Kontakt

Město Nový Jičín a jeho orgány

 1. Zastupitelstvo města
 2. Rada města
 3. Starosta
 4. Městský úřad
 5. Výbory zastupitelstva města
 6. Komise rady města
 7. Zvláštní orgány města

Městem Nový Jičín byly zřízeny organizační složky:

Městský úřad Nový Jičín tvoří:

 • starosta, dva místostarostové, neuvolněný místostarosta, tajemník městského úřadu
 • zaměstnanci obce zařazení do Městského úřadu Nový Jičín

V čele městského úřadu stojí starosta.
Rada města člení Městský úřad Nový Jičín na odbory, oddělení a úseky, v nichž jsou začleněni zaměstnanci Města Nový Jičín zařazení do Městského úřadu Nový Jičín.

Městský úřad Nový Jičín:

 • v oblasti samostatné působnosti
  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
 • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

Organizační řád