá 56Prioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města06-08/2024logo EU + NPO + MPSVMgr. Pavel Hurta31.060.063,32 Kč s DPHRealizací projektu dojde ke snížení energetické spotřeby kuchyně pracoviště Dlouhá 56, které je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3. Úspora energie bude dosažena komplexní výměnou současných technologií v kuchyni za nové, které přinesou úspornější chod provozu kuchyně. Snížení spotřeby energií bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Úspora energií bude dosažena nižším příkonem nově instalovaných technologií, časovou úsporou doby vaření a větší efektivitou vaření, kdy výkon technologií je automaticky upravován, čímž se dosahuje významné úspory energií. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Pořízení nových vozidel pro ProSenior Nový Jičín IIPrioritní oblast C 2.3 – zavádět a maximálně podporovat využívání nízkoemisních dopravních prostředků 2023-2024logo EU + NPO + MPSVMgr. Pavel Hurta2.594.240 Kč s DPHProjekt se zabývá pořízením dvou elektromobilů, čímž dojde k modernizaci sociální infrastruktury, větší dostupnosti, efektivitě, využitelnosti a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných organizací ProSenior Nový Jičín v okolí města Nový Jičín a jeho blízkého okolí.
V rámci projektu je očekávána obměna části stávajícího vozového parku organizace ProSenior Nový Jičín. Pořízením nových vozidel dojde ke zkvalitnění, respektive rozvoji pečovatelské a zejména terénní ambulantní sociální služby. Bude eliminováno riziko selhání stávajících vozidel po technické stránce, čímž by mohlo dojít k nenaplnění poskytovaných ambulantních služeb.
Cílem a očekávaným výsledkem je pořízení dvou elektromobilů za dodržení podmínek stanovených výzvou, když stávající zastaralá a neúsporná vozidla budou vyměněna za ekologická vozidla splňující požadované ekologické normy. Realizací projektu dojde k modernizaci sociální infrastruktury a ke zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných organizací ProSenior Nový Jičín. Předkládaný projekt je plně v souladu se strategickým cílem.
Cílovou skupinou projektu jsou osoby dotčené poskytováním sociálních služeb, tj. senioři, osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby s duševním či zdravotním postižením.
Autobusová zastávka Požární zbrojnice v Žilině u Nového JičínaPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklisty srpen 2023 - prosinec 2023logo Spolufinancováno EU + MMR ČRIng. Lenka Ondřejová1.090.000 KčCílem projektu je zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy v místní části Žilina u Nového Jičína, a to prostřednictvím výstavby komunikace pro pěší v trase s vysokou intenzitou dopravy. Cíle bylo dosaženo výstavbou chodníku podél ul. Beskydská (silnice III/4832) včetně autobusové zastávky, přechodu pro chodce a jeho nasvětlení. Na tento projekt byla schválena finanční podpora z EU ve výši 1.002.336,02 Kč, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitně vedený místní rozvoj (poskytovatel MMR ČR).
Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně – II. etapaPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín:
B Společenská oblast; Aktivita B 3.3. Rozvíjet a propagovat architektonické, urbanistické dědictví a přírodní krásy města a jeho okolí, Propagace lokality hřbitova/unikátních náhrobků jako historického dědictví
2024logo Česko-německého fondu budoucnostiIng. Václav Nezval1.100.000 KčV této etapě budou revitalizovány hroby malíře Hugo Baara, který je kulturní památkou; dvojhrob, který se vyznačuje mimořádným výtvarně-řemeslným zpracováním osobností Rainera Hosche a Ferdinanda Döppera, náhrobek radního, farmaceuta a člena mnoha novojičínských spolků Karla Stiborskyho, jehož autorem je výtvarník Leopold Hohl, náhrobek velkoobchodníka, soudce a císařského rady Carla Marcuse; a rodinná hrobka podnikatele, obchodníka a spolumajitele textilní firmy Maxe Preisenhammera.
Projekt má také za cíl posílení vědomí o významných osobnostech města Nový Jičín, kteří se zasloužili o rozvoj města Nový Jičín a jeho okolí, ale i o celkový rozvoj oblasti své působnosti. Tyto osobnosti si zaslouží důstojné místo svého posledního odpočinku. Restaurování tzv. čestných hrobů pomůže k zachování společného česko-německého historického dědictví. Nedílnou součástí a propojení projektu s veřejností je publicita s projektem spojená.

Projekt byl podpořen příspěvkem z Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního spolku částkou 250.000 Kč
Architektonická soutěž na Víceúčelovou sportovní halu v Novém JičíněPrioritní oblast B Společenská oblast; B 2. Podporovat kulturní, sportovní a volnočasové aktivity pro všechny generace; B 2.3. Rozvíjet podmínky pro sportovní aktivity (včetně zázemí a infrastruktury); B 2.4. Rozvíjet podmínky pro volnočasové aktivity (včetně zázemí a infrastruktury)2022-2023logo MMPIng. Václav Nezval1.550.000 KčPředmětem projektu bylo uspořádání otevřené architektonické dvoufázové soutěže o návrh na vybudování víceúčelové sportovní haly v Novém Jičíně.
Účelem akce je uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, která je výstupem výše zmíněné architektonické soutěže.

