Kontakt

Oddělení rozpočtů

 1. sestavuje návrh rozpočtu, případně návrh pravidel rozpočtového provizoria a provádí rozpis schváleného rozpočtu města, vyhodnocuje a kontroluje skutečné čerpání rozpočtu,
 2. zajišťuje, spravuje a vypořádává veřejné sbírky finančního charakteru otevřené městem dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, po celou dobu jejich konání,
 3. zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem a ostatními poskytovateli transferů,
 4. zabezpečuje styk s peněžními ústavy a veškerý platební styk,
 5. zabezpečuje pokladní službu pro městský úřad, provádí kontrolní činnost vedlejších pokladních míst městského úřadu,
 6. centrálně vede evidenci přijatých a vydaných faktur i evidenci platebních poukazů, vede evidenci pohledávek dle knihy vydaných faktur,
 7. provádí aktualizaci podpisových vzorů,
 8. zpracovává daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob,
 9. provádí likvidaci cestovních příkazů, vede evidenci cestovních příkazů,
 10. zabezpečuje nákup, výdej, vyúčtování a inventarizaci příkazových bloků.

Oddělení účtárny

 1. sestavuje návrh závěrečného účtu města,
 2. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících městu ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků,
 3. sestavuje návrh střednědobého výhledu města jako nástroje pro střednědobé finanční plánování,
 4. podává podněty a návrhy úprav rozpočtu, po rozpisu rozpočtových opatření zajišťuje jejich zaúčtování, vede evidenci schválených rozpočtových opatření,
 5. zpracovává finanční vypořádání s rozpočty územních samosprávných celků,
 6. zabezpečuje měsíční předávání účetních závěrek do Centrálního systému účetních informací státu,
 7. zpracovává podklady pro přijetí nebo poskytnutí úvěrů a půjček, sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a půjček včetně úroků,
 8. komplexně zabezpečuje centrální evidenci majetku města včetně provedení inventarizace,
 9. provádí aktualizaci dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování,
 10. zajišťuje kompletní agendu v oblasti správy daně z přidané hodnoty,
 11. zabezpečuje komplexní zpracování účetnictví města, sestavuje závěrečný účet města,
 12. vede účty nesvéprávných osob, u nichž je město stanoveno soudem v pozici opatrovníka,
 13. zabezpečuje činnost likvidační komise města,
 14. plní úkoly metodického odboru vůči PO a eviduje jejich zřizovací listiny.

Úsek pohledávek

 1. komplexně zabezpečuje agendu místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 2. působí jako správce daně ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 3. poskytuje informace o stavu osobního daňového účtu poplatníka a vystavuje o tom potvrzení v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 4. komplexně zajišťuje vymáhání pohledávek města po lhůtě splatnosti, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, popřípadě spolupracuje se soudními exekutory a advokátními kancelářemi,
 5. rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu města,
 6. na základě žádosti Odboru bytového zajišťuje prostřednictvím soudu a soudního exekutora vyklizení bytů,
 7. zastupuje zájmy města při soudních a exekučních řízeních za účelem vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti a v řízeních o vyklizení bytů,
 8. podává přihlášky pohledávek města do dědického a insolvenčního řízení a do likvidace,
 9. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace).