Kontakt

Předmět žádosti:

Žadatel požadoval informace:

 1. Jaký právní postoj Vaše obec zaujímá k vlastníkům pozemků, které jsou veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/20200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve světle konstantní judikatury (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 07.05.2014 sp. zn. 28 Cdo 3684/2013), podle níž „není-li v občanskoprávní rovině (např. smlouvou) upraveno obecné užívání veřejného prostranství, zahrnující i jen zčásti pozemky vlastnicky náležející třetí osobě, má to za následek vznik bezdůvodného obohacení na straně obce plněním bez právního důvodu (§ 451 odst. 2 obč. zák.), neboť i když existuje právní důvod užívání veřejného prostranství, nejde o titul, podle kterého by obci vzniklo oprávnění, aby takové plnění ze strany třetí osoby (strpění užívání jejího majetku) bylo poskytováno bezplatně.“? Vyrovnává se Vaše obec nějakým způsobem s vlastníky pozemků, které jsou součástí veřejného prostranství, popřípadě má s nimi uzavřenou nějakou občanskoprávní smlouvu?
 2. Nárokoval po Vaší obci v minulosti některý vlastník pozemku, který je veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezdůvodné obohacení blíže specifikované v bodě 1 této žádosti, a pokud ano, jak se Vaše obec s tímto nárokem vypořádala?
 3. Pokud nedošlo v minulosti k uplatnění nároku po Vaší obci dle bodu 2. této žádosti, byla by Vaše obec ochotna vydat bezdůvodné obohacení ve smyslu shora uvedeném za stávající situace, kdy celá problematika není blíže upravena zákonem?
 4. Uvítala by Vaše obec bližší zákonnou úpravu shora nastíněné problematiky?

Poskytnutá informace:
K žádosti pod bodem 2. bylo sděleno, že  žádný vlastník pozemku, který je veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bezdůvodné obohacení, resp. jeho vydání nenárokoval.
Žádost o informace  byla v části (viz body 1., 3. a 4.) rozhodnutím odmítnuta.

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města, 10.12.2019


Předmět žádosti:
Poskytnutí informace k výdajům týkajícím se Slavnosti města Nového Jičína a Novojičínského kulturního léta 2019

Žadatel požadoval informaci:

 • Výdaje za ohňostroj, laserové efekty, výdaje za vystoupení paní M. Rottrové a pana Mládka
 • Výdaje za Novojičínské kulturní léto
 • Jméno iniciátora každoročních oslav v Novém Jičíně začátkem září a rok počátku Slavnosti města Nového Jičína

Poskytnutá informace:
V souladu s tímto zákonem Vám k Vaší žádosti sdělujeme následující:

ad 1) Náklady na ohňostroj jsou 130.000 Kč, laserové efekty 71.000 Kč, vystoupení M. Rottrové 295.724 Kč a vystoupení p. Mládka 113.740 Kč.

ad 2) Výdaje v rámci Novojičínského kulturního léta:

 • Divadelní dílna – 43.273 Kč
 • Vítání prázdnin – 130.820 Kč
 • Festival pod kaštany – 101.490 Kč
 • 6 koncertů na Masarykově náměstí od června do srpna – 292.508 Kč

ad 3) Organizátorem Slavnosti města Nového Jičína, která se koná vždy na začátku měsíce září, je Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo nám. 20, Nový Jičín. Tyto slavnosti se konají od roku 1993.

 • Výdaje na Slavnost města Nového Jičína nejsou hrazeny jen z veřejného rozpočtu, ale je oslovováno i cca 300 společností s žádostí o poskytnutí sponzorského daru. Celkem bylo pro rok 2019 vybráno 904.984 Kč, které byly použity na úhradu nákladů souvisejících s touto akcí.

Zpracoval: Bc. Kateřina Redlová, odbor školství, kultury a sportu, 14.11.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci – zaslání výpisu usnesení ZM Nový Jičín, kterým došlo k přechodu práv a povinností z Bytového podniku města Nového Jičína, zrušeného ke dni 30.06.2012, na město Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
viz příloha č. 1 – sdělení č. j. OKVM/77541/2019/Ve

Přílohy:
Příloha č. 1 – sdělení

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města, 12.11.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace:

I.

