Kontakt

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Životice u Nového Jičína


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Životice u Nového JičínaOpatření obecné povahy

Územní plán

Textová část

Grafická část

I.1 Výkres základního členění

I.2 Hlavní výkres

I.3 Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Odůvodnění zpracované pořizovatelem

Grafická část

II.1 Koordinační výkres

II.2 Výkres širších vztahů

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.4 Dopravní infrastruktura

II.5 Vodní hospodářství

II.6 Energetika, telekomunikace

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Text

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – SEA
23.02.2016č. j. 80/2016

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Životice u Nového Jičína

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu Životice u Nového Jičína2016 – 202023.06.2020

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Životice u Nového Jičína

Přehled registrovaných územních studií

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Územní studie ÚS1A – Textová část
A1 Textová část
A2 Odůvodnění územní studie
B – Grafická část
B1 Situace širších vztahů
B2 Koordinační výkres
B3 Hlavní výkres
B4 Vlastnické vztahy s návazností na dopravní napojení
B5 Zákres do hlavního výkresu platného ÚP
02.01.2019

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územ­ní studie na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obec­ní úřad Životice u Nového Jičína
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování