Kontakt

Předmět žádosti:
1) Žadatel žádal o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí. Pokud ne, žadatel žádal o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují.

2) Žadatel žádal o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti). Žadatel dále žádal o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.

3) Žadatel žádal o poskytnutí informace o tom, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádal o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě, kdy jsou data uchovávaná externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery), žádal žadatel o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího úložiště dat.

4) Žadatel žádal o poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným subjektem v období mezi 01.01.2019 až 30.11.2021.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v požadovaném rozsahu – viz přílohy.

Přílohy:
Odpověď č.j. OO/135689/2021
Příloha č. 2a
Příloha č. 2b

Zpracoval:
Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního, 23.12.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslání v elektronické formě kopii samotné části kontrolního útržku doručenky z doručené zásilky na dodejku ze dne 07. 12. 2021 pod č. RR 155004398CZ. Dále pak požadoval vytisknutí jeho žádosti, označení této žádosti podacím razítkem úřadu a zaslání zpět v elektronické formě.

Poskytnutá informace:
Dne 22.12.2021 byly žadateli zaslány požadované dokumenty.

Zpracovala:
Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend, 22.12.2021


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí kopií spisu týkajícího se vydaných povolení na stavbu na ul. Šenovská 5 v Šenově u NJ.

Poskytnutá informace:
Byla pořízena kopie kompletního spisu k objektu, resp. vydaných povolení včetně dokladové části a projektové dokumentace.

Přílohy:
Odpověď

Zpracovala:
Mgr. Hana Sirotová, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 22.12.2021


Předmět žádosti:
Předmětem první žádosti je poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 01.01.2019 až 30.11.2021.

Předmětem druhé žádosti je poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má v úmyslu Město zahájit v roce 2022 spolu s předpokládaným termínem zahájení zadávacího řízení a současně poskytnutí kopií smluv.

Poskytnutá informace:
Město Nový Jičín v dotčeném období neuzavřelo žádnou smlouvu, jejímž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek.

Město Nový Jičín má v úmyslu v roce 2022 realizovat výběr dodavatelů u těchto veřejných zakázek na stavební práce v podlimitním režimu, v níže uvedených předpokládaných termínech.

 1. Chodník k autobusové zastávce Bocheta – únor 2022.
 2. Skatepark u stadionu, sportovní areál – duben 2022.
 3. Revitalizaci bytového domu Jičínská 272 – leden 2022.
 4. Revitalizaci bytového domu Jičínská 275 – leden 2022.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu Město nedisponuje seznamem veřejných zakázek, ani předpokládanými termíny zahájení zadávacích řízení, neboť iniciace veřejných zakázek jednotlivými odbory MěÚ probíhá dle aktuálních potřeb v průběhu roku, v souladu s rozpočtem města na daný rok.

Požadavek na poskytnutí kopií smluv považujeme ve vztahu k seznamu budoucích veřejných zakázek za nerelevantní.

Zpracovala:
Ing. Alena Seibertová, Odbor rozvoje a investic, 16.12.2021


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ke zhodnocení programu podpory stomatologické péče

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu, zaslána kopie dokumentu obsahující požadovanou informaci

Přílohy:
Odpověď
Návrh prac. skupiny
Zápis ZK

Zpracovala:
Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí, 13.12.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace: zaslání poštou na adresu veškerý kompletní spisový materiál č. j.: OSA/127003/2021/Kel a to včetně příloh k žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon“) InfZ.

Poskytnutá informace:
Dne 7.12.2021 byl žadateli zaslán požadovaný spisový materiál.

Zpracovala:
Ing. Renáta Kelnarová, odbor správních agend, dne 07.12.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace: 

přeposlání sběrného archu spisu k dokumentu s číslem jednacím č. OSA/106557/2021 a OSA/106557/2021/Kel v elektronické formě a zaslání samotného přípisu s podacím razítkem.

Poskytnutá informace:
Dne 1.12.2021 byly  žadateli zaslány požadované dokumenty datovou schránkou.

Zpracovala:
Ing. Renáta Kelnarová, odbor správních agend, dne 07.12.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:

Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu a kopie protokolu o ústním jednání, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 29.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací:

 1. Kdo provozuje reklamní plochy na stožárech veřejného osvětlení v majetku města Nového Jičína.
 2. Kopie smlouvy mezi městem a zprostředkovatelem, o zprostředkování reklam na veřejném osvětlení města.
 3. Příjmy za pronájem, resp. zprostředkování reklam na VO města za léta 2016-2021.

