Kontakt

PMx (Particulate Matter) jsou tuhé, kapalné nebo směsné částice o velikosti menší než x µm (=mikrometr, tj. 1 milióntina metru). Částice dělíme na jemné (PM2,5, PM1) a hrubé (PM10) (Obr. č. 1).

Obr. č. 1 Velikost suspendovaných částic
Obr. č. 1 Velikost suspendovaných částic

Určité množství prachových částic v atmosféře je přirozené, problém nastává v okamžiku, kdy se jejich množství neúměrně zvyšuje. Prachové částice mohou být emitovány ze zdroje přírodního, např. při sopečné činnosti, nebo ze zdroje antropogenního (způsobeného člověkem), např. při spalování fosilních paliv, dopravě atd. Znečištění prachovými částicemi v současnosti patří k hlavním problémům kvality ovzduší v ČR.

Množství částic v závislosti na ročním období

Množství suspendovaných částic v ovzduší závisí na ročním období. Koncentrace PM10 rostou v chladnějším období roku, především v závislosti na sezonnímu využití tepelných zdrojů a dále z důvodu zhoršených rozptylových podmínek, které jsou obvykle častější v zimních měsících.

 

Nebezpečí částic PM10 pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí

Obr. č. 2 Usazování částic v dýchacích cestách
Obr. č. 2 Usazování částic v dýchacích cestách

Částice menší než 10 μm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Menší částice mohou vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou tyto částice nejnebezpečnější. Na jemnou frakci suspendovaných částic se váží nebezpečné PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), které jsou často mutagenní a karcinogenní. Vliv polétavého prachu na naše zdraví je zásadní. Způsobuje řadu zdravotních komplikací, např. astma, má nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, často vede k nevratným genetickým změnám, rakovinovým onemocněním a předčasným úmrtím. Prachové částice zatěžují také životní prostředí. Negativně působí na globální klima, mají vliv na snížení dohlednosti, způsobují smog, okyselování a eutrofizaci půdy a vodních zdrojů, vytvářejí povrch pro chemické reakce v atmosféře a způsobují destrukci stratosférického ozónu.

 

 

Antropogenní zdroje prachových částic

Obr. č. 3 Srovnání zdrojů emisí PM10
Obr. č. 3 Srovnání zdrojů emisí PM10

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje patří lokální topeniště (ty se na znečištění podílí téměř 34 %), spalovací procesy, hlavně v automobilových motorech a elektrárnách, zemědělské práce, těžební činnosti atd. (viz obr. č. 3)

Imisní limity pro PM10

Měření částic PM10 v ovzduší má dva výstupy: 24hodinový průměr, kde imisní limit činí 50μg.m-3 (smí být překročen max. 35x za rok), a roční průměr v hodnotě 40μg.m-3 , který nesmí být překročen. Imisní limit pro PM10 (24hod průměr) byl v roce 2015 na území města Nový Jičín překročen více než 35x za rok. Imisní limit pro PM10 (roční) za kalendářní rok byl však splněn.

Jak snížit znečištění prachovými částicemi?

Velké firmy a provozy v našem okolí, zejména ty, které mají integrované povolení, musí plnit přísné emisní limity dané zákonem a platí poplatky za znečišťování ovzduší. V povolení provozu mají stanoveno, do jaké míry mohou znečišťovat okolí prachovými částicemi, a také interval a způsob měření těchto částic. Fyzickým osobám zákon ukládá důležité povinnosti tak, aby se předcházelo znečištění prachovými částicemi. Při vytápění rodinných domů tuhými palivy je nezbytné topit kvalitním topivem předepsaným výrobcem, dřevo určené k topení nesmí být mokré, ale ideálně 1 – 2 roky uskladněné na otevřeném vzdušném místě. Topení odpadem, dřevotřískou nebo zbytky nábytku je zakázáno.