Kontakt

Oddělení investic

 1. zajišťuje, metodicky vede a organizačně zabezpečuje zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách a vnitřních předpisů také pro ostatní odbory, organizační složky, městskou policii a případně příspěvkové organizace,
 2. zabezpečuje (dodavatelsky) správu elektronického nástroje pro hodnocení veřejných zakázek a profilu zadavatele města,
 3. zajišťuje přípravu, dozor a realizaci stavebních zakázek v souladu s vnitřními předpisy také pro ostatní odbory, organizační složky, městskou policii a případně příspěvkové organizace,
 4. ve spolupráci s ostatními odbory koordinuje realizaci investičních akcí, účastní se projednávání záměrů správců sítí a jiných stavebníků a uplatňuje při nich požadavky města,
 5. zajišťuje projektové dokumentace staveb ve fázi – dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně rozpočtů staveb,
 6. zastupuje město ve stavebních řízeních v pozici stavebníka či investora stavby, zajišťuje funkci stavebního dozoru,
 7. vede evidenci nedokončeného dlouhodobého majetku ve správě odboru, dle sestav kontroluje správnost zaúčtování na Odbor finanční, provádí vyhodnocení jednotlivých investičních akcí,
 8. připravuje a realizuje schválené investice v oboru dopravy a výstavby místních komunikací, bytové a nebytové výstavby, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, městského rozhlasu apod.,
 9. podílí se na sestavování návrhu plánu investic města, případně stanovuje odhady cenových nákladů menších investičních akcí a oprav a zajišťuje u projekčních firem cenové kalkulace investičních akcí a oprav.

Oddělení rozvoje a strategického plánování

 1. připravuje, zpracovává a předkládá ke schválení rozvojové dokumenty města, strategické a akční plány a jiné koncepce, které sleduje a vyhodnocuje,
 2. vyhledává vhodné dotační tituly pro rozvojové a další projekty města, zajišťuje komplexní agendu související s žádostmi o dotace,
 3. zabezpečuje řízení a vykonává funkci administrátora projektů dle pravidel jednotlivých poskytovatelů dotací,
 4. vykonává činnost koordinátora Zdravého města Nový Jičín a místní Agendy 21 (případně asistenta koordinátora Zdravého města a místní Agendy 21) a Cyklokoordinátora města v souvislosti s členstvím města v Asociaci měst pro cyklisty,
 5. spolupracuje s Moravskoslezským krajem při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje,
 6. zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména je povinen na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.