Poskytnutá informace:
Dne 24.11.2021 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zodpovězeny všechny tři body žádosti (viz příloha). Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
Odpověď
Příloha smlouvy

Zpracovala:
Monika Paličková, odbor správy majetku, 24.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – zdali na pozemcích č. 113/3, 110/2, 110/1, 111, 113/5, 112 v k. ú. v horizontu cca 5 let lze postavit rodinný dům, altán, popřípadě garáž a jestli na některých výše uvedených pozemcích nelze nic postavit.

Poskytnutá informace:
Dne 18. 11. 2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Klára Majkusová, DiS., odbor územního plánování a stavebního řádu, 18.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací: Sdělení počtu občanů v místních částech našeho města – v Bludovicích, Straníku, Kojetíně, v Loučce a v Žilině, k datu 31. 10. 2021 (pokud je to možné), nebo k 31. 12. 2020.

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Sdělení k žádosti č.j. OSA/118518/2021/Kel

Zpracovala:
Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend, 10.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – ke kterým volebním obvodům města patří současní zastupitelé, které volební obvody (okrsky) mají zastoupení v současném zastupitelstvu a dále sdělení e-mailových a telefonických kontaktů na všechny zastupitele města v tomto volebním období.

Poskytnutá informace:
Dne 8.11.2021 byly žadateli poskytnuty následující informace. Volební obvody se zřizují pouze pro účely voleb do Senátu České republiky. V rámci organizace voleb do zastupitelstev obcí jsou zřízeny volební okrsky, ovšem jen za účelem sběru a sčítání hlasů. Občané nevolí za každý okrsek svého zástupce, nýbrž volí kandidáty ze stejných kandidátních listin za celé město. Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty odevzdané ve všech okrscích se sečtou a pro výsledky voleb jsou pak rozhodující tyto součty. Jednotliví členové zastupitelstva tedy nejsou reprezentanty určitého okrsku, ale všech občanů města. Žadateli byly dále poskytnuty e-mailové a telefonické kontakty na členy Zastupitelstva města zveřejněné na internetových stránkách města a dále kontakty, k jejichž poskytnutí dali členové Zastupitelstva souhlas.

Zpracoval:
Mgr. Lucie Štěpánová, Odbor kancelář vedení města, 09.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – sdělení, ke kterému dni byla zaplacena kupní cena dle smlouvy č.RA/5/2019 podepsané dne 12. 7. 2019 a 18. 7. 2019, zveřejněné v registru smluv dne 22. 7. 2019

Poskytnutá informace:
Dne 8.11.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace – Cena byla zaplacena dne 18. 3. 2020.

Zpracoval:
Bc. Pavel Němec, zástupce ředitele Městské policie Nový Jičín, 08.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – zpřístupnění Územního plánu platného před vydáním 1. elektronické verze v roce 2009, tj. Územního plánu města Nový Jičín schváleného v roce 1995 včetně jeho změn č. 1–6.

Poskytnutá informace:
Dne 03.11.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu, 04.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací o poskytování příspěvků na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod (dotace z Programu města Nový Jičín na podporu životního prostředí).

Poskytnutá informace:
Dne 25.10.2021 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zodpovězeny všechny tři body žádosti (viz příloha). Datovou schránkou byly žadateli odeslány i dokumenty týkající se dotačního programu v roce 2021, které jsou dostupné na webu města.

Příloha:
Sdělení k žádosti č.j. OŽP/112881/2021/Kž

Zpracovala:
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí, 01.11.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – ve věci investic v posledních letech do geografických služeb a ortofotomap.

Poskytnutá informace:
Dne 27.10.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace (viz příloha).

Příloha:
Sdělení k žádosti č.j. OSM/117379/2021/Ha

Zpracovala:
Ing. Jana Havranová, odbor správy majetku, 27.10.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – ve věci terénních úprav pozemku v Palačově; o kontrole stavu napojení odvodnění ze stavby a pozemku stavitelů; pokračování ve stavbě domu; zaslání hydrotechnického posudku.