 1. Kdo zajišťuje autobusovou dopravu?
 2. Jaké jsou roční finanční náklady pro autobusovou dopravu?
 3. Jaká výše finančních nákladů byla ročně čerpána pro čerpání pohonných hmot?
 4. Kolik bylo najeto km/rok autobusovým dopravcem?
 5. Kterými jednotlivými částmi k. ú. projíždí autobusový dopravce?

II.      

 1. Kdo má na starosti zimní údržbu silnic v k. ú. v daném místě?

III.

 1. Jak je zajištěna základní zdravotní péče v daném zdravotním obvodě?
 2. Která zdravotnická zařízení, lékaři či lékárny v daném zdravotním obvodě působí?
 3. Zdravotnické zařízení má uzavřenou nájemní smlouvu v daném  zdravotním obvodě v daném místě působnosti, na jak dlouhou dobu a jaké jsou roční finanční náklady na zdravotnické zařízení, zdravotní dům v daném místě?

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly žadateli poskytnuty.

Přílohy:
Sdělení č. j. OKVM/77341/2019/Ve
Příloha sdělení č. 1
Příloha sdělení č. 2

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města, 12.11.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace k umístění nádob na odpad v Kojetíně u Starého Jičína a kopii právního titulu k umístění pozemní komunikace na jeho pozemku.

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly žadateli poskytnuty.

Přílohy:
Odpověď OSM/72596/2019/Zd
Kopie pasportu Kojetín

Zpracoval: Petr Zdráhal, Odbor správy majetku, 16.10.2019


Předmět žádosti:
Požadován byl seznam aktivních správců technické infrastruktury v rozsahu správního území ORP Nový Jičín ve strojově čitelném formátu, včetně IČ správce a výčtu katastrálních území, kde se nacházejí jím spravované sítě.

Poskytnutá informace:
Žadateli byl poskytnut seznam aktivních správců technické infrastruktury ve strojově čitelném formátu a v rozsahu správního území ORP Nový Jičín.
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu. Úplnost a věcná správnost seznamu nemůže být garantována. Obsah tohoto seznamu se neustále vyvíjí s tím, jak vznikají a zanikají sítě technické infrastruktury a jejich správci. Správnost seznamu také závisí na polohové přesnosti použitých údajů o území.

Přílohy:
Odpověď č. j. ÚPSŘ/69035/2019/MA
Poskytnuté informace – seznam aktivních správců TI

Zpracoval: Ing. Jaromír Mališka, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 30.09.2019


Předmět žádosti:
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval informaci o celkových nákladech na pracovníky stavebního úřadu, jejich počet a zařazení do platových tříd za období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Poskytnutá informace:

 • počet zaměstnanců,
 • zařazení do platové třídy,
 • celkové náklady na platy včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Zpracoval: Bc. Renáta Dvořáková, úsek řízení lidských zdrojů, 16.09.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci: Otázky v ochraně ovzduší, ve smyslu kontrol stacionárních zdrojů za období 01.09.2017 – 31.05.2018.

Poskytnutá informace:
Dle žádosti byly poskytnuty odpovědi na všechny otázky ohledně kontrol stacionárních zdrojů.

Přílohy: Odpověď

Zpracoval: Bc. Vavřín Josef, Odbor životního prostředí, 10.09.2019


Předmět žádosti:
Žadatel se domáhal poskytnutí informací o všech podaných nabídkách subjektů Domistav CZ, a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně s některým z uvedených subjektů uzavřena smlouva, či nikoli.

Poskytnutá informace:
Město Nový Jičín za posledních 5 let neobdrželo od uvedených subjektů žádnou nabídku. Žádost neobsahuje časové období, v němž měly být nabídky od uvedených subjektů podány, Město proto prověřovalo dobu posledních 5 let.

Přílohy: Dopis ze dne 29.08.2019, č.j. ORI-60884-2019

Zpracoval: Ing. Alena Seibertová, ORI, 29.08.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o sdělení výše platu vybraných úředníků zařazených na odboru přestupkových agend, a to za časové období 01–06/2019. Dále požádal o sdělení, v jaké výši za stejné časové období byla těmto úředníkům vyplacena nenároková složka platu, kolik správních rozhodnutí, kterými byl obviněný uznán vinným, vydali a jakou souhrnnou výši správních trestů uložili.

