Kontakt

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hostašovice


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán HostašoviceOpatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí je

A ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE

A. Textová část

A. Grafická část

A.1 Výkres základního členění území

A.1 Legenda

A.2 Hlavní výkres

A.2 Legenda

A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

A.3 Legenda

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

B. Textová část odůvodnění
Součástí odůvodnění je část zpracovaná pořizovatelem, která obsahuje postup pořízení územního plánu, vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním.

B. Grafická část

B.1 Koordinační výkres

B.1 Legenda

B.2 Výkres dopravní infrastruktury

B.2 Legenda

B.3 Výkres technické infrastruktury – vodního hospodářství

B.3 Legenda

B.4 Výkres technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací

B.4 Legenda

B.5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

B.5 Legenda

B.6 Výkres širších vztahů

B.6 Legenda

Dále je zpracováno

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hostašovice na udržitelný rozvoj a jeho části:

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
15.04.2022č. j. 175/2022
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Hostašovice