Architektonická soutěž byla podpořena z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+
Dotační podpora: 400.000 Kč

Výsledky soutěže:
1. cena ve výši 750.000 Kč - monom works. s.r.o. (IČO: 01483951)
2. cena ve výši 500.000 Kč - PROGRES ARCHITEKTI s.r.o. (IČO: 03663451)
3. cena ve výši 300.000 Kč - AOSI s.r.o. (IČO: 11679832) + The Büro, s.r.o. (IČO: 07730209)
náhrada výloh spojená s účastí v soutěži ve výši 100.000 Kč - Ing. Petr Filip (IČO: 75888271)
náhrada výloh spojená s účastí v soutěži ve výši 100.000 Kč - JANREVAJ architects s.r.o. (IČO: 45497338)
náhrada výloh spojená s účastí v soutěži ve výši 100.000 Kč - MAJAG s.r.o. (IČO: 09614702)

Jednotlivé návrhy jsou k zobrazení zde: https://atraktivni.novyjicin.cz/pripravovane-projekty/viceucelova-sportovni-hala-jicinka/
Pořízení kompostérů pro občany, vratných kelímků na akce města a myčky na kelímkyPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.1 Podporovat odpovědné a udržitelné nakládání s odpady.2023-2024logo EU a MŽPIng. Václav Nezval2,1 mil. KčCílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadu na území Moravskoslezského kraje. Snížit množství odváženého směsného komunálního odpadu; zvýšit podíl separovaného odpadu; eliminace vzniku černých skládek biologickým odpadem a pálení těchto odpadů na volných plochách; snížení podílu bioodpadu na skládkách komunálního odpadu; předání maximálního množství odpadu k materiálovému využití.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
VO EFEKT 2023 Prioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města. 2023-2024loga EUMgr. Pavel Hurta7.500.000 Kč s DPH.Předmětem projektu VO EFEKT 2023 je rekonstrukce veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde k výměně 519 ks starších svítidel za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, kdy v dotčené části veřejného osvětlení dojde ke snížení spotřeby elektrické energie o 77,25 %. Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora od EU ve výši max. 5.514.060 Kč.
Efektivní veřejná správa - Město Nový JičínPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj; Specifický cíl 5.2 Posilovat profesionalitu a
kompetence úředníků a
zástupců města
2021-2023Ing. Kateřina Nehasilová1.987.500 Kč vč. DPHHlavním cílem projektu je zefektivnit fungování veřejné správy ve městě Nový Jičín pomocí realizace
zvolené klíčové aktivity, kterou je Přívětivý úřad. V rámci projektu k rozvoji stávajících či zavádění nových
nástrojů, které povedou ke zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům. Pořizovanými
nástroji jsou 2 elektronické úřední desky, rozvoj mapového portálu, rozvoj webového portálu a pořízení
mobilního rozhlasu. Na projekt je poskytována finanční podpora EU. Registrační č. projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016813.
Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém JičíněPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklistyčerven 2022 - říjen 2022Ing. Lenka Ondřejová3.617.900 KčPředmětem projektu je výstavba stezky pro chodce a cyklisty s odděleným bezpečnostním dostupem v bývalé železniční trati, na ul. Rybníčky v Novém Jičíně, která naváže na již stávající cyklostezku Koleje. Účelem projektu je podpora rozvoje cykloturistiky v Novém Jičíně a přínosem celé akce je ekonomické využití zrušené železniční tratě pro stavbu společné stezky a zkvalitnění dopravní obslužnosti daného území pro rekreační využití. Na tento projekt byl poskytnut příspěvek ve výši 1.060.500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.
Stezka pro chodce a cyklisty na ul. B. Martinů v Novém Jičíně - dělenáPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklisty červenec 2022 - říjen 2024Ing. Lenka Ondřejová586.850 KčPředmětem projektu je pořízení projektové dokumentace na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty s odděleným bezpečnostním odstupem na ul. B. Martinů v Novém Jičíně. Účelem projektu je podpora rozvoje cykloturistiky v Novém Jičíně, a to rozšířením sítě komunikací uzpůsobených provozu cyklistů a zajištění plynulosti a komfortu v cyklistické dopravě. Na tento projekt byl poskytnut příspěvek ve výši 287.980 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.
Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém JičíněB Společenská oblast, B.2  Podporovat kulturní, sportovní a volnočasové aktivity pro všechny generace, B 2.4 Rozvíjet podmínky pro volnočasové aktivity (včetně zázemí a infrastruktury)leden 2022 - červen 2024Ing. Lenka Ondřejová666.500 Kč Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby na realizaci záměru "Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně". Cílem revitalizace je vytvoření místa pro odpočinek a sportovní vyžití, ale i zázemí obyvatel blízkých domů a rozvíjet tak podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity, a to prostřednictvím budování vhodné infrastruktury. Na tento projekt byl schválen finanční příspěvek ve výši 399.900 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022
Smart City Nový JičínPrioritní oblast C 6 - systematicky zavádět koncepci SMART Cityrealizace 2022-2023logo_smosmartMgr. Pavel Hurta1,5 mil. KčCílem projektu SMART CITY Nový Jičín je navrhnout rozvedení konceptu SMART Česko do praktické roviny potřeb obcí a měst, a tím pomoci k zavedení systematické podpory udržitelného a inovativního rozvoje obcí a měst. Zapojení města do projektu napomůže systematicky zavádět opatření z oblasti SMART CITY ke zvyšování kvality městského úřadu a jím poskytovaných služeb (IT oblast, elektronická komunikace, podpora udržitelné mobility, energetika atd.). Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacitPrioritní oblast C 1 – zajistit kvalitní urbanistický rozvoj s důrazem na dostatek nových možností pro bydlení realizace 2022logo_mmrMgr. Pavel Hurta1,5 mil. KčCílem projektu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny formou rekonstrukce dvou bytových jednotek a poskytnutí jejich kapacity pro nouzové ubytování cílové skupiny. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Pořízení nových vozidel pro ProSenior Nový JičínPrioritní oblast C 2.3 – zavádět a maximálně podporovat využívání nízkoemisních dopravních prostředkůrealizace 2022logo_vozidlo-psnj-covidMgr. Pavel Hurta3,1 mil. KčCílem projektu je pořízení osobního a užitkového automobilu, kdy stávající zastaralá a neúsporná vozidla budou nahrazeny vozidly splňujícími požadované ekologické normy. Realizací projektu dojde k modernizaci sociální infrastruktury a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Projekt Pořízení nových vozidel pro ProSenior Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Odvodnění Hückelových vilPrioritní oblast B 3 – obnovovat, rozvíjet a propagovat kulturní a historické dědictví města realizace 2022-2023Mgr. Pavel Hurta10 mil. KčCílem projektu je odvodnění stavebních konstrukcí Hückelových vil, aby se zabránilo pronikání vody, zvyšování vlhkosti a destrukci stavebních konstrukcí obou vil. Projekt odvodnění bude zahrnovat zpracování projektové dokumentace a poté v závislosti na časové a finanční náročnosti případně i samotnou realizaci odvodnění.
Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)Prioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklisty Realizace duben 2022 - říjen 2022logo_ropIng. Lenka Ondřejová6.572.952 KčPředmětem projektu je úprava autobusových zastávek v rozsahu vybudování nových nástupišť včetně přístřešků, pěších komunikací k zastávkám a přechodu pro chodce včetně nového veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu osob podél komunikace III. třídy na úseku spojující město Nový Jičín s okolními obcemi. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Autobusová zastávka U Partyzána v Žilině u Nového JičínaPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklistyRealizace duben 2022 - září 2022logo_ropIng. Lenka Ondřejová1.360.919 Kč vč. DPHPředmětem projektu je výstavba nového chodníku včetně přechodu pro chodce a autobusové zastávky, který má zajistit bezpečný pohyb chodců v zastavěném území městské části Žilina u Nového Jičína. Těmito stavebními úpravami dojde k bezpečnému propojení obou autobusových zastávek. Dotace je schválena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Doprava, Výzva č. 23.
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečkaPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklistyRealizace červen 2021 - prosinec 2021Ing. Lenka Ondřejová7.911.108 Kč vč. DPHPředmětem projektu je výstavba cyklistické stezky v úseku bývalé vojenské železniční vlečky v místní části Bludovice, která navazuje na již stávající cyklostezku Koleje. Součástí cyklostezky bude úprava stávajícího železničního mostu, který bude sloužit k převedení cyklostezky přes silnici I/57 a řeku Zrzávku. Na tento projekt byl schválen finanční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.
Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém JičíněPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj, C.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu, C 2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklistykompetence úředníků a
zástupců města
Realizace duben 2021–leden 2022Ing. Lenka Ondřejová599.313 Kč vč. DPHCílem projektu je pořízení projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem projektových dokumentací je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v části bývalé železniční tratě, která bude navazovat na stávající cyklostezku Koleje. Účelem projektu je podpora rozvoje cykloturistiky v Novém Jičíně a přínosem celé akce je ekonomické využití zrušené železniční tratě pro stavbu společné stezky pro chodce a cyklisty a zkvalitnění dopravní obslužnosti daného území pro rekreační využití. Na tento projekt byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje a to v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.
Efektivní veřejná správa - Město Nový JičínPrioritní oblast C Udržitelný rozvoj; Specifický cíl 5.2 Posilovat profesionalitu a
kompetence úředníků a
zástupců města
Realizace 2021–2023Mgr. Lucie Hrdličková1.987.500 Kč vč. DPHHlavním cílem projektu je zefektivnit fungování veřejné správy ve městě Nový Jičín pomocí realizace
zvolené klíčové aktivity, kterou je Přívětivý úřad. V rámci projektu k rozvoji stávajících či zavádění nových
nástrojů, které povedou ke zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům. Pořizovanými
nástroj jsou 2 elektronické úřední desky, rozvoj mapového portálu, rozvoj webového portálu a pořízení
mobilního rozhlasu. Registrační č. projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016813.
Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka - Nový JičínPrioritní oblast 3 Udržitelně se rozvíjející město; Specifický cíl 3.2 Podpora investic do zvyšování kvality a bezpečnosti dopravní a technické infrastruktury; Aktivita 3.2.1 Zlepšování fyzického stavu silnic a chodníků se zohledněním prvků bezpečnosti Projekt je ukončenlogo_ropIng. Lenka Ondřejová2,7 mil KčPředmětem projektu byla výstavba chodníku, který má zajistit bezpečný pohyb chodců v městské části Loučka. Chodník je situován při pravém okraji stávající komunikace ve směru do Nového Jičína a to od autobusové zastávky Nový Jičín - Loučka, Zemědělské družstvo Starojicko, až po ulici Na Drážkách. Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Energetické úspory Loučka 275 Nový Jičín-LoučkaPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2022logo_ropMgr. Pavel Hurta22,6 mil. KčObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stav. konstrukcí domu. Bude realizováno zateplení střechy a fasády domu, zateplení stropu nad sklepem a skladem, zateplení soklu a renovace lodžií. Provedením en. úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energetické úspory Loučka 272 Nový Jičín-LoučkaPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2022logo_ropMgr. Pavel Hurta13,8 mil. KčObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stav. konstrukcí domu. Bude realizováno zateplení střechy a fasády domu, zateplení stropu nad sklepem, zateplení soklu a renovace lodžií. Provedením en. úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energetické úspory Zborovská 11 Nový JičínPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2021logo_ropMgr. Pavel Hurta13,8 mil. KčObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stav. konstrukcí domu. Bude realizováno zateplení střechy a fasády domu, zateplení stropu nad sklepem, zateplení soklu a renovace lodžií. Provedením en. úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energetické úspory Na Lani 212 Nový Jičín-LoučkaPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2021logo_ropMgr. Pavel Hurta8,1 mil. KčObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stav. konstrukcí domu. Bude realizováno zateplení střechy a fasády domu, zateplení stropu nad sklepem, zateplení soklu a renovace lodžií. Provedením en. úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energetické úspory kotelna Trlicova Nový JičínPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení městaRealizace 2021logo_ropMgr. Pavel Hurtacca 3,6 mil. KčCílem projektu je modernizace kotelny bytového domu. Stavební práce budou zahrnovat především instalaci nových stacionárních plynových kondenzačních kotlů, čímž dojde ke snížení energetické spotřeby bytového domu. Realizací projektu docílíme snížení finančních nákladů za odběr tepelné energie, snížení emisí a zhodnocení objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT 2021Prioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2021–2022Mgr. Pavel Hurta5,2 mil. KčMěsto Nový Jičín prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu získalo dotaci ve výši 2 mil. Kč ze Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) na aktivitu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde k výměně cca 400 ks stávajících svítidel (stáří 25 let) za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management a k dosažení značné úspory elektrické energie v dotčené části veřejného osvětlení. Cílem města Nový Jičín jsou realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení formou obnovy osvětlovací soustavy a pořízení nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení. Projekt proto systematicky navazuje na předchozí projekty realizované v letech 2018 a 2019, kdy proběhla výměna cca 900 ks stávajících svítidel za LED svítidla a byla získána dotace ve výši celkem 4 mil. Kč. Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2021.