Poskytnutá informace:
Informace byla žadateli poskytnuta v plném rozsahu.

Přílohy: bez příloh

Zpracoval: Bc. Stanislav Palacký, pověřen řízením odboru přestupkových agend, 29.07.2019.


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci:
1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/ŘP/PAS rukou nebo je žádost předvyplněna?
2) jakým způsobem je žádost o OP/ŘP/PAS opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)?
3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)?
4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí)
5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu (viz příloha).

Přílohy: OSČ/48392/2019

Zpracovala: Bc. Renáta Kelnarová, Odbor správních agend, 04.07.2019


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání řidičského průkazu.

Poskytnutá informace:
Informace o postupu zpracování žádosti o vydání řidičského průkazu byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu viz. příloha.

Přílohy: č.j. OD/48841/2019/LI

Zpracovala: Ing. Kateřina Linhartová, odbor dopravy, 3.7.2019


Předmět žádosti:
Celý obsah žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím uveden v odpovědi (viz příloha).

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Odpověď

Zpracovala: Bc. Renáta Kelnarová, vedoucí oddělení evidence obyvatel , občanských průkazů a cestovních dokladů, 19.06.2019


Předmět žádosti:
1. Otázka: S jakým subjektem Město Nový Jičín uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umisťování reklam na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku Města Nový Jičín?
2. Otázka: Kopie smlouvy (smluv) dle bodu 1.

Poskytnutá informace:
K 1. otázce: Město Nový Jičín uzavřelo smlouvu s panem Ivo Hanákem, bytem xxxxxx, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 13606255.
K 2. otázce: V příloze Vám posíláme anonymizovanou smlouvu s nájemcem uvedeným v bodě 1.

Přílohy: Smlouva s nájemcem

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa, 16.5.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval doplnění části informace ve věci stížnosti v rámci úkonu nahlédnutí do spisu na oddělení přestupkových agend.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/28020/2019

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 25.4.2019


Předmět žádosti:
Zaslání kopií anonymizovaných rozhodnutí a sdělení vydaných stavebním úřadem jako reakce stavebníka podle § 177 odst.3 stavebního zákona, v platném znění, (popř. vydaných podle předchozího stavebního zákona č.50/1976 Sb.).

Poskytnutá informace:
Dne 5. 4. 2019 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín dne 5.4.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace o počtu žádostí o platech či jejich některých složkách, např. odměnách, zaměstnanců zařazených do městského úřadu, které jsme obdrželi v letech 2010 – 2019.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/20012/2019

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 28.3.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace ve věci stížnosti v rámci úkonu nahlédnutí do spisu na oddělení přestupkových agend.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/17603/2019

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 13.3.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace ve věci porušení osobnostních práv v souvislosti s bezplatnou právní poradnou, kterou pro město Nový Jičín vedl na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 5.4.2018.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu

Přílohy: Odpověď č.j. OO/16972/2019/Pt

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 13.3.2019


Předmět žádosti:
V žádosti jsou požadovány údaje a digitální kopie snímků k přestupku v dopravě.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu, pouze jedna ze tří fotografií poskytnuta nebyla, protože je na ni zachycena třetí osoba a byla by tím porušena práva této osoby.

Přílohy: Sdělení k žádosti

Zpracoval: Mgr. Jiří Klein, městská policie, 7.3.2019


Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informaci ve věci:
bod 1.
Prosím o informaci, zda město Nový Jičín vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.
bod 2.
Prosím o informaci, zda město Nový Jičín má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.
bod 3.
a. kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město Nový Jičín, případně jím zřízené organizace;
b. kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru
c. kolik stromů vlastní a spravuje město Nový Jičín, případně jím zřízené organizace.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty emailem – viz příloha

Přílohy: OMI-14645-2019

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa, vedoucí oddělení majetku a komunálního hospodářství, 4.3.2019


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím měla být spíše připomínka dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) k projednání Návrhu nového územního plánu Hladké Životice, kterou bylo možno podat v termínu do 6.2.2019.

