Kontakt

1. Požadovaný druh bytu

Ve III. části směrnice 9/2021 jsou uvedeny v ustanoveních 14 – 23 jednotlivé typy bytů. V prvním odstavci je uvedena základní charakteristika bytu a cílová skupina. Jedná se např. o byty startovací obecné, byty s trvale uvolněným nájemným, byty sociální, byty zvláštního určení apod.

2. Podmínky pro podání žádosti

Žádost může podat pouze svéprávná fyzická osoba, která nemá dluhy ani jiné nesplněné závazky vůči městu minimálně po dobu 6 měsíců před podáním žádosti a má ke dni podání žádosti o přidělení bytu (o nájem bytu) trvalý pobyt (adresa trvalého pobytu nesmí být shodná s úření adresou) v Novém Jičíně a prokazatelně žije na území města Nový Jičín nepřetržitě alespoň 3 roky.

3. Forma podání žádosti o byt

Žádosti přijímá na příslušném formuláři odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín, kancelář č. 102.

Základní typy žádostí:

 • Žádost o přidělení bytu (nájem bytu) – startovací byt obecný, startovací byt speciální a byt pro seniory, bezbariérový byt, sociální byt, byt vázaný na sociální program
 • Žádost o přidělení bytu (nájem bytu) zvláštního určení
 • Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu (části bytu)

Tiskopisy žádostí:

Veškeré aktuální tiskopisy jsou ke stažení zde.

Doklady potřebné pro podání žádosti:

 • občanský průkaz
 • v případě rozvodu doložení rozsudku o rozvodu manželství, rozsudek o svěření dětí do výchovy, dohoda nebo rozsudek rozvedených manželů o vypořádání s užíváním stávajícího bytu
 • datum narození společně posuzovaných osob (manžel/ka, partner/ka, druh/družka, děti aj.)

4. Evidence žádostí

Žádosti o startovací byt jsou evidovány v hlavním seznamu žadatelů. Ten se dále člení podle druhu a velikostní kategorie bytu a po dobu evidence v seznamu platí pro zařazení žádosti do velikostní kategorie bytů (s výjimkou sociálních) tyto minimální podmínky:

 • byt 1+kk – jednotlivé osoby
 • byt 1+1 – rodiny a domácnosti v počtu 2 osob,
 • byt 2+1 – rodiny a domácnosti v počtu 3 a více osob

Žádosti se evidují podle data podání. V době podání žádosti o přidělení bytu (o nájem bytu), s výjimkou žádostí o přidělení bytu (o nájem bytu) v domech s byty zvláštního určení a bytů pro seniory, nesmí být žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci či nájemcem nebo společným nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města.

5. Povinnosti žadatele o byt v průběhu vyřizování žádosti

Žadatel má povinnost 1x ročně aktualizovat svou žádost a povinnost neodkladně nahlásit změny, které jsou důležité pro evidenci žádosti (stav, děti, změna bydliště, vznik nájemního vztahu k jinému bytu či vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytu, rodinného domu).
Právem žadatele je seznámit se s podklady, které jsou vedeny v jeho žádosti a aktuálním stavem zařazení jeho žádosti (osobní návštěva, webové stránky….)

Tiskopisy žádostí:
Veškeré aktuální tiskopisy jsou ke stažení zde.

6. Pořadník a hlavní seznam žadatelů o byt

Ze seznamu žadatelů o přidělení bytu (o nájem bytu) se žadatelé zařazují do pořadníku podle jednotlivých druhů a velikostní kategorie bytů a do pořadníku podle domů (v případě domů zvláštního určení a domu pro seniory), a to na základě projednání a doporučení komise bytové.

7. Délka nájmu

Nájemní smlouva je s žadatelem o byt podepsána pouze v případě, že s ním byla uzavřena smlouva o složení jistoty ve výši jednonásobku čistého měsíčního nájemného a po předložení dokladu o její úhradě. Nájem bytů v majetku města se sjednává na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Rada města, komise bytová nebo odbor bytový může přidělení bytu podmínit i uzavřením nájemní smlouvy kratší, zejména v případech, kdy je vhodné stanovit zkušební dobu.

8. Výše nájmu

U startovacích bytů obecných se sjednává pro první dva roky jako základní nájemné, třetí a čtvrtý rok jako ekonomické nájemné. V případě změny druhu bytu na standardní byt se stanoví tržní nájemné. Nájemné se navyšuje o míru inflace na základě rozhodnutí rady města. Pravidla pro výpočet nájemného jsou uvedena v Příloze č. 2 směrnice o hospodaření s byty v majetku města.

9. Přechod nájmu bytu

K přechodu nájmu bytu dochází za podmínek stanovených občanským zákoníkem:

Zemře-li nájemce bytu a nejde-li o společný nájem bytu, dochází k přechodu nájmu za podmínek dle ust. § 2279 odst. 1 OZ na člena nájemcovy domácnosti, a to:

 • nájemcova manžela, partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka, což akceptuje odbor bytový bez dalšího po prokázání současného splnění podmínek pro přechod nájmu a oznámení toho, na koho nájem přešel (přednost mají potomci, nevylučuje se dohoda členů nájemcovy domácnosti).
 • na osobu neuvedenou pod písm. a) přejde nájem po prokázání splnění podmínek pro přechod nájmu pouze se souhlasem odboru bytového.
  Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti dle odst. 2 tohoto článku, přejdou v zákonech stanovených případech na nájemcova dědice.

10. Podnájem bytu

Nájemce má právo přijímat nové členy domácnosti. Zvýšení počtu osob musí oznámit bytovému odboru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od změny počtu osob v domácnosti.
Nájemce může se souhlasem pronajímatele dát třetí osobě byt nebo část bytu do podnájmu v případě, že v bytě sám trvale nebydlí. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části posuzuje a o souhlasu rozhoduje odbor bytový na základě doporučení komise bytové. Souhlas s podnájmem se poskytne na dobu určitou, maximálně jeden rok. Podnájem lze opakovaně povolit pouze 1x, a to na stejnou dobu 1 roku. Při podání žádosti s odůvodněním podnájmu doloží žadatel současně návrh podnájemní smlouvy mezi nájemcem bytu a třetí osobou (osobami), které má být pronájem umožněn. Po udělení souhlasu s podnájmem předloží žadatel odboru bytovému do 30 dnů od počátku podnájmu oboustranně podepsanou podnájemní smlouvu

Tiskopisy žádosti:
Veškeré aktuální tiskopisy jsou ke stažení zde.

11. Postoupení nájemních smluv (výměna bytů)

V případě postoupení nájemních smluv je nutný souhlas města jako vlastníka bytů. Souhlas uděluje odbor bytový a dohoda musí mít písemnou formu.