Regenerace sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa-realizace ukončena 2017Ing. Kateřina Nehasilová-Regenerace sídliště v lokalitě Zborovská, Dvořákova. Dojde k rekonstrukci chodníků pro pěší, úpravě a doplnění veřejné zeleně, úpravě sportovního hřiště, doplnění městského mobiliáře, úpravě a doplnění veřejného osvětlení a vybudování kontejnerových stání na domovní a tříděný odpad.
Rekonstrukce zimního stadionu v Novém JičíněCíl 2.4 – Podporovat zlepšování stavu infrastruktury sportu a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Nový Jičín s cílem zvyšovat účast jeho obyvatel na těchto aktivitách, aktivita Aktivita 2.4.3 - Realizace projektu II. fáze modernizace zimního stadionu2020Ing. Václav Nezval50,6 mil. Kč vč. DPHCílem projektu je rekonstrukce zimního stadionu. Akce se skládá ze dvou částí - rekonstrukce střechy zimního stadionu a modernizace plynové kotelny zimního stadionu. V rámci projektu bude instalována nová střecha, vč. úprav nosné konstrukce, dále bude pořízena odvlhčovací jednotka, která zamezí kondenzaci páry na konstrukci střechy a vytvoření mlhy nad ledovou plochou, bude instalováno nové osvětlení, audio-vizuální technika, akustické panely a požárně bezpečnostní řešení stavby. V rámci modernizace kotelny bude vyměněn jeden ze tří plynových kotlů. Realizovaná opatření pomohou ke zvýšení komfortu a bezpečnosti sportujících i diváků.
Projekt byl podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, výzvy V6 – Sport a investice pro ÚSC. Předpokládaná výše dotace je ve výši 50% uznatelných výdajů, tj. 25,3 mil. Kč.
Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně, I. etapa-2020Ing. Václav Nezval889 582,50 Kč vč. DPHCílem projektu je zrestaurování pěti vybraných tzv. čestných hrobů, o jejichž údržbu má město povinnost se starat dle Zásad č. 17/2018 Udělování označení čestný hrob a Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína a zajištění potřebné publicity. Sanace byla provedena odbornou restaurátorskou společností Tomáš Skalík Atelier s.r.o. Projekt má několik aspektů, mezi které patří aspekt kulturní, edukační aspekt, aspekt mezinárodní spolupráce (na financování, publicitě a získání dotace se podílel také krajanský spolek z partnerského města Ludwigsburg), dále se v projektu promítl aspekt spolupráce veřejného sektoru se spolky, projekt přispěje k zachování piety a historického odkazu osobností, které měly nejen pro město Nový Jičín významný společenský přínos. Projekt byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem částkou 300 000,- Kč.
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečkaPrioritní oblast č. 3: udržitelně se rozvíjející město, Aktivita 3.3.1. Výstavba drážní cyklostezky v trase zrušené železniční trasy Nový Jičín – Hostašovice2020–2021Ing. Lenka Ondřejová580 800 KčCílem projektu je pořízení dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Předmětem dané dokumentace je úsek bývalé vojenské vlečky v délce 598 m v místní části Bludovice, kde v roce 2009 byl z důvodu bleskových povodní přerušen provoz a trať byla následně zrušena rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR. Řešený úsek by navazoval na stávající cyklostezku Koleje, která vede z Nového Jičína do Hostašovic a pokračoval by dál přes bývalý železniční most, který vede přes silnici I/57 s napojením na atraktivní výletní lokality. projekt je realizován za podpory MSK v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 + (dotační titul RRC/1/1/2019 Dokumentace cyklistické infrastruktury)
Energetické úspory kotelna DPS U Jičínky Nový JičíPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení městarealizace 06-07/2020logo_ropMgr. Pavel Hurta3,4 mil. KčCílem projektu je modernizace kotelny domu s pečovatelskou službou. Stavební práce budou zahrnovat především instalaci tří nových stacionárních plynových kondenzačních kotlů, čímž dojde ke snížení energetické spotřeby přilehlého domu s pečovatelskou službou. Realizací projektu docílíme snížení finančních nákladů za odběr tepelné energie, snížení emisí a zhodnocení objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Nákup vozidel na alternativní pohony Prioritní oblast č. 5 Životní prostředí ve městech a obcích2019-2020Mgr. Pavel HurtaMaximální výše dotace činí 370 tis. KčMěsto Nový Jičín se zapojilo do výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí podpory alternativních způsobů dopravy, kterou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Předmětem podpory je nákup či pronájem nových vozidel na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). Město Nový Jičín má záměr pořídit osobní automobily s alternativním pohonem. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového JičínaPrioritní oblast 3 Udržitelně se rozvíjející město; Specifický cíl 3.2 Podpora investic do zvyšování kvality a bezpečnosti dopravní a technické infrastruktury; Aktivita 3.2.1 Zlepšování fyzického stavu silnic a chodníků se zohledněním prvků bezpečnostiProjekt je ukončenlogo_ropIng. Lenka Ondřejová2,7 mil. KčObsahem projektu bude novostavba místa pro přecházení včetně dělícího ostrůvku na silnici I/57 v Bludovicích u Nového Jičína. V rámci projektu dále dojde k výstavbě nových chodníků, autobusových zálivů (v jednom případě rekonstrukce stávajícího) a vybudování nové opěrné zídky. V místě stykové křižovatky bude stejně jako u krajnic obou zálivů a chodníků proveden nový živičný povrch. Součástí je i zřízení nového veřejného osvětlení.
Projekt je spolufinancován z Fondu EU, z Integrovaného regionálního operačního programu.
Snížení energetické náročnosti VO Nový Jičín – EFEKT2019Prioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města realizace 2019Logo

Mgr. Pavel Hurta5,4 mil. KčMěsto Nový Jičín získalo prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci ve výši 2 mil. Kč ze Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) na aktivitu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde k výměně 448 ks stávajících svítidel (stáří 25 let) za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management a k dosažení plánované úspory 133 MWh/rok, což představuje úsporu 44 % energie v dotčené části veřejného osvětlení. Realizace projektu proběhne v období červen-říjen 2019 a celkové výdaje činí 5,4 mil. Kč.

Cílem města Nový Jičín jsou realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení formou obnovy osvětlovací soustavy a pořízení nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení. Projekt proto systematicky navazuje na předchozí projekt realizovaný v roce 2018, kdy proběhla výměna 483 ks stávajících svítidel (stáří 30 let) za LED svítidla a na který byla rovněž získána dotace ve výši 2 mil. Kč. Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2019.
Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém JičíněPO 2 – Sociálně soudržné město s vysokou kvalitou života, Cíl 2.1 - Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování kvality a efektivity vzdělávání na území města Nový Jičín, Aktivita 2.1.1 - Podpora projektů modernizace vnitřního i vnějšího prostředí školských zařízení, včetně důrazu na energetické úspory
2019Logo

Ing. Václav Nezval8,16 mil. KčObsahem projektu je vylepšení tepelně-technických vlastností objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně, spočívající v zamezení ztrát tepelné energie z objektu za pomocí kontaktního zateplovacího systému – zateplení obálky budovy, zateplení střechy a výměna původních dřevěných oken za nová. Součástí revitalizace je instalace vzduchotechnického zařízení. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů objektu a dále také k navýšení komfortu uživatelů a vylepšení vzhledu budovy. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně2018-2020Mgr. Pavel HurtaCelkové plánované výdaje 150 000 000 Kč, z toho poskytnuta dotace 4 000 000 Kč.Cílem projektu je postupná revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně. Poskytnutá dotace bude využita na zpracování studií, projektové dokumentace, na sanaci a likvidaci dřevomorky ve vile Augusta Hückela. Na realizaci projektu se podílí Moravskoslezský kraj.
Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. Prioritní oblast č.3 dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2018Mgr. Pavel HurtaCelkové plánované výdaje 423 500 Kč
z toho poskytnuta dotace 200 000 Kč
Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu.
Na tuto aktivitu je poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2018.
Krytý bazén kotelna Nový JičínPrioritní oblast č.3 dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2018Mgr. Pavel Hurta4,6 mil.KčRealizace projektu spočívá ve výměně dvou starých kotlů s nízkou účinností za tři nové kondenzační kotle. V důsledku výměny zdroje tepla s výrazně vyšší účinnosti dojde k úspoře energie o 20,57% - úspora 162,75 MWh, snížení emisí CO2 o 20,57%, což představuje 32,4578 t/rok. Realizací projektu dojde k naplňováním cílů se zaváděním systému hospodaření s energii v podobě energetického managementu v budovách města Nový Jičín.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Revoluční 36 v Novém JičíněPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2017-2019logo_ropMgr. Pavel Hurta14,9 mil. KčObsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 785/36 na ulici Revoluční v Novém Jičíně, pozemek parc. č. st. 1610 v k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí. Realizací projektu dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů stav. konstrukcí domu. Bude realizováno zateplení střechy a fasády domu, zateplení stropu nad sklepem a skladem, zateplení soklu a renovace lodžií. Provedením en. úsporných opatření je očekávána úspora dodané energie, zlepšení komfortu a vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energické úspory bytového domu Luční 1825/4, Nový JičínPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2017-2019logo_ropMgr. Pavel Hurta 8,1 mil. KčHlavním cílem projektu je revitalizace bytového domu na ulici Luční 1825/4 v Novém Jičíně. Stavební práce se zejména týkají zateplení fasády, soklu, střechy, podlahy v 1. NP a výměny vyplní otvorů, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V důsledku snížení energetické náročnosti jsou očekávány finanční úspory za odběr tepelné energie, vylepšení vnitřního prostředí budovy, navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a v neposlední řadě zlepšení architektonického vzhledu objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Energetické úspory bytového domu Luční 1799/3 v Novém JičíněPrioritní oblast č. 3 – Udržitelně se rozvíjející město-Aktivita 3.4.2 - Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města 2017-2019logo_ropMgr. Pavel Hurta 8,1 mil. KčHlavním cílem projektu je revitalizace bytového domu na ulici Luční 1799/3 ve městě Nový Jičín. Stavební práce se zejména týkají zateplení fasády, soklu, podlah v 1. NP, střechy a výměny otvorových výplní, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V důsledku snížení energetické náročnosti jsou očekávány finanční úspory za odběr tepelné energie, vylepšení vnitřního prostředí budovy, navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a zlepšení architektonického vzhledu bytového domu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětleníPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace 2018Mgr. Pavel HurtaCelkové plánované výdaje
5,9 mil. Kč, z toho poskytnuta dotace 2 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhne na ulicích Přemyslovců, Zborovská, Sokolská, Palackého a B.Martinů. Realizace akce je na výměnu světel s plánovanou úsporou energie ve výši 70 % rekonstruované části. Dále se dosáhne úspory emisí CO2 ve výši 213 t/rok.
Na tuto aktivitu je poskytnuta dotace ve výši 2 mil. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2018. Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018.
Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně Prioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející město, Aktivita: 3.4.2.Snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města Realizace: 2018 - 2019Mgr. Pavel HurtaCelkové způsobilé výdaje cca 3,3 mil Kč.Tento projekt se zabývá snížením energetické náročnosti budovy na ulici Jiráskova č. p. 1075/6, pozemek parc. č. st. 571 v Novém Jičíně. Stěžejní aktivitou je zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a zamezit tak ztrátám tepelné energie. V souvislosti se zateplením je očekávána finanční úspora za odběr tepelné energie, navýšení komfortu užívání, zlepšení akumulačních vlastností budovy a v neposlední řadě vylepšení architektonického vzhledu budovy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Energetické úspory Azylový dům StraníkPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020 č. 3 Udržitelně se rozvíjející městoRealizace: 2018 - 2019Mgr. Pavel HurtaPředpokládané způsobilé výdaje projektu: cca 3,2 mil Kč.Tento projekt se zabývá snížením energetické náročnosti azylového domu pro matky ve Straníku č. p. 39, parc. č. 52, katastrální území Straník v Novém Jičíně.. Prioritou je zamezení ztrát tepelné energie budovy vhodným zateplením a zlepšení tepelně-technických vlastností budovy. V souvislosti se zateplením je očekávána finanční úspora za odběr tepelné energie, navýšení komfortu užívání, vylepšení akumulačních vlastností budovy a v neposlední řadě dojde ke změně vzhledu budovy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Zvěrokruh SkalkyPrioritní oblast dle Strategického plánu města Nový Jičín 2014 - 2020; Aktivita 2.5.1 Podpora modernizace kulturní infrastruktury včetně okolních klidových zónbřezen - červenec 2017
logo_mmrlogo_mmr
Mgr. Kateřina KuželováCelkové plánované výdaje: 2 899 371,- Kč, dotace ze SZIF 1 560 045,- KčPříměstský les Skalky je významnou rekreační oblastí pro obyvatele Nového Jičína a městských částí. Cílem je zvýšení atraktivity lokality pro návštěvníky. Vybudování meditační spirálovitě vedené stezky s dvanácti odpočívadly, zaměřenými na znamení zvěrokruhu, ve vztahu ke stromům a rostlinám, by mělo přitáhnout do lesa více místních i turistů a mělo by plnit (za použití jmenovek u rostlin a dalších informačních cedulí) funkci relaxační i naučnou.
Projekt bude podpořen dotací ze SZIF v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova 8.5.2. Neproduktivní investice v lesích.
Regenerace sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapaPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014 - 2020; Aktivita 3.1.2 Realizace projektů regenerace sídlištní zástavby a projektů navazujících na IPRMRealizace: 2017 - 2018logo_mmrIng. Bohumil Pobořil5 533 000,- Kč, z toho dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj činí 3 675 000,- KčRegenerace sídliště v lokalitě Zborovská, Dvořákova. Dojde k rekonstrukci chodníků pro pěší, úpravě a doplnění veřejné zeleně, úpravě sportovního hřiště, doplnění městského mobiliáře, úpravě a doplnění veřejného osvětlení a vybudování kontejnerových stání na domovní a tříděný odpad.
Rozšíření ulice Palackého v Novém Jičíně – pruhy pro cyklistyPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020; Aktivita: 3.3.2. Aktualizace generelu cyklodopravy s definicí klíčové sítě cyklotras a doprovodných prvků se stanovením priorit realizace.Realizace od 2017_sfdi_cyklopruhIng. Lenka Ondřejová2 684 000,- Kč, z toho příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury činí 513 000,- KčCílem projektu je vytvoření funkční a bezpečné infrastruktury. Pruhy pro cyklisty budou umístěny na ulici Palackého. Řešený úsek má celkovou délku 1 379 metrů a začíná okružní křižovatkou Palackého x Jičínská x B.Martinů x Dlouhá a končí okružní křižovatkou Palackého x Přemyslovců x Sokolovská. Celková délka vyhrazených jízdních pruhů činí 2 267 metrů (1 040 + 1 227 metrů).
Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty budou vedeny v hlavním dopravním prostoru místní komunikace. Pruhy budou umístěny po obou stranách komunikace. Každý bude široký min 1,5 m. Pro umístění pruhů pro cyklisty dochází v některých úsecích k rozšíření stávající komunikace. Povrch pruhů pro cyklisty bude stejný jako u stávající komunikace - asfaltobeton. Do projektu byly doplněny vodící pásy stávajících přechodů pro chodce, jejichž délka přesahuje 7,0 m.
Regulační plán Městské památkové rezervace Nový JičínPrioritní oblast dle Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014-2020; Aktivita: 3.11 Zlepšování fyzického stavu budov v městské památkové rezervaciRealizace: 2016 - 2020logo_ropIng. Václav NezvalCelkové způsobilé výdaje 785 000,- KčObsahem projektu je zpracování Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín. Cílem je rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města. Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
Projektant v první etapě zhotovil návrh regulačního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány.
V druhé etapě byl návrh regulačního plánu upraven. Byly zapracovány připomínky po jednání s dotčenými orgány.
Dokumentace je k nahlédnutí zde:
https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-podklady-obci-spravniho-uzemi-orp-novy-jicin/mesto-novy-jicin/
Projekt je spolufinancován z fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu.
Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém JičíněPrioritní oblast: 2_Sociálně soudržné město s vysokou kvalitou života
Aktivita 2.4.2
Projekt je ukončenlogo_ropBc. Kateřina Jiříčková65 233 150,07 Kč, z toho dotace EU čini 11 480 260,65 KčPředmětem projektu je revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně za účelem zachování a zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové využití školní mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti. Důvodem realizace byl alarmující stav nosných konstrukcí střešního pláště, která při zvětšeném zatížení hrozila propadem do vnitřní části objektu. Bez realizace projektu by muselo dojít k uzavření celého objektu vč. Sportovní haly a venkovního koupaliště, jelikož budova tvoří technologicky jeden celek. V nevyhovujícím stavu byly rovněž zastaralé rozvody vzduchotechniky, elektroinstalací, vybavení a technologie saunového provozu a kojeneckého bazénku. V rámci realizace projektu došlo ke statickému zajištění střechy položením nového pláště, byla vyměněna vzduchotechnika, bazénové technologie pro kojenecký bazén a saunový provoz. Objekt bude zateplen a stavebně upraven pro efektivní provoz za účelem dosažení optimálního tepelného komfortu pro běžné návštěvníky i sportovce.
