Kontakt

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Mořkov


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán MořkovÚzemní plán Mořkov – opatření obecné povahy
A. Textová část
titulní listy
obsah elaborátu
A. Textová část
A. Grafická část
A.1 Základní členění území
A.1 Základní členění území – legenda
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce – legenda
A.3 Hlavní výkres – doprava
A.3 Hlavní výkres – doprava – legenda
A.4 Hlavní výkres – vodního hospodářství
A.4 Hlavní výkres – vodního hospodářství – legenda
A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje
A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje – legenda
A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace – legenda
B. Odůvodnění Územního plánu Mořkov
B. Textová část včetně odůvodnění pořizovatele
B. Grafická část
B.1 Koordinační výkres
B.1 Koordinační výkres – legenda
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda
B.3 Širší vztahy
B.3 Širší vztahy – legenda
C. Posouzení vlivů Územního plánu Mořkov na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
C. posouzení na životní prostředí
posouzení na životní prostředí – podpisový list
04.01.2013č. j. 1324/2012
Změna č. 1 Územního plánu MořkovA. Textová část + B. Textová část odůvodnění včetně textu s vyznačením změn
A. Grafická část změny č. 1 – formou průsvitek k původním výkresům
A.1 Základní členění území + legenda
A.2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce + legenda
A.3 Hlavní výkres-doprava + legenda
A.4 Hlavní výkres-vodní hospodářství + legenda
A.5 Hlavní výkres-energetika, spoje + legenda
A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace + legenda
B. Grafická část odůvodnění změny č. 1 – formou průsvitek k původním výkresům
B.1 Koordinační výkres + legenda
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu + legenda
24.11.2018č. j. 1100/2018
Územní plán Mořkov – úplné znění po změně č. 1A. Textová část
A. Grafická část
A.1 Základní členění území + legenda
A.2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce + legenda
A.3 Hlavní výkres-doprava + legenda
A.4 Hlavní výkres-vodní hospodářství + legenda
A.5 Hlavní výkres-energetika, spoje + legenda
A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace + legenda
B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Mořkov
B.1 Koordinační výkres + legenda
Změna č. 2 Územního plánu MořkovA. Změna č. 2 Územního plánu Mořkov (výrok)
Textová část
A. Grafická část
Výkres základního členění + legenda
Hlavní výkres – urbanistická koncepce + legenda
Hlavní výkres – Doprava + legenda
Hlavní výkres – Vodní hospodářství + legenda
Hlavní výkres – Energetika, spoje + legenda
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace + legenda
B. Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Mořkov
Textová část
B. Grafická část
Koordinační výkres + legenda
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu + legenda
Výkres širších vztahů + legenda
12.10.2022č. j. 1307/2022
Územní plán Mořkov – úplné znění po změně č. 2Textová část
úplné znění výroku
Grafická část
Výkres základního členění + legenda
Hlavní výkres – urbanistická koncepce + legenda
Hlavní výkres – Doprava + legenda
Hlavní výkres – Vodní hospodářství + legenda
Hlavní výkres – Energetika, spoje + legenda
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace + legenda
Koordinační výkres + legenda
Změna č. 3 Územního plánu Mořkov
A. Změna č. 3 Územního plánu Mořkov (výrok)
A. Textová část výroku
A. Grafická část
A.1 Základní členění území
A.1 legenda
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce
A.2 legenda
A.3 Hlavní výkres – doprava
A.3 legenda
A.4 Hlavní výkres – vodní hospodářství
A.4 legenda
A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje
A.5 legenda
B. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Mořkov
B. Textová část odůvodnění
B. Grafická část
B.1 Koordinační výkres
B.1 legenda
B.3 Širší vztahy
B.3 legenda
Příloha č. 2 odůvodnění
Text s vyznačením změn
05.01.2024č. j. OB/2010/2023
Územní plán Mořkov – úplné znění po změně č. 3
Textová část
A. Textová část
Grafická část
A.1 Základní členění území
A.1 legenda
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce
A. Textová část
A.2 legenda
A.3 Hlavní výkres – doprava
A.3 legenda bez rastru
A.3 legenda
A.4 Hlavní výkres – vodní hospodářství
A.4 legenda bez rastru
A.4 legenda
A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje
A.5 legenda bez rastru
A.5 legenda
A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
A.6 legenda
B.1 Koordinační výkres
B.1 legenda
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní
  • Obecní úřad­ Mořkov

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu Mořkov (období: prosinec 2012 – listopad 2016)2012 – 201616.11.20163.2
Zpráva u uplatňování2016 – 202016.12.20203.9

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad­ Mořkov

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Územní studie lokality „Zuberské“Textová část
Titulní listy
Text studie a dokladová část
Grafická část
Výkres širších vztahů
Výkres vlastnických vztahů
Návrh dopravní obsluhy pozemků
Návrh zásobování vodou, návrh likvidace odpadních vod
Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
Návrh členění plochy na pozemky
Studie zástavby na pozemcích
11.1.2017
Územní studie lokality „Lánové“Textová část
Text studie a dokladová část
Grafická část
Výkres širších vztahů
Výkres vlastnických vztahů
Návrh dopravní obsluhy pozemků
Návrh zásobování vodou, návrh likvidace odpadních vod
Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
Návrh členění plochy na pozemky
Studie zástavby na pozemcích
20.4.2017
Územní studie lokality „Machačky“Textová část
Text studie a dokladová část
Grafická část
1. Výkres širších vztahů
2. Výkres majetkoprávních vztahů
3. Návrh dopravního řešení
4. Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
5. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
6. Návrh členění plochy na pozemky
7. Studie zástavby na pozemcích
10.7.2019

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územ­ní studie na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obecní úřad­ Mořkov
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní