Kontakt

Informace o povinném subjektu

ve struktuře dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb. 1. Název Město Nový Jičín 2. Důvod a způsob založení Obec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem...

Více informací…

Ochrana osobních údajů – GDPR

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“)...

Více informací…

Střet zájmů

Více informací…

Informační systém

Informace o informačním systému MěÚ Nový Jičín zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Informační systém MěÚ Nový Jičín je postaven na platformě operačního systému MS Windows a Linux.  

Více informací…

Atest ISVS

Novelizace zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb., zavedla přesné vymezení předmětu atestace. Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je: dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení, způsobilost k realizaci vazeb...

Více informací…

Stížnosti a petice

Místa pro podání stížnosti: Místem pro podání písemné stížnosti je podatelna MěÚ. Písemnou stížnost je také možno podat na odboru kancelář vedení města – centrální evidence stížností (dále také OKVM - CES) a dále na podacích místech jednotlivých odborů (případně vedoucím odborů), pokud je stížnost v jejich kompetenci. Ústní stížnosti přijímají ve věci kompetentní zaměstnanci....

Více informací…

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím Městského úřadu vydaným ve správním řízení Opravné prostředky proti rozhodnutím Městského úřadu Nový Jičín o právech a povinnostech osob vydaným ve správním řízení se podávají: písemně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v příslušném rozhodnutí. Další náležitosti opravných...

Více informací…

Sazebník úhrad podle zák. č. 123/1998 Sb.

o právu na informace o životním prostředí Město Nový Jičín stanoví v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytnutí  informací (dále jako...

Více informací…

Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací uvedený v § 5 tohoto zákona. Přesnou strukturu zveřejňovaných informací pak stanovuje vyhláška č. 515/2020 Sb. Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Více informací…