Základní orientace v pravidlech při přidělení bytu

1. Požadovaný druh bytu

Ve III. části pdf Směrnice 8/2015 o hospodaření s byty v majetku města (pdf, 21 MB) jsou uvedeny v ustanoveních 14 – 23 jednotlivé typy bytů. V prvním odstavci je uvedena základní charakteristika bytu a cílová skupina. Jedná se např. o byty startovací obecné, byty s trvale uvolněným nájemným, byty sociální, byty zvláštního určení apod.

2. Podmínky pro podání žádosti

Žádost může podat pouze svéprávná fyzická osoba, která nemá dluhy ani jiné nesplněné závazky vůči městu a má ke dni podání žádosti o přidělení bytu (o nájem bytu) trvalý pobyt v Novém Jičíně nepřetržitě alespoň 3 roky.

3. Forma podání žádosti o byt

Žádosti přijímá na příslušném formuláři odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín, kancelář č. 102.

Základní typy žádostí:

 • Žádost o přidělení bytu (nájem bytu) – startovací byt obecný, startovací byt speciální a byt pro seniory, bezbariérový byt, sociální byt, byt vázaný na sociální program
 • Žádost o přidělení bytu (nájem bytu) zvláštního určení
 • Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu (části bytu)

Tiskopisy žádostí:

pdf Žádost o startovací byt (pdf, 99 KB)
pdf Žádost o startovací byt speciální a byt pro seniory (pdf, 124 KB)
pdf Žádost o byt zvláštního určení (pdf, 161 KB)

Doklady potřebné pro podání žádosti:

 • občanský průkaz
 • v případě rozvodu doložení rozsudku o rozvodu manželství, rozsudek o svěření dětí do výchovy, dohoda nebo rozsudek rozvedených manželů o vypořádání s užíváním stávajícího bytu
 • datum narození společně posuzovaných osob (manžel/ka, partner/ka, druh/družka, děti aj.)

4. Evidence žádostí

Žádosti o startovací byt jsou evidovány v hlavním seznamu žadatelů. Ten se dále člení podle druhu a velikostní kategorie bytu a po dobu evidence v seznamu platí pro zařazení žádosti do velikostní kategorie bytů (s výjimkou sociálních) tyto minimální podmínky:

 • byt 1+kk – jednotlivé osoby
 • byt 1+1 – rodiny a domácnosti v počtu 2 osob,
 • byt 2+1 – rodiny a domácnosti v počtu 3 a více osob

Žádosti se evidují podle data podání. V době podání žádosti o přidělení bytu (o nájem bytu), s výjimkou žádostí o přidělení bytu (o nájem bytu) v domech s byty zvláštního určení a bytů pro seniory, nesmí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci či nájemcem nebo společným nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města.

5. Povinnosti žadatele o byt v průběhu vyřizování žádosti

Žadatel má povinnost 1x ročně aktualizovat svou žádost a povinnost neodkladně nahlásit změny, které jsou důležité pro evidenci žádosti (stav, děti, změna bydliště, vznik nájemního vztahu k jinému bytu či vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytu, rodinného domu).
Právem žadatele je seznámit se s podklady, které jsou vedeny v jeho žádosti a aktuálním stavem zařazení jeho žádosti (osobní návštěva, webové stránky….)

Tiskopisy žádostí:
pdf Aktualizace žádosti o startovací byt (pdf, 124 KB)
pdf Aktualizace žádosti o startovací byt speciální a byt pro seniory (pdf, 127 KB)
pdf Aktualizace žádosti o byt zvláštního určení (pdf, 127 KB)

6. Pořadník a hlavní seznam žadatelů o byt

Ze seznamu žadatelů o přidělení bytu (o nájem bytu) se žadatelé zařazují do pořadníku podle jednotlivých druhů a velikostní kategorie bytů a do pořadníku podle domů (v případě domů zvláštního určení a domu pro seniory), a to na základě projednání a doporučení komise bytové.

7. Délka nájmu

Nájem bytů v majetku města se sjednává na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Rada města, komise bytová nebo odbor bytový může přidělení bytu podmínit i uzavřením nájemní smlouvy kratší, zejména v případech, kdy je vhodné stanovit zkušební dobu.

8. Výše nájmu

U startovacích bytů obecných se sjednává pro první dva roky jako základní nájemné, třetí a čtvrtý rok jako ekonomické nájemné. V případě změny druhu bytu na standardní byt se stanoví tržní nájemné. Nájemné se navyšuje o míru inflace na základě rozhodnutí rady města. Pravidla pro výpočet nájemného jsou uvedena v Příloze č. 2 směrnice o hospodaření s byty v majetku města.

9. Přechod nájmu bytu

K přechodu nájmu bytu dochází za podmínek stanovených občanským zákoníkem:

Zemře-li nájemce bytu a nejde-li o společný nájem bytu, dochází k přechodu nájmu za podmínek dle ust. § 2279 odst. 1 OZ na člena nájemcovy domácnosti, a to:

 • nájemcova manžela, partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka, což akceptuje odbor bytový bez dalšího po prokázání současného splnění podmínek pro přechod nájmu a oznámení toho, na koho nájem přešel (přednost mají potomci, nevylučuje se dohoda členů nájemcovy domácnosti).
 • na osobu neuvedenou pod písm. a) přejde nájem po prokázání splnění podmínek pro přechod nájmu pouze se souhlasem odboru bytového.
  Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti dle odst. 2 tohoto článku, přejdou v zákonech stanovených případech na nájemcova dědice.

10. Podnájem bytu

Nájemce má právo přijímat nové členy domácnosti. Zvýšení počtu osob musí oznámit bytovému odboru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od změny počtu osob v domácnosti.
Nájemce může se souhlasem pronajímatele dát třetí osobě byt nebo část bytu do podnájmu v případě, že v bytě sám trvale nebydlí. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části posuzuje a o souhlasu rozhoduje odbor bytový na základě doporučení komise bytové. Souhlas s podnájmem se poskytne na dobu určitou, maximálně jeden rok. Podnájem lze opakovaně povolit pouze 1x, a to na stejnou dobu 1 roku. Při podání žádosti s odůvodněním podnájmu doloží žadatel současně návrh podnájemní smlouvy mezi nájemcem bytu a třetí osobou (osobami), které má být pronájem umožněn. Po udělení souhlasu s podnájmem předloží žadatel odboru bytovému do 30 dnů od počátku podnájmu oboustranně podepsanou podnájemní smlouvu

Tiskopisy žádosti:
pdf Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu/ části bytu (pdf, 42 KB)

11. Postoupení nájemních smluv (výměna bytů)

V případě postoupení nájemních smluv je nutný souhlas města jako vlastníka bytů. Souhlas uděluje odbor bytový a dohoda misí mít písemnou formu.