Cyklostezka Nový Jičín - HostašovicePrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.3.1
Projekt je ukončenlogo_ropIng. Lenka Ondřejová30 423 tis. Kč, z toho dotace EU činí max. 25 859 tis. Kč.Nová cyklostezka s názvem KOLEJE, má číslo 6271 a vede v trase bývalé železniční dráhy, kterou zničila povodeň v roce 2009. Začátek cyklostezky je v Novém Jičíně pod areálem Tonak na ul. Žilinské, stezka s asfaltovým povrchem končí na vlakovém nádraží v Hostašovicích. Celková délka cyklostezky je 9,7 km, od nádraží pokračuje cyklotrasa dále lesíkem až k výletišti Zrzávky. Cyklostezka má asfaltový povrch s oddělenými jízdními pruhy pro každý směr, je vhodná pro cyklisty, in-line bruslaře. V případě vhodných klimatických podmínek je trasu možné v zimě využít i pro běžecké lyžování. Sportovci i rekreační cykloturisté se mohou během jízdy po trase zastavit na pěti zastřešených odpočívkách, které jsou vybavené stolem s lavicemi a stojanem na kola. Celou trasu doplňují informační tabule a speciální otočné bannery s mapou cyklostezky a s informacemi o atraktivitách v okolí i o historii zrušené železnice.
Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový JičínRealizace 2015Mgr. Zdeněk Petroš
Město Nový Jičín
Odbor organizační
tel. 556 768 305
e-mail: zpetros@novyjicin-town.cz
schválena dotace ve výši 5,4 mil Kč.Předmětem akce je zejména rozšíření a zlepšení funkčnosti technologického centra, které pro Městský úřad Nový Jičín i všechny úřady obcí ve správním území obce s rozšířenou působností, zajišťuje nezbytné technologické procesy. Technologické centrum je jakousi ústřednou celé infrastruktury elektronických informačních a komunikačních služeb a agend na úřadě. Projekt reaguje na trend elektronizace veřejné správy - eGovermnent, který má přinést větší efektivitu činností úřadu, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu. Mezi podstatné aktivity projektu patří napojení elektronického prostředí úřadu na Základní registry, zvýšení bezpečnosti systému díky pořízení nového vybavení.
V rámci dotačního projektu došlo dále ke zefektivnění práce úředníků při správě dokumentů, kdy byl v elektronické spisové službě zavedený nový modul digitalizace dokumentů. Nově se budou všechny přijaté dokumenty ukládat v elektronické podobě a budou opatřeny čárovým kódem. Tato evidence eliminuje případnou ztrátu dokumentů nebo poškození dokumentů. Čárový kód pak umožní rychlejší vyhledávání dokumentů v systému.
Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový JičínProjekt v realizacilogo_esf_eu_oplzzIng. Irena Chavíková
e-mail: i.chavikova@gmail.com
1644609,4Dne 3.3.2014 byl zahájen projekt, jehož cílem je nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem, zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.
Hlavním cílem projektu je naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany.
Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu NovojičínskaRealizace 2011–2012logo_opzpSvazek obcí rogionu Novojičínska
Masarykovo náměstí 1 741 01 Nový Jičín
591.034. tis. Kč – výdaje celkem za svazek obcí, z toho 150.000. tis. Kč – výdaje Města Nový Jičín,Výstavba chybějící kanalizace v oblastech regionu – Mořkov, Životice u Nového Jičína, Loučka u Nového Jičína, Žilina u Nového Jičína, Drnholec nad Lubinou, Větřkovice u Lubiny a Kopřivnice. Řešení neutěšeného stavu vodních toků Jičínky a Lubiny, které ovlivňují čistotu povrchových vod řeky Odry.
Regenerace panelového sídliště Bezručova-RiegrovaPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.1.2
Realizace 2012–2017logo_mmrIng. Kateřina Nehasilová
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 232
e-mail: knehasilova@novyjicin-town.cz
Záměrem projektu byla revitalizace sídlištního prostoru zahrnující úpravy zeleně, výsadby, parkové úpravy, výstavbu a rekonstrukci zpevněných ploch a technické infrastruktury, nahrazení či doplnění městského mobiliáře. Na vybraném území došlo k vybudování a modernizaci volně přístupných rekreačních ploch.
IPRM Nový Jičín - etapa Budovatelů a ZŠ JubilejníPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.1.2
realizace 2015logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
3,53 mil. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 2,99 mil. KčObsahem projektu byla revitalizace veřejného prostranství v části sídliště Dlouhá, lokalitě ulice Budovatelů. Projekt řešil odstranění stávajících, nevyhovujících pěších komunikací, zastaralého dětského hřiště, vybudování nových přístupových komunikací ze zámkové dlažby. Došlo k demontáži stávajícího veřejného osvětlení a zhotovení nového veřejného osvětlení v návaznosti na nově vybudovaná chodníková tělesa. Součástí projektu bylo rovněž doplnění městského mobiliáře a zeleně. V lokalitě u ZŠ Jubilejní došlo k likvidaci stávajících, poškozených zpevněných ploch na prostranství před základní školou. Byl vybudován nový prostor a přístup k objektu školy včetně nového veřejného osvětlení. Byl doplněn městský mobiliář a zeleň.