Poskytnutá informace:
Dne 26.10.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 26.10.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

Úmrtí – vystavení úmrtního listu (prvopis)

 • Jak zařídit vydání úmrtního listu?
 • Kdo vydává úmrtní list?
 • Kdo je oprávněn požádat o vydání úmrtního listu?
 • Jaké jsou podmínky a postup řešení?
 • Jaké jsou poplatky za vystavení úmrtního listu?
 • Jaká je lhůta pro vyřízení?
 • Jaké další úkony jsou po žadateli požadovány?
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje?
 • Jaké jsou související předpisy?
 • Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě?

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Příloha:
č.j. OSA/106557/2021/Kel

Zpracovala:
Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend, 14.10.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 11.10.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 11.10.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – o povolení 3 světelných reklam na pozemcích parcela číslo 1851/1, 1851/6, 1872 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 06.09.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 06.09.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace, viz příloha „Dotazy“.

Poskytnutá informace:
Viz příloha „Sdělení k žádosti“.

Příloha:
Dotazy
Sdělení k žádosti

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 30.08.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace související se zhotovením díla „Discgolfové hřiště v Novém Jičíně“.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace. Viz příloha.

Příloha:
Sdělení k žádosti čj. ORI/88432/2021/Po

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 20.08.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – jaká opatření nařídil stavební úřad pro odstranění sesuvu pozemků v Palačově.

Poskytnutá informace:
Dne 13.08.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 13.08.2021


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí informací, zda povinný subjekt má vytvořenou a vydanou informační koncepci orgánu veřejné správy ve smyslu § 5a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Současně žádal o její poskytnutí; je-li informační koncepce orgánu veřejné správy povinného subjektu vydána (zveřejněna), postačí žadateli hypertextový odkaz.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Odpověď
Odpověď č.j. OO/80541/2021

Zpracovala:
Mgr. Lucie Dobešová, odbor organizační, 03.08.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných v období od 01.04.2021 do 30.06.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb (objektů budov) a jejímiž žadateli jsou právnické osoby.

Poskytnutá informace:
Dne 14.07.2021 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 14.07.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, 21.06.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace související s event. spoluprací s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan).

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
Sdělení k žádosti č.j. OKVM/61590/2021/Ve

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 07.06.2021


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky autoškol.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. xxx byly poskytnuty informace týkající se problematiky autoškol v působnosti našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:
1. Žádost ze dne 24.5.2021
2. Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpracovala:
Ing. Kateřina Linhartová, referent odboru dopravy, 04.06.2021


Předmět žádosti:
Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se vztahuje k projektu „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“.

Poskytnutá informace:
V žádosti je poskytnuta informace, kdy a jakou formou budou občané bydlící v místě rozporovaných úprav informováni o avizovaném projednávání. V žádosti je poskytnuta informace o případném posuzování v místě plánovaných úprav.

Příloha:
Odpověď

Zpracovala:
Ing. Kateřina Nehasilová, Odbor rozvoje a investic, 24.05.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z dokumentace stavby přeložky vedení VN a NN v lokalitě U Zahrad v Žilině u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 04.05.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 05.05.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu a kopie protokolu o ústním jednání, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Příloha:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí odboru přestupkových agend, 29.04.2021


Předmět žádosti:
Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se vztahuje k  projektu „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“.

Poskytnutá informace:
V žádosti jsou požadovány informace, ze kterých bude zřejmé, jak bude plánované dětské hřiště v prostoru domů 268/14, 269/16, 270/18, 265/8, 266/10, 267/12 a 257/6 vypadat (rozměry/ podoba). Plánované dětské hřiště je navrženo v koncepční studii Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně zpracované v listopadu 2020. Podrobnější podoba/rozměry dětského hřiště v současné době není známa, z tohoto důvodu nemohla být informace žadateli poskytnuta.

Příloha:
Dopis č.j. ORI/42438/2021/Ne
Situace – návrh úprav koncepční studie Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně ke zveřejnění

Zpracovala:
Ing. Kateřina Nehasilová, odbor rozvoje a investic, 22.04.2021


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (počet všech svítidel umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících domů).
 2. Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO?
 3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon – procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX, halogenové výbojky a LED svítidla?
 4. Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2019 a 2020).
 5. Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2019 a 2020).
 6. Jaké má město pro letošní rok plánované investiční akce týkající se VO? (rekonstrukce, výměna svítidel, výstavba nového VO atd.)

Poskytnutá informace:
Dne 21.04.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace, viz příloha.

Příloha:
Sdělení č.j. OSM/35122/2021/Foj

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, odbor správy majetku, 21.04.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb pro právnické osoby (objektů budov) a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2021 do 31.03.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 16.04.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního, 16.04.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval výsledky hlasování (sjetinu) k usnesení Rady města č. 1077/40/2021.

Poskytnutá informace:
viz příloha

Příloha:
Sdělení k žádosti č.j. OKVM/35348/2021/Ve

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 08.04.2021


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se kopie protokolu o ústním jednání a úředního záznamu sepsaného policisty byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Příloha:
Rozhodnutí

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, dne 31.03.2021


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky autoškol.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. xxx byly poskytnuty informace týkající se problematiky autoškol v působnosti našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností v celém požadovaném rozsahu.

Příloha:
Žádost
Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.5.2020
Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.3.2021
Tabulka „seznam autoškol“

Zpracovala:
Ing. Kateřina Linhartová, referent odboru dopravy dne 29.3.2021


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace :

 1. Kolik lidí zemřelo a kolik se narodilo v našem městě za rok 2020?
 2. Kolik lidí se odstěhovalo z města a přistěhovalo do našeho města za rok  2020?
 3. Kolik bytových jednotek bylo přiděleno občanům našeho města v roce 2020?
 4. Kolik bylo uspokojeno žádostí starších a potřebných lidí o umístění v Domovech seniorů, příp. v Domech zvláštního určení vlastněných městem N. Jičín v roce 2020.
 5. Kolik žádostí starších  spoluobčanů  našeho města o umístění do Domu seniorů a Domů se zvláštním určením – vlastněných městem N. Jičín – v roce 2020 nebylo uspokojeno???

Poskytnutá informace:
viz příloha

Příloha:
Sdělení k žádosti č.j. OKVM/31822/2021

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 29.03.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informace, a to konkrétně zaslání investičních plánů našeho města pro rok 2021, případně zaslání rozpočtu na rok 2021.

Poskytnutá informace:
Žadateli byl zaslán Schválený rozpočet města na rok 2021 v rozsahu Přílohy č.2 – viz usnesení ZM 277/Z13/2020 bod 2. Informace včetně odpovědi byla poskytnuta emailem na požadovanou adresu.

Zpracovala:
Ing. Jana Holíková, Odbor finanční, dne 24.03.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace vztahující se k městu jako povinnému subjektu, jím zřízeným příspěvkovým organizacím, jím založeným právnickým osobám, k zakázkám uzavřeným v r. 2020 na základě vertikální a horizontální spolupráce a ke struktuře a počtu zaměstnanců.

Poskytnutá informace:
viz přílohy

Příloha:
Sdělení
1. Tabulka příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín
1.a Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace(účel a předmět činnosti)
2. Organizační schéma MěÚ Nový Jičín
3. Organizační schéma Městské policie Nový Jičín
4. Organizační schéma Návštěvnického centra Nový Jičín a ProSenior

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 03.03.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací zasláním kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu ze spisu vedeného pod sp. zn. OPA/56769/2020, a to do datové schránky, a neumožní-li tak povaha dokumentu nebo technické možnosti správního orgánu, tak poštou na adresu trvalého pobytu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla rozhodnutím odmítnuta v části týkající se poskytnutí kopie úředního záznamu sepsaného policisty, neboť žádný takový dokument není součástí správního spisu. Ostatní požadované dokumenty byly poskytnuty.

Příloha:
Rozhodnutí
Protokol o ústním jednání
Obsah spisu

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, dne 22.02.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zápisy ze schůzí všech osadních výborů v částech města Nový Jičín od října 2020 do února 2021.

Poskytnutá informace:
Povinný subjekt odkázal žadatele na zveřejněné informace – viz sdělení pod č.j. OKVM/14690/2021/Ve.

Příloha:
Sdělení

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kanceláře vedení města, dne 16.02.2021


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslat jmenný a číselný seznam potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti, vydané žadatelem a které byly předložené orgánu státní správy myslivosti k žádosti o vydání loveckého lístku v letech 2010 až 2020.

Poskytnutá informace:
Dne 27.1.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace v celém rozsahu.

Příloha:
Zpráva o poskytnutí informace

Zpracoval:
Mgr. Jiří Schindler, odbor životního prostředí, dne 27.1.2021


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p., které se týkají pozemních staveb pro právnické osoby (objektů budov) a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2020 do 31.12.2020.

Poskytnutá informace:
Dne 19.01.2021 byly žadateli poskytnuty požadované informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 19.01.2021