Kontakt

Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 1. plní úkoly na úseku samostatné působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 2. vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 3. plní úkoly stanovené na úseku sčítání lidu, domů a bytů,
 4. vykonává státní správu na úseku občanských průkazů dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
 5. vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
 6. vykonává státní správu na úseku voleb a referenda,
 7. prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) plní za obec roli editora RÚIAN ve vztahu k názvu ulice a údajům o vazbách ulice na ostatní územní prvky dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 8. plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jako obecní úřad a obecní úřad ORP v souvislosti s evidencí údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení státu,
 9. prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) plní v zákonem stanovených případech roli editora dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 10. vykonává státní správu dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
 11. projednává v 1. stupni v příkazním řízení přestupky dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech a dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Úsek matrik

 1. vykonává státní správu úseku matrik dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 2. organizuje a zabezpečuje výkon svatebních obřadů v matričním obvodu,
 3. vykonává státní správu dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), provádí zkoušky dle tohoto zákona,
 4. vede evidenci (přehled) vidimací a legalizací, otisky úředních razítek a podpisové vzory osob provádějících vidimaci a legalizaci za městský úřad a ORP,
 5. zajišťuje agendu související s udělováním cen a čestného občanství obce a taktéž s odnímáním čestného občanství obce.

Úsek Czech POINT

 1. zajišťuje provozování kontaktního místa veřejné správy Czech POINT a plní úkoly spojené s jeho provozováním,
 2. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
 3. vydává veřejné listiny o identifikaci osoby (zprostředkovaná identifikace osob) podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.