Kontakt

Zaevidování adresy pro doručování na žádost občana
Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel  vést též údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně obecního /městského úřadu  v místě trvalého pobytu.
Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.
Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném  akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím  datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Zprostředkování kontaktu
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Hlášení adresy pro doručování