IPRM Nový Jičín – etapa GregorovaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: č. 2 – Kvalita životarealizace 2015logo_iop_mmrIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
Výdaje projektu:
2,99 mil. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů EU 2,53 mil. Kč
Obsahem projektu byla revitalizace veřejného prostranství v části sídliště Dlouhá, lokalitě ulice Gregorova. Projekt řešil odstranění nevyhovujících, stávajících zpevněných ploch původního, nevyužívaného hřiště. Na jeho místě bylo vybudováno parkoviště s 20 místy pro stání osobních automobilů včetně nového veřejného osvětlení. Byla vybudována přístupová chodníková tělesa. Součástí projektu byla dále realizace spojovacího chodníkového tělesa včetně schodišť mezi ulicí Palackého a ulicí Gregorova. Došlo k doplnění městského mobiliáře a zeleně.
Projekt "IPRM Nový Jičín – etapa Gregorova“ je součástí projektu "Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá" a je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
Lesopark SkalkyPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.4.3
ukončeno 11/2014logo_opzpMgr. Kateřina Kuželová
Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí
Tel. 556768261
e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz
Plánované výdaje: 19.000 tis. Kč
Dotace: Na projekt byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8.845 tis. Kč
V Zahradách u vil byly stávající porosty upraveny tak, aby vznikl optimální rytmus střídání stinných a prosluněných partií a otevřely se blízké i vzdálenější pohledy a průhledy. Zahrady byly také doplněny expozicí starých krajových odrůd ovocných dřevin a odpočinkovými místy s lavičkami.
V části Slunný háj byly vysazeny skupiny porostů a solitérů převážně domácích dřevin. Nedílnou součástí této části území jsou rozsáhlé modelace terénu pro květnaté louky a trávníky, situované na k jihu exponovaném terénu, odkud se otevírají pohledy do krajiny, zejména pak na panorama pohoří Beskyd. Na tuto část navazuje plocha pro růžovité rostliny, kde byly vysazeny okrasné taxony blízké ovocným dřevinám, domácí i divoce rostoucí. Dominantu zde vytváří skupiny a záhony růží divokých taxonů i okrasných kultivarů.
Celkem bylo v rámci projektu vysazeno cca 2500 stromů a 9500 keřů. Práce v Lesoparku realizovala firma Gabriel s.r.o. z Litoměřic, která bude v následujících dvou letech provádět údržbu nově založeného Lesoparku.
Projekt byl podporován v rámci Operačního programu Životní prostředí, ze Státního fondu životního prostředí ČR
Energetické úspory Nového Jičína – Základní škola Jubilejní 3Prioritní oblast: 2007-2013 č. 2_ Kvalita života ve městěrealizace březen - říjen 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
8 522 tis. Kč, z toho činila dotace EU 7 244 tis. Kč a dotace SFŽP 426 tis. Kč.Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu Základní školy Jubilejní 3. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn a střech všech budov a byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetická úspora NJ – ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56Prioritní osa: 3_Udržitelně se rozvíjející město
Aktivita: 3.4.2
realizace březen - září 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
3 422 tis. Kč, z toho činila dotace EU 2 908 tis. Kč a dotace SFŽP 171 tis. Kč.Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn, zateplení střech a podlah nad venkovním prostorem a byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Nového Jičína – Městská policie, Divadelní 8Prioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město - Aktivita: 3.4.2realizace duben - červenec 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
1 364 tis. Kč, z toho činila dotace EU 1 159 tis. Kč a dotace SFŽP 68 tis. KčObsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu městského úřadu Nový Jičín - budova Městské policie. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn a stropu pod střechou, byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Nového Jičína – Azylový důmPrioritní osa: 3_Udržitelně se rozvíjející město - Aktivita: 3.4.2realizace březen - červenec 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
908 tis. Kč, z toho činila dotace EU 772 tis. Kč a dotace SFŽP 45 tis. KčObsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu Azylového domu. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn a byla provedena výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Energetické úspory Nového Jičína – MŠ JiráskovaPrioritní oblast: 3_Udržitelně se rozvíjející město - Aktivita: 3.4.2realizace březen- červenec 2014logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje a investic
tel. +420 556 768 389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
2 322 tis. Kč, z toho činila dotace EU 1 974 tis. Kč a dotace SFŽP 116 tis. Kč.Obsahem projektu byla realizace úspor energie v objektu budovy MŠ Jiráskova. Bylo provedeno zateplení obvodových stěn, střešního pláště a výměna oken a dveří.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Střední odborná škola EducaPrioritní oblast dle akčního plánu města 2007 – 2013: 5 – Životní prostředí a zemědělstvírealizace v roce 2011logo_opzpIng. Bohumil Pobořil
Město Nový Jičín
oddělení rozvoje města Nový Jičín
tel. 556768389
e-mail: bpoboril@novyjicin-town.cz
15.109. tis. KčJedná se o projekt, který má za cíl enrgetickou úsporu v budově střední školy Educa s.r.o. na ulici Bohuslava Martinů. V rámci realizace dojde k výměně oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střechy.
Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí, II.etapa – rozšířeníUtvářet podmínky pro příchod nových investorů do města Nový Jičín či mikroregionu – Aktivita 1.2.1 Vytvoření rozvojové plochy ve veřejném vlastnictví pro lokalizaci potenciálních investorůProjekt realizován v letech 2016-2021logo_mskIng. Václav NezvalCelkové výdaje projektu Dotace MSK ve výši 10.000.000 KčProjekt je financován Moravskoslezským krajem. Obsahem projektu je výstavba technické infrastruktury zejm. chodníku, autobusových zastávek, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, veřejných komunikací v areálu průmyslového parku. Realizací projektu dojde mj. k oddělení pěšího provozu od provozu automobilového. Díky tomuto dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v této lokalitě a rovněž ke zkvalitnění dostupnosti průmyslové zóny pomocí linkové autobusové dopravy. V rámci projektu byla také v roce 2021 pořízena veřejná komunikace ústící do severní části průmyslového parku. Řešené území se nachází v Novém Jičíně v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.