Poskytnutá informace:
Dne 20.2.2019 byla žadateli z hlediska územně plánovací dokumentace poskytnuta informace v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Ing. Hana Macháčková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 20.2.2019


Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informaci ve věci způsobu vyřízení stížnosti „Námitka podjatosti“.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v plném rozsahu – viz příloha

Přílohy: Poskytnutí informace ze dne 18.2.2019 čj. OSV /10836/2019

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, odbor sociálních věcí, 18.2.2019


Předmět žádosti:
Žadatel uplatnil u Města Nový Jičín, Městského úřadu Nový Jičín (dále jen povinný subjekt) v souladu s  InfZ  žádost o poskytnutí informací, a to konkrétně na základě těchto otázek:

 1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?
 2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?
 3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
 4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.

Poskytnutá informace:
Žádost bylo nutno odložit v souladu s ust.  § 14 odst. 5 písm. c)  InfZ, jelikož povinný subjekt nemá požadované informace ve své působnosti.

Na základě dotazu ohledně problematiky reklamy, reklamního sdělení, metodiky k projednání přestupku stran reklamy (viz citace otázek shora) sděluji, že tuto problematiku řeší zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání přestupků podle tohoto zákona je příslušný Krajský živnostenský úřad.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
Vzhledem k tomu, že tato problematika je v působnosti Krajského živnostenského úřadu, který je povinným subjektem poskytují informace, bude nutno vaše právo na informaci uplatnit u tohoto orgánu.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 8.2.2019


Předmět žádosti:
Žadatelka požádala o informaci ve věci řešení zjištění KÚ MSK, odboru sociálních věcí , že odbor sociálních věcí MěÚ Nový Jičín nepostupoval při vyřízení stížnosti v souladu s právními předpisy , kdy tato byla shledána částečně důvodnou , a to informaci k řešení „pochybení“ ze strany MěÚ Nový Jičín, tzn. zda byly úřední osoby shledány odpovědnými za své pochybení a jaké důsledky byly vůči těmto osobám vyvozeny v pracovně-právní, event.finanční rovině.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty-viz příloha

Přílohy: Vyjádření ze dne 4.2.2019, č.j.KÚ60672019

Zpracovala: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, tajemnice, 4.2.2019


Předmět žádosti:
Zda zdejší vyvlastňovací úřad v období 1.1.2014 do 31.12.2018 vedl vyvlastňovací řízení a vydal rozhodnutí o vyvlastnění pro účely vymezené v žádosti o poskytnutí informací.

Poskytnutá informace:
Dne 25.1.2019 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 25.1.2019


Předmět žádosti:
Zaslání investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí v letech 2019-2022 s členěním na název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce, případně zaslat rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle požadavků výše.

Poskytnutá informace:
„Přeji příjemný den, na základě Vaší elektronické žádosti o poskytnutí informací ze dne 8.1.2019 vám v příloze zasíláme schválený rozpočet města Nový Jičín na rok 2019 (v druhém listu-Příloha č. 2-je detailnější rozpis schválených výdajů včetně jednotlivých konkrétních akcí s uvedením předběžného plánovaného finančního objemu).“

Přílohy:
Rozpočet 2019 – příloha 1
Rozpočet 2019 – příloha 2
Rozpočet 2019 – příloha 3

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková, vedoucí odboru finančního, 21.01.2019


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o následující informace:

 1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátor) P. V.
 2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) P. V.
 3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s P. V. ve výše uvedené věci.
 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018.

Poskytnutá informace:
V souladu s tímto zákonem Vám k Vaší žádosti sdělujeme následující:
ad 1)      Městský úřad Nový Jičín pana P. V. na žádnou svou akci v minulosti nevyužil.
ad 2)      Městský úřad Nový Jičín neuvažoval o využití služeb pana P. V.
ad 3)      Městský úřad Nový Jičín nedisponuje žádnou smlouvou o dílo či jinou písemnost s panem P. V.
ad 4)      Počet obyvatel města Nový Jičín k 31.12.2018 je 24 107.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 3.1.2019