Kontakt

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací uvedený v § 5 tohoto zákona. Přesnou strukturu zveřejňovaných informací pak stanovuje vyhláška č. 515/2020 Sb.


2024

Předmět žádosti:Žadatel chtěl informace o všech přestupcích, které souvisely s úhynem ptáků nebo zvířat v důsledku používání pyrotechniky nebo prováděním ohňostrojů v období 21.12.2022 - 1.1.2024. Poskytnutá informace:Informace byla poskytnuta v plném rozsahu. Přílohy:Žádné přestupky uvedené povahy u nás řešeny nebyl, takže nebyly zasílány žádné přílohy Zpracovala:Mgr. Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, 29.5.2024 Předmět žádosti:Žádost...

Více informací…

2023

Předmět žádosti:Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.07.2023 do 30.09.2023. Poskytnutá informace:Dne 06.10.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace. Zpracovala:Bc. Danuše Křibíková,...

Více informací…

2022

Předmět žádosti: Poskytnutí informací – ze společného souhlasu vydaného zdejším stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p na stavbu „Rekonstrukce RD“ v k. ú. Hodslavice dne 26.07.2022 pod sp.zn.:14074/2022Ko. Poskytnutá informace: Dne 24.11.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace. Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování...

Více informací…

2021

Předmět žádosti: 1) Žadatel žádal o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí. Pokud ne, žadatel žádal o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. 2) Žadatel žádal o poskytnutí kopií smluv...

Více informací…

2020

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informaci, jak bylo ukončeno řízení týkající se přestupku proti veřejnému pořádku v areálu Výstaviště na ul. Hřbitovní. Poskytnutá informace: Požadovaná informace byla poskytnuta. Viz příloha. Přílohy: Sdělení k žádosti Zpracoval: Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 03.12.2020 Předmět žádosti: Žadatelka požadovala seznam platných obecně závazných vyhlášek pro město Nový Jičín. Poskytnutá informace:...

Více informací…

2019

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace: Jaký právní postoj Vaše obec zaujímá k vlastníkům pozemků, které jsou veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/20200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve světle konstantní judikatury (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 07.05.2014 sp. zn. 28 Cdo 3684/2013), podle níž „není-li v...

Více informací…

2018

Předmět žádosti: Žadatel požádal o přehled podnětů z Policie ČR, které byly podány vůči jeho osobě k zahájení přestupkového řízení v letech 2014 - 2018. Poskytnutá informace: Informace byla žadateli poskytnuta v plném rozsahu. Přílohy: bez příloh Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 17.12.2018 Předmět žádosti: Vyplnění dotazníku, který se týká programu na kastraci...

Více informací…

2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informaci - viz příloha č.1 Poskytnutá informace: Byly poskytnuty informace- viz příloha č.2 a smlouva o dílo  k bodu 2 žádosti-viz příloha č.3 Přílohy: Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, 20.12.2017 Předmět žádosti: Žadatel s ohledem na skutečnost, že se jeho advokátní kancelář zabývá implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických...

Více informací…

Výroční zprávy

Výroční zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona: Výroční zpráva za rok 2023 Výroční zpráva za rok 2022 Výroční zpráva za rok 2021 Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva za rok 2018 Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2013...

Více informací…