Kontakt
 1. vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o  některých přestupcích a dále přestupků uvedených ve zvláštních právních předpisech, zejména podle:
  – zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
  – zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
  – zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
  – zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
  – zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
  – zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu na pozemních komunikacích,
  – zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  – zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 2. dále projednává přestupky v rozsahu daném příslušnými právními předpisy, je-li k jejich projednání příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a nejsou svěřeny tímto organizačním řádem jiným věcně příslušným odborům městského úřadu,
 3. vyhotovuje odpovědi ve věcech posudků a zpráv o pověstech občanů pro soudy, útvary Policie ČR a jiné správní orgány,
 4. vypracovává podklady pro činnost zdravotních pojišťoven o výsledcích správních řízení pro účely regresního řízení,
 5. oznamuje orgánům činným v trestním řízení podezření ze spáchání trestného činu nebo přečinu, které vyplývá z oznámeného přestupku,
 6. sděluje pojistiteli nebo České kanceláři pojistitelů údaje ve věci týkající se škodné události způsobené provozem vozidla,
 7. uvědomuje a spolupracuje s orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu,
 8. oznamuje do registru řidičů pravomocná rozhodnutí o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana,
 9. na vyžádání poskytuje komerčním pojišťovnám pravomocná rozhodnutí o přestupku,
 10. zapisuje údaje do evidence přestupků, opatřuje opisy a vede řízení o námitkách proti údajům zapsaným v evidenci přestupků,
 11. na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává přestupky obcí za orgány těchto obcí správního obvodu města Nový Jičín a provádí fakturaci 1x ročně dle evidence přestupků pro příslušné obce.